ENDEFRRUPLNLSPIT

Poptávka výzva k podání nabídky investice do 2 miliónů bez DPH

Předmět zakázky: Oprava části fasády na SV straně radnice ve Frýdlantu

Zadavatel: Město Frýdlant

Kontaktní osoba: Ubiasová Zdena, tel. číslo 482 464 018

Doba a místo plnění: 3. července 2006 - 30. září 2006

Hodnocení nabídky: nejnižší nabídková cena……….100%

Lhůta pro podání nabídek: do 31. ledna 2006 do 10:00 hodin.

Kvalifikační předpoklady splní uchazeč:

a) který není v likvidaci,

b) proti kterému v uplynulých třech letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání- jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu- musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

1) Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních kritérií podle písmene a) až e) předchozího odstavce prohlášením.

2) Uchazeč je zároveň povinen v nabídce předložit oprávnění k podnikání v rozsahu nutném k plnění této zakázky, včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů (postačí kopie těchto dokladů), má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů.

3) Uchazeč prokáže odpovědnou osobu za provádění prací - kopií osvědčení o autorizaci.

10.3.2006 10:24:11 | přečteno 1249x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load