ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant vydalo nový územní plán

logo územní plán

Zastupitelstvo města Frýdlant vydalo na svém 7. veřejném zasedání dne 26. 8. 2015 usnesením č. 99/2015 nový ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT.

Platnost nového ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT byla z hlediska zákonných ustanovení stanovena k datu 21. 9. 2015. 

ČÍM JE PRO NÁS VE ZKRATCE ÚZEMNÍ PLÁN?

Lidově řečeno ….

Ø  Územní plán je pro město nejdůležitějším dokumentem, podle kterého se bude řídit jeho další rozvoj, a to nejen z hlediska budoucí bytové výstavby, ale i z hlediska zajištění např. rozvoje dopravní a technické infrastruktury nejen pro tyto nově navržené plochy (rozvojové lokality), a je závazný pro rozhodování v území.

Ø  Územní plán vymezuje mj. stávající zastavěné území, nové rozvojové plochy pro výstavbu, ale také rozvojové koridory (např. dopravní – jako je koridor pro obchvat silnice I/13), plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, příp. plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch (tzv. regulativy ÚP).

Ø  Územní plán v několika případech i podmiňuje budoucí výstavbu v některých rozvojových lokalitách, ve kterých bude další výstavba podmíněna zpracováním podrobnější ÚPD, např. regulačním plánem (v lokalitě Jiráskova – RP1), územní studií (lokality US3, US4, US5), nebo dohodou o parcelaci (BM2.5, BM2.13, BM2.20, SV1.43).

Ø  Územní plán vymezuje limity využití území (jako jsou např. ochranná pásma, nebo aktivní zóna záplavového území na toku Smědé).

REGULATIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z hlediska regulativů nového územního plánu si budeme muset zvyknout na spousty nových pojmů, za všechny uvádíme např.:

- základní vybavenost území

- podmínky prostorového uspořádání

- požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

- výšková hladina zástavby

- velikost stavebního pozemku

- intenzita využiti pozemků v plochách (IVP)

- max. zastavění nadzemními stavbami (např. 20% … pro plochy SV1 v k.ú. Frýdlant)

- min. podíl zeleně na stavebním pozemku (např. 60% … pro plochy SV1 v k.ú. Frýdlant)

KDE ÚZEMNÍ PLÁN NAJDEME?

Do ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT, stejně jako do dokumentu Opatření obecné povahy č. 1/2015, kterým byl územní plán vydán, může každý nahlédnout u Úřadu územního plánování, na Městském úřadu Frýdlant, u odboru stavebního úřadu a životního prostředí (budova B, 2. patro, č. dveří 20), nebo v elektronické podobě na webových stránkách města: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plan-frydlant.html

Kontaktní osoba: Simona Stočková, simona.stockova@mu-frydlant.cz , telefon: 482 464 023, Budova B - 2. patro, kancelář číslo 20.

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

Zároveň tímto upozorňujeme na skutečnost, že ke dni 21. 9. 2015 pozbývá účinnosti původní ÚPNSÚ Frýdlant, schválený usnesením č. 1-98 ze dne 29. 1. 1998, ve znění všech jeho změn (tj., změny č. 1, 2A, 3, 4A, 4B), jejich prováděcích vyhlášek a opatření obecné povahy, kterými byly vydány. 


Simona Stočková
Úřad územního plánování
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Městský úřad Frýdlant

21.9.2015 9:37:46 | přečteno 2633x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load