ENDEFRRUPLNLSPIT

Architektonická regulativa

Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 26.2.2014  č. usn. 426/2014

F R Ý D L A N T

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

/ dříve regulativy funkčního a prostorového uspořádání území /

pro návrh územního plánu pro návrh regulačního plánu


Zájmové území :

- Památkové ochranné pásmo Státního hradu a zámku Frýdlant  zřízené Rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Liberci ze dne 1.7.1977

- Městská památková zóna stanovená dle Vyhlášky MK ČR č. 476/1992 ze dne 10.9.1992

Rozsah platnosti :

- Vzhledem k naléhavé potřebě chránit památkové hodnoty a historické prostředí dochované do dnešních dnů na základě poznání kulturně historických hodnot ve výše uvedených územích, je tento pokyn platný od doby schválení městským zastupitelstvem a následně závazný pro veškeré rozhodování stavebního úřadu ve Frýdlantě

- podmínky pro využití ploch /regulativy/ stanovené tímto pokynem se stanou součástí návrhu územního plánu, případně regulačního plánu Frýdlant

Typ plochy :  městská památková zóna /MPZ/,

ochranné pásmo státního hradu a zámku Frýdlant  /OP/

Časový horizont využití plochy:  stabilizované

Převažující účel využití :  hlavní využití, charakteristika území

Hlavní využití území odpovídá stabilizovaným funkčním plochám a případnému návrhu přestavbových a zastavitelných funkčních ploch vymezených územním plánem.

Charakteristika území :

Účelem vymezení městské památkové zóny je dle Vyhlášky MK ČR č. 476/1992 ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny zvýšená ochrana území vymezená hranicí /viz. příloha/

Dle § 3) Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, se stanoví tyto podmínky :

a) Programy rozvoje měst se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů.

b) Při přípravě programů rozvoje měst a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny.

c) Využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny.

d) Obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu.

e) Pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.

Účelem vymezení ochranného pásma  státního hradu a zámku Frýdlant je dle Rozhodnutí odboru kultury Okresního národního výboru v Liberci ze dne 1.7.1977  zvýšená ochrana území vymezená hranicí /viz příloha/ a dle bodu 3) a za těchto podmínek :

a) V prostoru ochranného pásma není přípustné provádět jakékoliv zásadní změny z dochovaného charakteru krajiny a jejího osídlení, zejména provádět výstavbu nových průmyslových a zemědělských výrobních zařízení, lomů a pod.

b) Veškeré změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, zejména terénní, komunikační, vodohospodářské a stavební úpravy, dále změny v zemědělském a lesním hospodářství mohou být prováděny jen se souhlasem příslušného orgánu státní památkové péče a za podmínek s ním dohodnutých.

c) Jinak vlastnická práva v ochranném pásmu ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Vlastníci, popř. uživatelé nemovitostí jsou povinni je udržovat v řádném stavu.

d) Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu, přecházejí podmínky ochrany i na nové nabyvatele nebo uživatele.

e) Na území ochranného pásma se určuje stavební uzávěra pro hromadnou i individuální výstavbu rekreačních i zahrádkářských chat.

f) Orgány státní památkové péče a ochrany přírody jsou oprávněny kontrolovat, zda se zachovávají podmínky ochrany.

Přípustné využití:

-  funkční využití, které negativně neovlivní hodnotu území památkové zóny a ochranného pásma

-  veřejné prostranství - úpravy povrchů komunikací a veřejných prostor v MPZ a OP a městský

mobiliář s drobnou městskou architekturou, které budou svým charakterem - tvarovým a

materiálovým řešením odpovídat charakteru MPZ a OP

Nepřípustné využití:

- stanovené v podmínkách ochrany památkové zóny a ochranného pásma

- funkční využití, které by mohlo negativně ovlivnit hodnotu území památkové zóny, nebo negativně

ovlivnit hodnotu území ochranného pásma: to zn.

- narušit historický půdorys - historickou urbanistickou strukturu /narušit charakter původní

parcelace a původní dopravní sítě/,

- narušit historickou hmotovou a prostorovou strukturu v území,

- narušit charakteristický horizont města, hradu a zámku z dálkových pohledů

- narušit památkově chráněné objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a

jejich prostředí

- narušit objekty vybrané pro zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek

- narušit objekty v památkovém zájmu vybrané v rámci MPZ

- vyvolat bourání historicky hodnotných objektů dotvářejících hodnotu a charakter zóny

- vyvolat kácení hodnotné veřejné i vyhrazené zeleně bez náhrady na původním místě

- navýšit negativní vliv z dopravy /hluk, emise, imise, vibrace/

- vyvolat potřebu velkoplošného parkování o velikosti nad 5 míst pro automobily

-  umísťování velkoplošných reklamních zařízení

-  funkční využití objektů  k průmyslovým výrobním účelům, nebo provozům, které by ohrožovaly

životní prostředí, ochranu vod, ovzduší a sídelní zeleně

Podmínečně přípustné využití:

- funkční využití, které zajistí zachování, případně obnovu charakteristického a tradičního

urbanistického uspořádání, architektonického výrazu, hmoty, měřítka, členění, materiálů, barev,

historického výrazu – to zn. zachování charakteru místního prostředí

- funkční využití, které zajistí zachování výškového horizontu zástavby včetně hlavních kompozičních

vztahů a struktury architektonických dominant /zámek, radnice, kostel Nalezení sv. Kříže/

- předmětné území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči, v platném znění. Jakékoli zemní zásahy (nová výstavba, budování

inženýrských sítí, komunikací, rekonstrukce, úpravy terénu apod.) jsou přípustné pouze pod

podmínkou, že v předstihu před zahájením veškerých zemních prací bude zajištěn a proveden

záchranný archeologický výzkum se všemi náležitostmi, které stanoví § 21-24 citovaného zákona.

Podmínky prostorového uspořádání: architektonické řešení staveb

Při provádění stavební údržby a rekonstrukce všech objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny a ochranného pásma, je nutné se řídit těmito obecnými zásadami. Každý objekt však musí být posuzován individuálně a výchozím předpokladem je to, že zůstane v podstatě zachován:

- půdorysný tvar objektu

- výška objektu

- tvar střechy

- průčelí domu

Podmínky, které nejsou v textu uvedeny, se považují za nepřípustné.

Střechy:

Požaduje se ochrana všech dosud dochovaných historických krovů, zpracovaných tradiční tesařskou technikou s dřevěnými prvky včetně námětek. Při výměně krytiny je důležité hledisko zachování autenticity historického materiálu a vzhledu.U novostaveb se doporučují tvary střech a krytiny, které se na řešeném území v minulosti aplikovaly, a které jsou pro toto území charakteristické.  

Krytina:

- přípustnými střešními materiály jsou maloformátové pálené tašky, pálené tašky bobrovky, břidlice, vláknocementové šablony, falcovaný hladký měděný a titanzinkový plech, výjimečně dřevěný štípaný šindel, ve specifických případech na pomocných objektech a do dvora velkoplošný natíraný falcovaný pozinkovaný plech, modifikovaný bitumenový pás v šedé barvě bez dekoru, na podružných stavbách, přístavbách apod. lepenka

Prosvětlení podkroví: vikýře a střešní okna  

- jejich osazení je třeba řešit vždy ve vztahu ke konkrétnímu objektu, k jeho stavebnímu vývoji, architektonickému řešení a situování v rámci chráněného území

- přípustné do střešních ploch je osazení svislého vikýře zastřešeného sedlovou stříškou, případně s valbou, také vikýře pultového, pásového a volského oka v jedné úrovni

- přípustné je v rovině střešních ploch povolit osazení střešních oken do odvrácených dvorních poloh a v hlavním průčelí pouze jako doplňkové v jedné úrovni

- jejich tvar, velikost a umístění musí být posuzováno individuálně pro každý případ

Komíny:

- jsou součástí střešní krajiny, jejich bourání je možné pouze ve výjimečných případech (posuzováno individuálně pro každý případ)

- přípustné jsou komíny omítané, výjimka je možná pouze u historických neomítaných komínů.

- přípustné jsou ukončení stoupacích potrubí, s technicky minimálním řešením v materiálovém a barevném přizpůsobení okolí

Střešní nástavby, věžičky, štítky:

- veškeré architektonické prvky střechy musí být navrhovány a posuzovány v širším kontextu celkového řešení budovy nebo podle prokazatelně doložených historických prvků.

Výtahy:

- výtahové strojovny nesmí přečnívat nad hřeben střechy

- umísťovány budou do dvorních poloh

Prvky solární energetiky:

- výjimečně přípustné v místech, které nebude pohledově exponované

Střešní antény:

- televizní antény, satelitní paraboly a zabezpečovací zařízení na bázi vnějšího kamerového systému budou umístěny mimo pohledově exponovaná místa jako dočasné technické vybavení

- jejich umísťování bude hodnoceno a povolováno zejména z hlediska ochrany památkové podstaty objektů

Vnější pláště / Průčelí domu:

Historická průčelí domu budou zachovávána a rehabilitována od nevhodných mladších zásahů, která nectila jejich architektonické a uměleckořemeslné zpracování.

Při obnově průčelí domů je nutné vycházet z historické obrazové a fotografické dokumentace.

Omítky:

- omítky na historických objektech budou obnovovány podle nálezové situace tj. ve většině případů jako dvouvrstvé štukové s minerálním nátěrem. Barevnost nátěru fasády bude vycházet z nálezové situace na konkrétním domě. V případě zániku původní barevnosti fasády bude nová barevnost vycházet ze slohové analogie v rámci MPZ Frýdlant

- pouze u historicky doložených pohledových fasád lze použít probarvené omítky

Výplně otvorů:

- přípustná jsou okna a ostatní otvory svou velikostí, měřítkem, povrchovou úpravou a členěním odpovídající historickému charakteru objektu a prostoru MPZ či OP

- nově zhotovené okenní výplně bude zachovávat materiálovou skladbu historických okenních výplní vždy ve vztahu ke konkrétnímu objektu

- hodnotné uměleckořemeslně zpracované okenní výplně je žádoucí uchovat a repasovat

- Nové výplně jsou přípustné v materiálové skladbě ze dřeva, případně kovu s tomu odpovídající profilací rámů v závislosti na charakteru objektu

Stavební prvky umělecko-historické hodnoty:

- veškeré stavební prvky kulturní a historické ceny určující charakteristický ráz městského interiéru zejména cenné kamenné a sochařské stavební detaily, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, lampy a církevní artefakty musí být zachovány na původních místech

Doplňkové prvky městského interiéru:

Jedná se o firemní označení, nápisy, reklamy, propagační, informační a reklamní vývěsní skříňky, uliční automaty, lavičky, odpadkové koše, zastávky MHD, pouliční osvětlení, markýzy a další prvky, které budou ze státních a městských orgánů posuzovány a ovlivňovány. Přípustná jsou :

- firemní označení a nápisy pouze v místě provozování činnosti nebo služby

- přípustná je šetrná instalace s možností odstranění bez trvalého poškození fasády a narušení památkové hodnoty objektu

Pomocné objekty, zahradní objekty, oplocení, komunikace:

Pomocné a zahradní objekty:

Pro tyto pomocné a zahradní objekty platí zásada přiměřenosti, přičemž je rozhodná velikost objektu a jeho viditelnost z veřejně přístupných prostorů.

Oplocení:

- pro oplocení a vymezení pozemků jsou přípustné dřevěné laťkové a prkénkové ploty, omítané ohradní zdi, stříhané živé ploty, v exponovaných polohách kovářsky vypracované mříže

- přípustné jsou ploty z drátěného pletiva pouze v podružné poloze mimo pohledový kontakt s veřejně přístupným prostorem

Komunikace:

- na veřejném prostranství budou přípustné živičné povrchy pojízdných komunikací, chodníky budou v kamenné dlažbě, v prostorách přírodního typu /parky/ jsou žádoucí mlatové konstrukce.

- betonové zámkové dlažby bude možné umístit na základě individuálního posouzení pouze ve vnitřních dvorech, případně na příjezdových komunikacích na vlastních zahradách

Novostavby / Nová výstavba:

Vestavby do proluk, nahrazující zbouraný objekt nebo novostavby v zájmovém území musí svým architektonickým řešením vhodně doplnit historické prostředí.

Nevhodné stávající stavby budou postupně upravovány nebo odstraňovány.

Velikosti pozemků a staveb:

- velikost staveb bude odpovídat měřítku stávajících staveb na území MPZ a OP

Intenzita využití pozemků v plochách:

- v prolukách bude využito maximálně původně zastavěné území

- rušení  a zastavování  ploch veřejné zeleně je možné  pouze ve výjimečných případech (posuzováno individuálně pro každý případ)

- u vybouraných, nebo volných ploch se bude zachovávat původní urbanistická struktura

Podmínky pro umísťování staveb – uliční, stavební a regulační čáry:

- v prolukách bude dodržována stávající uliční i stavební čára

- přednostně se bude vycházet z půdorysů zaniklých staveb

- u vybouraných, nebo volných ploch bude stanovena možnost zástavby regulační čárou, ale pro její stanovení a pro posouzení navrhované zástavby je podmínkou min. investiční záměr, doložený jednoduchou územně architektonickou studií

Výšková regulace:

- nové stavby v prolukách budou výškově navazovat na korunní římsy a hřebeny střech sousedních objektů (posuzováno individuálně pro každý případ)

- nové stavby na vybouraných, nebo volných plochách nesmí výškově narušit stávající historický horizont města a hradu se zámkem vnímaných hlavně z dálkových pohledů 

Postupové formy a modifikace:

Při schvalování a projednávání zásahů a činností v území MPZ a OP mohou městské a státní orgány žádat specifické a širší podklady a informace jako jsou:

- barevná řešení průčelí

- zákresy do fotografií

- axonometrie a perspektivy

- pracovní model navrhovaného řešení

- vypracování specifických průzkumů, posudků a dobrozdání, provedení konzultací

- u objektů, které jsou součástí území MPZ a OP lze jako podklad požadovat zpracování stavebně historického průzkumu celého objektu, nebo jeho částí

-  

výjimky z podmínek regulativů:

Výjimka z regulativů bude projednána podle své velikosti a závažnosti s orgány státní památkové péče ( MěÚ Frýdlant- odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci). U výplní otvorů lze projednat výjimku u objektů novodobé architektury ( stavby z druhé pol. 19.století a mladší) a u objektů, jenž byly v minulosti nevhodnými stavebními zásahy výrazně degradovány a jejich obnova do historické podoby by si vyžádala neúměrné finanční zatížení vlastníků. V těchto případech lze výjimečně použít na výplně otvorů i jiný materiál, než stanovují podmínky regulativ. . 

11.1.2012 16:37:09 - aktualizováno 19.3.2014 11:45:55 | přečteno 4079x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load