ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2018

Zpráva o činnosti  Střediska sociální péče Frýdlant  za rok  2018

 

Naše pečovatelská služba je určena k pomoci zdravotně postiženým občanům a seniorům žijícím na území města Frýdlant, kteří nejsou schopni se o sebe v plné míře postarat a díky naší pomoci se jim snažíme pomoci setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Naše služby jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb, které má naše středisko písemně vypracované.

Pečovatelská služba je poskytována vždy na základě písemné dohody uzavřené mezi uživatelem služby a naší organizací. Před zahájením pečovatelské služby jsou klienti podrobně informováni o druhu služby, pravidlech jejího poskytování a výši úhrady za jednotlivé úkony. Podle přání a potřeb klienta je sestavena individuální nabídka poskytovaných služeb a písemně vypracován osobní plán klienta.

Během roku 2018 naše středisko sociální péče poskytovalo své služby celkem 98 občanům našeho města.

 

Nejžádanější a nejrozšířenější službou naší organizace je stále dovoz obědů a dohled nad klientem. Obědy odebíráme ze Školní jídelny Frýdlant. Pro všechny klienty máme zakoupené termo-jídlonosiče, ve kterých jídlo vydrží teplé po dobu cca 3 hodin.

V roce 2018 jsme dále zaznamenali větší nárůst počtu klientů, u kterých bylo třeba poskytovat pečovatelskou službu ve větším rozsahu. Jednalo se především o péčové úkony, což je především příprava stravy, osobní hygiena, pomoc při přesunu na WC a dohled nad klientem. Příjem z jednoho klienta tak v průměru činil 2.379,-Kč.

.

 Úkony  rok 2016 rok 2017 ROK 2018
Dovoz oběda 6983 7396 7867
Donáška oběda v DPS 2060 2349 3536
Donáška nákupu 337 393 468
Běžné pochůzky 152 278 188
Úklid domácnosti 250 hodin 223hodin 249 hodin
Mytí společných prostor 250hodin 253 hodin 250 hodin
Mytí oken 62 hodin 45 hodin 72 hodin
Praní a žehlení prádla 471 kg 391kg 262 kg
Celková koupel 101 hodin 154 hodin 92 hodin
Doprava 232 357 144
Dohled nad užíváním léků 0 0 13 hodin
Příprava snídaně či večeře 0 0 106 hodin
Doprovod k lékaři či za službami 0 0 13 hodin
celkem za úkony 215300  KČ  217410 Kč 233150 Kč

 

Rozpis finančních prostředků na provoz pečovatelské služby

V roce 2018 jsme žádali o dotaci na provoz pečovatelské služby u MPSV, které nám poskytlo dotaci ve výši 1.650.00,-Kč. Dotační program KÚ v roce 2018 nebyl vypsán pro příspěvkové organizace obcí.

Rozpis financování Střediska sociální péče Frýdlant

  2016 2017 2018
Dotace z MPSV 1 032 000 Kč 1 275 376  1 650 000 Kč
Dotace z KÚ Liberec 0,-Kč 37 000 Kč 0,-Kč
Dotace Města Frýdlant   882 874 Kč 481 430 Kč 853 219 Kč
Úhrady od klientů   215 300    217 410 Kč 233 150 Kč
Celkem náklady na PS 2 084 049 Kč 2 011 216 Kč 2 526 369 Kč

V nákladech na naši službu je zohledněna částka 438 895,-Kč na výstavbu dvou zahradních altánů v na zahradě DPS Novoměstská 1065, Frýdlant. Po odečtení této investice byly náklady na naši službu  2 087 474,-Kč

Dotazníkové šetření

V říjnu 2018 proběhlo dotazníkové šetření mezi klienty Střediska sociální péče Frýdlant. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Celkem bylo mezi klienty rozdáno 72 dotazníků , ve kterých bylo klientům naší služby  položeno celkem 12 otázek na kvalitu služby, informovanost o službě, rozsahu poskytovaných služeb, zájmu o rozšíření poskytovaných služeb, přístup pracovnic PS. Dotazníky byly anonymní a  návratnost byla 76%, což představuje 55 řádně vyplněných dotazníků, které byly následně vyhodnoceny.

Z výsledku dotazníkového šetření bylo zjištěno, že naši klienti jsou s poskytováním našich služeb spokojeni, jak s rozsahem, tak způsobem poskytování a přístupem našich pracovnic.

Dále bylo zjištěno, že někteří klienti nejsou dostatečně informování a procesu individuálního plánování, který je součástí kvalitního poskytování sociální služby. Z toho důvodu budeme při sestavování osobních cílů klienta a tvorbě individuálních cílů podrobně vysvětlovat jejich důležitost a  pečovatelky SSP se zúčastní akreditovaného kurzu Individuální plánování s klientem.

Z dotazu, zda by klienti uvítali rozšíření poskytování služeb o víkendu a zřejmé, že pouze 5 z dotazovaných uvedlo ANO a měli by zájem o dovoz obědů, či někoho kdo by byl po ruce v případě havárie. Dovoz obědů není hlavní činností naší sociální služby a dá se vyřešit komerční službou, či zakoupení dvou obědů v pátek. V druhém případě, mít v DPS někoho, kdo tu bude v případě havárie, je třeba podotknout, že provoz DPS a bytové otázky jsou řešeny přes Bytové hospodářství Frýdlant a nespadají pod úkony PS. V případě havárie jsou v DPS vyvěšeny telefonní kontakty v případě havárií, na které se mohou naši klienti obrátit.

Co se týče otázky stravování, byly  podněty na kvalitu předány do Školní jídelny Frýdlant.

Výsledek tohoto šetření nám ukázal nedostatky, které se  snažíme vyřešit, a dále ukázal, že dle tazatelů naše služby poskytujeme profesionálně, zodpovědně s individuálním přístupem ke klientovi.

Péče o klienty v DPS

  Naše organizace zabezpečuje pečovatelskou službu Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, kde poskytujeme službu celkem 39 klientům.

V roce 2018 jsme pro naše klienty uspořádali v DPS uspořádali společenské akce, které se těšily velkému zájmu:

  • Přivítání roku 2018

  • Návštěva muzea a výstavy retro hraček

  • Beseda o životě Karolíny Světlé s ukázkou dobových krojů

  • Opékání buřtů

  • Výlet do Hejnic

  • Beseda „ Průmysl ve Frýdlantu“

  • Malování s panem Kroupou

  • Vystoupení dětí ze ZŠ Frýdlant

Všechny tyto akce byly připravené pracovnicemi střediska sociální péče.

Žádosti do DPS

 

V roce 2018 jsme celkem přijali 8 nových žádostí o umístění v DPS a umístěni byli pouze 2klienti. Celkem eviduje naše středisko 13 aktuálních žádostí uchazečů o umístění v DPS z Frýdlantu, 16 z okolních obcí.

Personální zajištění:

Během roku 2018 nedošlo ke změně v personálním obsazení.

Pozici pečovatelek vykonávají: Miloslava Černá, Radka Tůmová, Miluše Procházková, Ciroková Renata.

Vedoucí SSP:  Bc.Věra Jurkovičová, DiS.

Od roku 2010 také v naší službě pracovaly pracovnice na VPP, které zde pomáhaly s úklidem DPS, staraly se o termonosiče a praní prádla jejichž práce není zohledněna v celkovém výčtu úkonů PS.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2019 nám již ÚP dále neposkytnul tuto pracovnici, vykonávají tuto práci naše pracovnice, což v současném rozsahu poskytovaných služeb není možné zvládnout. Od roku 2003 naše Středisko sociální péče pracuje ve stejném počtu pracovnic, přičemž se od roku 2011 zvýšil počet klientů o 23 klientů. Naše populace stárne , průměrný věk našich klientů je 76 let, je předpoklad, že o naše služby bude stále větší zájem a proto žádáme o zřízení pracovního místa Pomocná pracovnice v sociálních službách, která by vykonávala pomocné práce za pracovnici VPP. Náklady na zřízení tohoto pracovního místa jsou cca 241.000,- Kč ročně.

Závěr

Přes veškeré těžkosti, které s sebou práce se seniory přináší, naši pracovníci svou náročnou práci výborně zvládají a dělají vše proto, aby naši klienti, za poskytování naší podpory a péče mohli žít co nejdéle běžným způsobem života. Spolupracujeme s navazujícími službami, vyhledáváme vhodná řešení tíživých sociálních situací, služby individuálně plánujeme a individuálně přistupujeme ke klientovi s ohlede na jeho přání a potřeby.

 

 

 

Zpracovala

Bc. Věra Jurkovičová, DiS., vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant

 

29.3.2011 9:56:29 | přečteno 1358x | vera.jurkovicova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load