ENDEFRRUPLNLSPIT

Středisko sociální péče

20141202 132349

Středisko sociální péče Frýdlant
Zřizovatel:
Město Frýdlant
Statutární zástupce : Ing. Dan Ramzer

Vedoucí zařízení : Pavlína Sommerová

Adresa: 
Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant
email : ssp@mesto-frydlant.cz
IČ: 00262781

Telefon: pečovatelky 482 311 349
vedoucí střediska 482 312 196, 724 308 178


PROVOZ NAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY JE FINANČNĚ PODPOŘEN Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE A MPSV

liberecky krajssp_001, obrázek se otevře v novém okně 

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby Frýdlant je podpora klienta v jeho nepříznivé sociální situaci, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a osobám, které jsou po úrazech a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kterou není schopen klient řešit sám, prostřednictvím vlastních zdrojů.

Při poskytování služby aplikujeme do praxe speciální metody, postupy, způsoby komunikace, atd., vycházející z individuálních potřeb našich klientů a to tak, aby byly pro klienta motivující a podporovaly jeho samostatnost a sociální začleňování a v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, jim zajišťujeme důstojné prostředí a zacházení. Služby poskytujeme v duchu Etického kodexu, který byl přijat jako platná etická norma a jako vnitřní pravidlo pečovatelské služby města Frýdlant.

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech osob a klientů, kteří bydlí na území města Frýdlant či v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant.

Služba se poskytuje  terénní a ambulantní formou a to v době:

Pracovní dny PO – PÁ od 6.00 do 20.00 hodin. V době od 15.00 hod se poskytují pouze  služby zajišťující osobní hygienu klienta a déle pomoc při přípravě a podání stravy, které jsou předem nasmlouvané

Cíle pečovatelské služby

· individuální podpora klientů, aby mohli co nejdéle zůstat doma v jejich přirozeném prostředí,

· pomoci jim žít běžným způsobem života,

· podporovat jejich rodinné a přátelské vazby a zprostředkovávat přirozený kontakt se společenským prostředím,

· spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění, či zlepšení situace uživatele.

Cílová skupina (okruh osob)

Pečovatelská služba je určena lidem:

 • kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, následkem úrazu a nejsou schopny situaci řešit vlastními silami.
 • Věková struktura cílové skupiny:
  • a) dospělí (27 – 64 let)
  • b) mladší senioři (65 – 80 let)
  • c) starší senioři (nad 80 let)

Zásady (principy) služby

Pečovatelská služba podřizuje veškerou svoji činnost principům etického kodexu a obecným principům sociálních služeb v těchto hlavních zásadách:

 • ctít a uznávat lidskou důstojnost,
 • respektování individuálních potřeb klientů = rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob, musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování,
 • poskytovat služby vždy v zájmu klientů, v náležité kvalitě s důsledným dodržováním základních lidských práv a svobod a respektováním jejich zdravotního stavu,
 • pečovatelská služba musí být vždy pro klienta partnerem,
 • odpovědnost za poskytnuté služby.

Služba není určena

 • občanům s infekčním či přenosným onemocněním,
 • občanům v karanténě,
 • občanům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace,
 • občanům v akutním stádiu psychického onemocnění,
 • občanům, kteří se opakovaně chovají k pracovníkům sociální služby agresivně,
 • občanům, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pečovatelské služby (vyžaduje komplexní péči či odborné léčení ve zdravotnickém zařízení,
 • občanům, kteří nejsou naší cílovou skupinou (nepotřebují PS, ale služby, které jsou běžně dostupné na trhu práce)


Pečovatelky : Renata Ciroková, Miloslava Černá, Šárka Maková, Marcela Partlová, Radka Tůmová
 
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou Novoměstská 1065, Frýdlant
Kapacita 50 bytů
 
Tento domů poskytuje důstojné bydlení seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří jsou soběstační, ale potřebují dopomoc se sebeobsluhou a využívají i ostatních služeb střediska sociální péče. Tyto byty jsou přiděleny na základě podané žádosti , lékařského doporučení a schválením radou města.
 
Středisko osobní hygieny
Jedná se o ambulantní poskytování sociální služby, tzn., že uživatel za službou dochází, či je dovážen a neprovádí se v jeho domácnosti. Zde je zajištěna koupel či sprchování osobám, kteří potřebují pomoc druhé osoby, nebo nemají doma vyhovující podmínky. Středisko osobní hygieny umožňuje bezbariérový přístup a je vybaveno sprchovým koutem a  vanou.
Středisko osobní hygieny se nachází v suterénu Domu s pečovatelskou službou Novoměstská 1065, Frýdlant.

Naše služby provádíme v příjemném prostředí, odborně, spolehlivě a cenově dostupně. Naše středisko sociální péče pracuje podle standardů kvality sociálních služeb a prosazuje individuální přístup ke klientům.
 
Provoz naší sociální služby je finančně podpořen Libereckým krajem

Bc. Věra Jurkovičová, DiS.
bývalá vedoucí střediska sociální péče


 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load