ENDEFRRUPLNLSPIT

Ochrana před povodněmi

vodoznak1

Co je povodeň? Co je záplava?  Jak se připravit a co dělat při povodních?

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

Ochrana před povodněmi je zabezpečovaná povodňovými plány a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.

 

 

Záplava voda se šíří z jiných důvodů než u povodně. Důvodem může být průtrž mračen, kdy si následně voda najde odtok přes váš pozemek a v horším případě i dům.

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dešťů, táním sněhu nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů,....) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Povodně je možné rozdělit dle příčin jejich vzniku na:

a) přirozené - způsobené přírodními vlivy, táním sněhu, dešťovými srážkami,

chodem ledů nebo ledového nápěchu, popřípadě jinými vlivy,

b) zvláštní - způsobené poruchou nebo řešením havarijní situace na vodním díle

(rybník, přehrada).

Povodně je možné rozdělit dle rychlosti nárůstu vzniku nebezpečí na:

a) náhlé (bleskové) - zpravidla způsobené intenzivními dešťovými (přívalovými)

srážkami (nemusí souviset s rozvodněním vodního toku), protržením hráze nebo

havárií na vodovodním řadu. S ohledem na rychlost není možné provádět rozsáhlá

přípravná opatření a povodňové zabezpečovací práce,

b) s pozvolným průběhem - povodně způsobené dlouhodobými dešťovými srážkami,

táním sněhu nebo nápěchy ve vodním toku. Při tomto průběhu povodně se provádí

přípravná opatření a povodňové zabezpečovací práce.

Rozsah opatření se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se

vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA), kterými jsou:

a) první stupeň (stav bdělosti) - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b) druhý stupeň (stav pohotovosti)- se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

c) třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

odečet1, obrázek se otevře v novém okněvodoznak1, obrázek se otevře v novém okně

Činnost obyvatelstva po vyhlášení povodňových stupňů:

a) stav pohotovosti vzniká při vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity

· sledovat vývoj povodňové situace v hromadných a regionálních prostředcích

· vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplavené vodou a cenné věci umístit do těchto míst (potraviny, elektrospotřebiče, cenný nábytek a nebezpečné látky)

· zajišťovat informace o způsobu možné evakuace

· Připravit si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených oken a dveří, zajistit si ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí

pytle1, obrázek se otevře v novém okně

b) stav ohrožení - vzniká při vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity

· připravte si evakuační zavazadlo

· připravit vyvedení hospodářských zvířat do bezpečných míst

· zajistit snadno odplavitelný materiál

· uhaste oheň v topidlech, vypněte elektrický proud do domu či bytu, vypněte hlavní přívod plynu

· dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou, dejte mu nejmilejší hračku sebou

· připravte domácí zvířata k evakuaci

· zjistěte, zda i sousedé vědí, že je stav ohrožení a že vědí, co mají dělat

· zabezpečte svůj byt či dům při jeho opuštění při evakuaci

Evakuační zavazadlo obsahuje:

· základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

· předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

· osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

· přenosné rádio s rezervními bateriemi.

· toaletní a hygienické potřeby.

· léky, svítilnu.

· náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel, nebo přikrývku.

· kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Jak bude uvědomeno obyvatelstvo v případě povodňového ohrožení :

siréna1, obrázek se otevře v novém okně

· pomocí poplachových sirén signálem Všeobecná výstraha (signál je vyhlašován kolísavým tonem sirény po dobu 140vteřin)

· pomocí rozhlasu ne rozhlasového vozu informací (v obci byl vyhlášen třetí stupeň- stav ohrožení na vodním díle (.........) a hrozí vznik zvláštní povodně)

· regionální rozhlasová stanice RCL 101,4; ČR Sever 91,3

070820101522, obrázek se otevře v novém okně080820101573, obrázek se otevře v novém okně

Možné zdroje informací:

Český hydrometeorologický ústav –www.chmi.cz

(předpověď počasí, hydrologické předpovědi, aj.)

radarová data -http://radar.bourky.cz/

Počasí –http://pda.medard-online.cz/

Vodohospodářský informační portál –http://www.pla.cz/portal/sap/PC

(stavy a průtoky na vodních tocích, aj.)

Zpracoval : Josef Šperl DiS.

Zdroj: HZS ČR 

11.7.2012 10:37:20 - aktualizováno 13.7.2012 17:29:35 | přečteno 1344x | sperl
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load