ENDEFRRUPLNLSPIT

Prevence sociálně patologických jevů je na škole samozřejmostí

Problematika sociálně patologických jevů je v současné době celospolečenským problémem, a proto i naše škola vypracovala Minimální preventivní program, v rámci kterého se snažíme o systematické, nepřetržité a nenásilné pozitivní působení na žáky po celou dobu školní docházky. Naším cílem je minimalizovat a eliminovat všechny sociálně patologické jevy ve škole. Je zásluhou celého pedagogického sboru a úzké spolupráce s rodiči, že mezi žáky panují zdravé sociální vztahy, přátelská atmosféra a negativní jevy se zde prakticky nevyskytují.

Naše žáky „zásobíme“ nejen konkrétními informacemi o společensky nežádoucích jevech, informacemi o zdraví a zdravém životním stylu, ale i  výcvikem sociálních dovedností. Klademe velký důraz na vytváření přátelských vztahů a atmosféry v kolektivu, vzájemnou komunikaci, toleranci, na posilování vlastního sebevědomí a sebedůvěry, upevňování pocitu odpovědnosti za sebe a své jednání, odolnosti proti stresu a odmítání všech forem sebedestrukce.
Důležitým předpokladem úspěšnosti při prevenci sociálně patologických jevů je vzájemná spolupráce rodičů a školy. Třídní učitelé jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků. Řeší ihned problémy žáků v oblasti vzdělávání i v oblasti chování.  Rodičům jsou pravidelně předávány informace, které se týkají jejich dětí.

K naplnění těchto našich cílů napomáhá i spolupráce s dalšími odbornými subjekty: OSPOD Frýdlant, Policie ČR, dětští lékaři, Poradní a setkávací centrum ve Frýdlantě, Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Středisko výchovné péče Liberec a MAJÁK.

S posledně jmenovanou organizací spolupracujeme již několik let. Během školní docházky projdou žáci 1. až 9. tříd řadou programů, v nichž s nimi lektoři Majáku diskutují mnohdy i o ožehavých tématech (problematika zneužívání drog, partnerské vztahy, sebepoškozování, agrese a šikana, sexualita, pohlavně přenosné choroby, ...). Lektoři kladou důraz na drogovou abstinenci a sexuální zdrženlivost, o přednáškách se snaží získat důvěru žáků a sami žáci se na jejich přednášky vždy těší. V loňském i letošním školním roce se jednotlivé třídy druhého stupně účastnily programu zaměřeného na formování třídních skupin přímo v prostorách této organizace v Liberci.

Během školního roku se naši žáci zúčastňují i kulturních akcí souvisejících s touto problematikou. Příkladem je pořad ikona souboruKdyž chceš, tak to dokážeš.

Naši pedagogové se pravidelně vzdělávají prostřednictvím různých seminářů, aby věděli, jak reagovat v konkrétních situacích. V uplynulých letech bylo 15 učitelů proškoleno v rámci projektu MIŠ (= Minimalizace šikany na školách). Během čtyř dvoudenních seminářů se učitelé „učili“ rozpoznat a řešit příznaky možného šikanování, aby obětí šikany bylo co nejméně. Ostatní pedagogové prošli odpoledním školením na toto téma.
I do budoucna budeme hledat nové kontakty a rozvíjet další spolupráci s různými subjekty. Celý pedagogický sbor bude každé dva roky proškolen v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Frýdlant 14/04/2013
Mgr. Renáta Hošová, výchovná poradkyně ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

15.4.2013 7:45:05 | přečteno 1119x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load