ENDEFRRUPLNLSPIT

Bojujete se závislostí? Třeba vám pomůže nějaké trefné rčení

logo POSECu

Skoro každý z nás má nějakou závislost, které by se chtěl zbavit. Nemusí to být zrovna alkoholismus nebo užívání nelegálních drog. Co takhle nadměrné mlsání čokolády nebo přejídání se nebo hry na počítači nebo neustálé koukání na mobil nebo vysedávání u televize nebo ...?
Rozumově všechno zvládáme, ale motivace, vůle a činy za rozumem pokulhávají. Může nám pomoci třeba jen jedno ze rčení v článku prim. MUDr. Karla Nešpora a MUDr. Hany Karbanové nebo jeden z programů Poradního a setkávacího centra ve Frýdlantě. (aš)

Rčení a zásady Anonymních alkoholiků a podobných organizací a psychoterapie

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a MUDr. Hana Karbanová

Úvod

Ve rčeních Anonymních alkoholiků se ve zhuštěné podobě odrážejí zkušenosti, které se nashromáždily od vzniku této organizace roku 1935. Při podrobnějším studiu více než 400 rčení (Over, 2015) zjistíme zajímavé souvislosti s psychoterapií. Zdá se, že Anonymní alkoholici využívali posilování motivace i jiné postupy dříve, než byly známy profesionálům.

Jedná se o užitečné zásady, které mohou v mnoha směrech inspirovat a obohatit i lidi, kteří nikdy neměli návykovou nemoc. Tato rčení nepostrádají jadrnost a vtip, např. toto: Přišli jsme sem, abychom si zachránili zadek, a zjistili jsme, že k němu máme i duši. Jiné rčení přirovnává mysl k padáku – aby fungovala, musí se otevřít. Některá z hlediska psychoterapie zvláště zajímavá rčení zmíníme i zde.

Motivace

Posilování motivace patří k často používaným postupům. S ním souvisejí např. následující rčení:

* Nic není tak špatné, aby to alkohol ještě nezhoršil. Nothing is so bad, a drink won’t make it worse.

* Střízlivost dává všechno, co sliboval alkohol. Sobriety delivers everything alcohol promised.

* Byl jsem střízlivý, byl jsem opilý. Střízlivost je lepší. I've been sober and I’ve been drunk. Sober is better.

* Dnes mám více řešení nežli problémů. Today I have more solutions than problems.

* Jde to. It can be done.Tato zásada má za cíl vzbudit naději. Návykovou nemoc a s ní související problémy lze zvládat.

* Starosti mám i za střízliva. Ale jsou to luxusní starosti. Toto rčení nepochází u USA, ale od jedné dámy z české skupiny Anonymních alkoholiků.

* Jestli váháš, zda jsi alkoholik, tak pravděpodobně jsi. If you wonder if you're an alcoholic, you probably are. K tomu dodáváme, že stadium váhání je jedno z motivačních stadií (česky např. Nešpor, 2011).

Vyhýbání se spouštěčům a bažení

Spouštěče vyvolávají bažení (craving). Mohou být vnější (např. alkohol nebo riziková prostředí) nebo vnitřní (např. únava).

* Jestli nechceš uklouznout, vyhýbej se kluzkým místům. If you don't want to slip, stay away from slippery places.

* Jedna je moc a tisíc je málo. One is too many and thousand is not enough.Toto rčení upozorňuje na rizika zhoršeného sebeovládání ve vztahu k alkoholu.

* V pohodě se to daří. Easy does it. Tato zásada vybízí k tomu, aby se abstinující závislý vyhýbal nadměrnému stresu a vedl rozumný životní styl. K domu patří dostatek spánku, pravidelnost v jídle a dostatek vody (žízeň a hlad vyvolává u závislých často bažení po alkoholu).

* Před vnitřními spouštěči varuje i jiné rčení, které radí se vyhýbat hladu, hněvu, osamění, únavě a nemocem. Don't get too Hungry, Angry, Lonely or Tired.

* Slovenské a české materiály Anonymních alkoholiků varují před sebelítostí čili JUCH (já ubohý chudáček).

* Nejdůležitější má přednost. First things first. Zpravidla se tím myslí soustředit se na zachování střízlivosti, protože ta podmiňuje vše ostatní. Střízlivost vytváří předpoklady k řešení problémů v různých oblastech života a dosahování dalších cílů. Podobně někteří američtí terapeuti považují za užitečné se soustředit během prvního roku léčby závislosti na alkoholu na udržování abstinence. Až ve druhém roce radí se zaměřit na nevyřešené osobní problémy. Od třetího roku střízlivosti se člověk soustřeďuje na rozvoj své osobnosti a seberealizaci. Zkušenost říká, že ti závislí lidé, kteří se soustředili na udržení střízlivosti, dosáhli i mnoho dalšího. Tuto zásadu lze chápat i šířeji a lépe si uvědomovat své priority.

* Střízlivost má přednost. Toto je naše parafráze předchozího sloganu.

* Měj střízlivost na prvním místě, aby ti vydržela. Keep your sobriety first to make it last.

Racionální psychoterapie

* Střízlivost den po dni. One day a time. Tato zásada vybízí k soustředění se na to, jak zůstat střízlivý tento dnešní den. Jedná se o realistický a dobře splnitelný úkol. Ptát se, jak abstinovat dvacet let, není rozumné už proto, že nikdo neví, co bude za dvacet let. Z velkého a obtížného cíle, jakým je trvalá střízlivost, se tak stávají malé a snadno dosažitelné úkoly.

* V podobném duchu zní i následující slogan: Právě dnes budu žít jen tímto dnem a nebudu chtít zvládnout všechny životní problémy naráz. Just for today I will try to live through this day only, and not tackle my whole life problems at once.

* Nesnaž se klást střízlivosti podmínky. Try not to place conditions on your sobriety. Střízlivost je pro závislého člověka nutnou podmínkou k tomu, aby stabilizoval svoji situaci. Podobně u lidí s duševními poruchami, kteří jsou závislí, bývá dlouhodobá střízlivost podmínkou, aby bylo možné zvládat i jiné duševní problémy.

* Cesta střízlivosti je jednoduchá možnost pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc. The road to sobriety is a simple journey for confused people with a complicated disease. I malé množství alkoholu vyvolává u závislých lidí silné bažení (craving) po alkoholu a zhoršuje sebeovládání. Naprostá abstinence je zde proto mnohem vhodnější.

* I tohle přejde. This too will pass. Závislý člověk, který začne abstinovat, si často až poté uvědomí množství problémů, které mu způsobilo návykové chování. Jestliže zachová střízlivost, většinu z toho se mu postupně podaří zlepšit nebo napravit.

Učení se nápodobou

Napodobování pozitivních modelů patří k vysoce účinným postupům, které používá i moderní psychoterapie.

* Napodobuj, až uspěješ. Fake it till you make it. Tím se myslí napodobovat ty, kdo jsou dlouhodobě střízliví.

* Drž se vítězů. Stick with the winners. Tato zásada se obsahem podobá předchozí.

Pozitivní emoce a naděje

O užitečnosti pozitivní emocí existují přesvědčivé doklady, přehled viz např. Nešpor (2011).

* Buď konstruktivní. Be positive. Je lépe se zaměřit na to, co člověk může, ne na to, co nemůže a co ztratil. Takový přístup zlepšuje emoční stav a přináší i praktické výhody.

* Snažte se nahrazovat pocity viny vděčností. Try to replace guilt with gratitude.

* Sdílejte štěstí, sdílejte bolest. Share your happiness. Share your pain.

* Klid není osvobození se od bouře, ale klid za bouře. Serenity is not freedom from the storm but peace amid the storm.

* Nevzdávej to pět minut před tím, než se stane zázrak. Don't quit 5 minutes before the miracle happens. Toto rčení vzbuzuje naději a zároveň vybízí k vytrvalosti (viz dále). Téměř zázračná uzdravení jsme opravdu zaznamenali poté, co začal opakovaně recidivující jedinec pravidelně chodit na setkání Anonymních alkoholiků.

Spiritualita

Anonymní alkoholici jsou otevření lidem všech náboženství a také ateistům. Spiritualitu považují i tak za prospěšnou. O užitečnost spirituality referuje řada lékařů a psychologů, přehled např. Nešpor (2009).

* Předej to! Turn It Over! Obvykle se takto zásada vykládá tak, že člověk to, co nemůže změnit, předá Vyšší moci a nezabývá se tím. To je velmi rozumné, protože tak zbudou síly na to, co čím by se člověk zabývat měl.

* Jestliže se zdá Bůh daleko, kdo se pohnul? If God seems far away, who moved?

* Pokoušet se o modlitbu je už modlitba. Trying to pray is praying.

* O tom, že spiritualita a smysl pro humor se nevylučují, svědčí tento slogan: Bože děj mi trpělivost. Hned teď! God grant me patience. Right now!

* Odvaha je víra, která řekla své modlitby. Courage is faith that has said its prayers.

* Důvěřuj Bohu, ukliď dům, pomáhej druhým. Trust God, clean house, help others.

Vytrvalost

Následující zásady vybízejí k vytrvalosti a trpělivosti. Závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léčí jako chronická nemoc, tj. dlouhodobě.

* Když vydržíš v kadeřnictví dost dlouho, dočkáš se účesu. If you hang around the barber shop long enough, you'll get a haircut.

90/90. Jestliže je závislý člověk v krizi, nebo začíná abstinovat, měl by navštívit 90 setkání Anonymních alkoholiků během 90 dnů. To je možné v Praze a v amerických nebo západoevropských velkoměstech, kde se scházejí skupiny Anonymních alkoholiků denně. Má to svoji logiku, protože na počátku abstinence bývá bažení (craving) silnější a ještě se nepodařilo upevnit zdravé návyky.

* Funguje to, když funguješ ty. It works if you work it.

* Vracej se na setkání AA znova. Keep coming back.

* Začátečník je ten, kdo abstinuje méně než pět let. Newcomer is someone with less than five years sobriety.

Závěr

Rčení anonymních alkoholiků odrážejí zkušenosti, které se nashromáždily během dlouhé existence této organizace. Některá z nich jsou velmi zajímavá i z hlediska psychoterapie.

Literatura

Nešpor K. Pozitivní emoce, smích, laskavost a klinická medicína. Prakt. Lék 2011; 91:213-216.
Nešpor K. Co je to spiritualita a čemu prospívá. Čas. Lék. čes.2009; 14:209-210.
Nešpor K. Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Praha: Portál 2011; 176.
Over 400 A.A. Recovery Slogans. www.bluidkiti.com/recoveryslogans.html. Accessed 18.9.2015.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor

mužské oddělení léčby závislostí
Psychiatrická nemocnice Bohnice
181 02 Praha 8


21.9.2015 9:43:20 | přečteno 1275x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load