ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

logo ŽŠ Frýdlant

S ohledem na současnou zhoršenou bezpečnostní situaci, která souvisí s rizikem šíření nemoci COVID-19, upravila ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v souladu s opatřením MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Nově je možné podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v termínu od 6. do 23. dubna 2020 také jinými způsoby, než osobním podáním žádosti. Níže Vám představujeme aktuální informace a formuláře k zápisu.

FORMULÁŘE A ORGANIZAČNÍ INFORMACE K ZÁPISU KE STAŽENÍ:

Aktualizované informace k zápisu 2020_2021_1. 4. 2020

ODKAZ PRO VYTVOŘENÍ REZERVACE TERMÍNU NÁVŠTĚVY ŠKOLY V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020_2021

Žádost o odklad povinné školní docházky 2020_2021

Zápisní list pro školní rok 2020_2021

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 2020_2021

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2020 dovrší šesti let věku, nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podávají i zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.

 1. Doba zápisu (termín pro podávání žádostí) je stanovena od pondělí 6. do čtvrtka 23. dubna 2020.
 2. Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 3. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí. Ruší se tzv. motivační část zápisu.
 4. Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, společně s dalšími dokumenty je možné podat v uvedeném termínu následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobně v místě konání zápisu ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 10.00 do 18:00 hodin na pracovišti ZŠ Husova 344, Frýdlant.

ad. A Podání žádosti do datové schránky školy

V případě zaslání datovou schránkou je nutné žádost opatřit uznávaným elektronickým  podpisem zákonného zástupce a přiložit kopii rodného listu dítěte v elektronické podobě bez úředního ověření. ID datové schránky školy je 2umdkpq

ad. B Podání emailem s uznávaným elektronickým podpisem

V případě zaslání e-mailem je nutné žádost opatřit uznávaným elektronickým  podpisem zákonného zástupce a přiložit kopii rodného listu dítěte v elektronické podobě bez úředního ověření. E-mailová adresa pro zasílání žádostí je podatelna@zsazusfrydlant.cz.

ad. C Podání poštou

V případě zaslání žádosti poštou je nutné žádost opatřit vlastnoručním podpisem zákonného zástupce a přiložit kopii rodného listu dítěte bez úředního ověření. Doporučujeme zaslat žádost doporučeně. Adresa pro podání žádosti poštou je Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510,
464 01  Frýdlant.

ad. D Osobní podání v místě konání zápisu

Žádost je možné podat osobně ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 10:00 do 18:00 hodin na pracovišti ZŠ Husova 344, Frýdlant. Zákonný zástupce si pod tímto odkazem vytvoří rezervaci na konkrétní čas a konkrétní místnost. Odkaz je funkční od pondělí 6. dubna do středy 22. dubna 2020 23:59 hodin. Organizačně je možnost osobního podání z preventivně-bezpečnostních důvodů zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu více osob ve škole (přesně vymezený čas pro každého zákonného zástupce, dostatečný počet kontaktních míst, ochranné pomůcky, pravidelná desinfekce prostor školy). Žádost o přijetí a další dokumenty je možné přinést již vyplněné s sebou, nebo je vyplnit až na místě. U zápisu budou přítomni členové vedení školy, kteří Vám rádi poradí a pomohou.

Při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky přiložte, prosím, následující přílohy.

 1. VYPLNĚNOU A VLASTNORUČNĚ PODEPSANOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 2. KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE (STAČÍ PROSTÁ NEOVĚŘENÁ KOPIE)

 3. VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 4. V PŘÍPADĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PŘILOŽTE TAKÉ DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ, VYJÁDŘENÍ ODBORNÉHO LÉKAŘE NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

Formuláře žádostí a zápisního listu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz v sekci PRO RODIČE – TISKOPISY KE STAŽENÍ nebo ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021. Dále je možné si formuláře vyzvednout na pracovišti MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant a v sekretariátu ředitelství školy, Purkyňova 510, Frýdlant.

Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu ukončení přijetí žádostí obdrží všichni zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí, přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude jejich dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí. Způsob doručení přiděleného registračního čísla bude odpovídat způsobu, kterým byla zákonným zástupcem dítěte podána žádost o přijetí, resp. žádost o odklad.

Ve školním roce 2020/2021 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace otevře 4 třídy s celkovým maximálním počtem  108 žáků. Školský obvod spádové základní školy je vymezen katastrálním územím města Frýdlant.

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Děti, které se zúčastnily zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, jsou přijímány k základnímu vzdělávání v Základní škole, Základní umělecké škole a  Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizaci (dále jen škola) dle následujících kritérií
v pořadí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.
 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy jsou přijímány do stanoveného počtu míst ve třídách 1. ročníku pro daný školní rok.
 • Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy se sourozencem, který bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat základní školu, jejíž činnost vykonává ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.
 • Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

V případě, že počet zájemců s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy po uplatnění výše uvedených kritérií bude převyšovat maximální stanovený počet přijímaných žáků, budou volná místa obsazena na základě výsledků losování. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady  zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 27. dubna 2020 v 16 hodin v jídelně pracoviště ZŠ Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Losování je vzhledem k aktuálně platnému zákazu shromažďování více osob neveřejné. Bude pořízen videozáznam celého průběhu losování.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve středu 29. dubna 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí do základní školy.

Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště základní školy:

 1. Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozdělovány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.
 2. Následně budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozděleny děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.
 3. Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ může ředitel školy přihlédnout k preferované volbě pracoviště ZŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v zápisním listu, popř. k tomu, zda preferované pracoviště ZŠ bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 • Ředitel školy vyvěsí nejpozději v úterý 5. května 2020 na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře jednotlivých pracovišť základní školy, nástěnky na jednotlivých pracovištích MŠ, vývěska u pošty) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.zsazusfrydlant.cz) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.
 • Ředitel školy vydá nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti stejnopis jednoho
  z těchto rozhodnutí: a) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
  b) Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, c) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky.
 • Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání: a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí b) poštou obálka s doručenkou.
 • Způsob doručení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky nebo jeho zamítnutí:
  a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí b) poštou obálka s doručenkou.
 • Na žádost zákonného zástupce vydá škola také stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 • O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

 Mgr. Bc. Petr Kozlovský


1.4.2020 11:47:01 | přečteno 642x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load