ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 13

 Zdena Prokopova2, obrázek se otevře v novém okně
Zdena Prokopová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

telefon : 488 886 900
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 18 
 • vydávání územních rozhodnutí o umístění stavby, územních rozhodnutí o využití území, stavebních povolení, rozhodnutí o změně stavby před dokončením, rozhodnutí o odstranění stavby, změn v užívání stavby, ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, rozhodnutí o prozatímním užívání stavby, rozhodnutí o zkušebním provozu stavby, kolaudace stavby, státní stavební dohledy nad kontrolou, vyřizování stížností, vyvlastnění v působnosti odboru

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Hana Kunclová
životní prostředí 
telefon : 488 886 904
email : hana.kunclova@mu-frydlant.cz
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 22

 • Vodní hospodářství pro obce: Frýdlant, Bulovka,  Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Habartice,  Heřmanice, Horní Řasnice  Kunratice, Krásný  Les, Pertoltice,  Višňová


Ivana Havlíčková
životní prostředí 
telefon : 488 886 903
email : ivana.havlickova@mu-frydlant.cz
Budova B - 2.patro, kancelář číslo 19

 • Vodní hospodářství pro obce: Hejnice, Bílý Potok, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem, Raspenava

Ing. Olga Burgrová

životní prostředí 
telefon : 488 886 905
email : olga.burgrova@mu-frydlant.cz
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 21

 • Odpady a ovzduší
 • koordinovaná stanoviska


Alena Podmanická
životní prostředí
telefon : 488 886 906
email : alena.podmanicka@mu-frydlant.cz 
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 23

 • Zemědělský půdní fond
 • Garant spisové služby, archivace a skartace dokumentů ZP, kontakt se st. archivem
 • Ochrana přírody a krajiny

Tomáš Cýrus
životní prostředí
telefon : 488 886 908
email : tomas.cyrus@mu-frydlant.cz
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 23
 • Lesy, myslivost
 • Ochrana zvířat proti týrání a rybářství

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Ing. arch. BALÁŽIKOVÁ Michaela

úřad územního plánování
telefon: 488 886 913
email: michaela.balazikova@mu-frydlant.cz

Budova B - 2. patro, kancelář číslo 20


Úřad územního plánování, pověřený v souladu s usnesením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatelem územního plánu Frýdlant, případně pořizovatelem územně plánovacích dokumentací obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant (dále jen ORP Frýdlant).

Úřad územního plánování ve své působnosti:

 • pořizuje územní plány a jejich změny, regulační plány a jejich změny a územní studie,
 • přijímá návrhy na změnu územního plánu Frýdlant,
 • pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant (OPR Frýdlant),
 • vydává dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
 • zajišťuje úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje (podpora rozvoje podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, zajišťování společných rozvojových záměrů obcí, spolupráce s krajem při přípravě a realizace programu rozvoje kraje), aj.

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zuzana Novotná
státní památková péče
telefon : 488 886 910
email : zuzana.novotna@mu-frydlant.cz
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 20

 • vykonává státní správu v oblasti památkové péče ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. pro území městského úřadu s rozšířenou působností ve Frýdlantu
 • podílí se na zpracování koncepce záchrany, obnovy a využití kulturních památek pro dané území
 • účastní se případně i organizuje výběrová řízení podle zákona č. 229/1996 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • ve spolupráci s vedoucí oboru financí sleduje čerpání příspěvků na údržbu, opravy a rekonstrukce památkových objektů
 • zakládá a aktualizuje soubory informací o oblasti památkové péče
 • spolupracuje s příslušnými městskými, obecními a stavebními úřady a pomáhá jim při řešení problematiky na úseku státní památkové péče
 • spolupracuje s dalšími orgány činnými na úseku státní památkové péče
 • kontroluje péči o kulturní památky ze strany vlastníků
 • kontroluje využití přiznaných příspěvků na opravy nebo udržování kulturních památek, v souvislosti s tím ověřuje účetní doklady předkládané k vyúčtování těchto příspěvků
 • zabezpečuje administrativu související s evidencí kulturních památek, zpracovává podklady k této evidenci
 • vydává rozhodnutí k opravám, rekonstrukcím a údržbě státem chráněných památkových objektů a kontroluje jejich plnění
 • vydává závazná stanoviska k provedení staveb nebo stavebních změn nemovitostí umístěných v památkových zónách nebo ochranných pásmech
 • navrhuje provedení nezbytných opatření pro zabezpečení kulturní památky na náklady jejich vlastníků, v tomto smyslu podává návrh na výkon rozhodnutí stavebnímu úřadu
 • podává návrh na přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa
 • navrhuje vymezení ochranného pásma vyžaduje-li to ochrana kulturních památek nebo jejich prostředí
 • ukládá povinnosti vlastníkům movitých kulturních památek, aby s nimi zacházely odpovídajícím způsobem případně navrhuje, aby movitou kulturní památku svěřily do úschovy odborné organizaci památkové péče


STAVEBNÍ ÚŘAD

Jitka Šípová
stavební úřad
telefon : 488 886 902
email : jitka.sipova@mu-frydlant.cz
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 19


Marie Košunová
stavební úřad
telefon : 488 886 901
email : marie.kosunova@mu-frydlant.cz
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 19


21.3.2006 8:48:23 - aktualizováno 12.6.2023 14:24:43 | přečteno 54100x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load