ENDEFRRUPLNLSPIT

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2019 další ročník programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru stavebního úřadu a živ. prostředí, státní památková péče,  Městského úřadu ve Frýdlantu do 28. 2. 2019. V letošním roce je pro ORP Frýdlant alokována částka v celkové výši 450 tis. Kč. Rozdělování příspěvků proběhne v jednom kole, uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. Další podrobnosti o tomto programu, včetně odkazu na žádost o zařazení do programu najdete v následujícím textu a v přílohách.

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek nacházejícího se na území Frýdlantska, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

 • modernizace objektů, zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře a stěny;

 • hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;

 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech);

 • protiradonová opatření;

 • čištění a úklid budov;

 • pronájem lešení;

 • stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;

 • náklady na stavební/autorský dozor;

 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;

 • kopie sochařských děl a výdusky;

 • archeologie;

 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);

 • položka v rozpočtu – rezerva;

 • režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Kdo může o příspěvek požádat?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  Majitel musí počítat s minimálně 20 procentní finanční spoluúčastí z celkových nákladů na opravy. Žádosti se budou zasílat na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu ve Frýdlantu. Pro rok 2019 byl stanoven termín odeslání žádostí na Ministerstvo kultury ČR, a to 31. březen 2019. Před tímto termínem musí žádosti posoudit k tomu jmenovaná komise. Žádosti žadatelé musí Městskému úřadu, odboru stavebního úřadu a živ. prostředí, dodat v dostatečném časovém předstihu, tj. do  28. 2. 2019.

Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111.

ikona souboruFormulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo si je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu ve Frýdlantu (odbor stavební úřadu a živ. prostředí, státní památková péče).

K vyplněnému formuláři žadatel přikládá tyto povinné přílohy:

 • Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, které nejsou starší než 6 měsíců.
 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele:
 • kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku) nebo
 • kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku nebo
 • kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. kopie výpisu z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného registru právnických osob nebo zřizovací listiny) nebo
 • kopie stanov spolku s registrací ve veřejném rejstříku, je-li žadatelem spolek.
 • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího de­kretu, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo z výše uvedených dokladů (např. z OR).
 • Doklad o aktuálním bankovním spojení – doložit buď kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele s aktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení příslušného bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii výpisu z účtu v části bez finančních údajů; v případě, že žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, je nutné doložit rovněž doklad o účtu zřizovatele; v případě, že žadatel není zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně s dalšími právnickými osobami (např. bankovní účet zřízený pro více farností), je nutné doložit rovněž čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu.
 • Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.
 • Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na rok 2019, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.
 • Rozpočet- odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2019, k nimž se váže tato žádost, obsahující:
 • kopii krycího listu,
 • kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,
 • kopii položkového rozpočtu vše s podpisem prováděcí firmy.
 • Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění (tiskopis Formulář je přiložený k žádosti).
 • Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto objektu! (Tiskopis Formulář je přiložený k žádosti.)

Nepovinné přílohy žádosti (podle osoby žadatele)

 • V případě zmocnění k zastoupení – plná moc vlastníka – ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti (originál nebo úředně ověřená kopie). (Tiskopis vzoru Formulář je přiložený k žádosti.)
 • V případě nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů obnovy nemovité kulturní památky – čestné prohlášení o nedostatku – podepsaný originál (tiskopis vzoru Formulář je přiložený k žádosti).

Ústředním koordinátorem programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel: 257 085 111. Na MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a živ. prostředí, památková péče- Mgr. Zuzana Černá, tel: 488 886 910.


ikona souboruŽÁDOST o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ikona souboruPodmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019

ikona souboruLegenda vlastnictví
ikona souboruOpatření programu ORP
ikona souboruZásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
ikona souboruZměna programu ORP
Ve Frýdlantu dne 22. 1. 2019

Mgr. Zuzana Černá
Odborný referent stavebního úřadu a živ. prostředí

22.1.2019 15:48:19 | přečteno 412x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load