ENDEFRRUPLNLSPIT

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2009

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2009 již podruhé Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru kultury Městského úřadu ve Frýdlantu do pátku 20.března 2009. Další podrobnosti včetně odkazu na elektronickou žádost najdete v následujícím textu.

Možnost získání dotace na opravy kulturních památek

Letos opět Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační titul s názvem „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Smyslem tohoto programu je podpořit opravy státem chráněných památek, které se nacházejí na územích spravovaných úřady z rozšířenou působností. V našem konkrétním případě to znamená ,že žádost o dotaci na obnovu může u Městského úřadu ve Frýdlantu podat majitel státem chráněného památkového objektu nacházejícího se na území Frýdlantska. Takových objektů je podle evidence Ministerstva kultury ČR, ze které se vycházelo při stanovení finanční výše podpory, v současné době 139.
Na rok 2009 nám bylo Frýdlantsku z tohoto programu přiděleno 571 tisíc Kč. V tomto článku Vás chci informovat o nejdůležitějších pravidlech tohoto programu.

Jakých objektů se dotační titul týká ?

Objekty musí to být státem prohlášené a chráněné kulturní památky, které se nacházejí mimo památkově chráněná území (městské památkové rezervace, městské památkové zóny nebo ochranná pásma kulturních památek). Objekty nesmí být národními kulturními památkami. Na území Frýdlantska se nachází pouze jedna národní kulturní památka a to je areál Státního hradu a zámku ve Frýdlantu čili tato dvě omezení mají dopad pouze na město Frýdlant.

Dále do programu nelze zařadit objekty , jejíž špatný technický stav je zaviněn majitelem ,který zanedbal jeho pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

a) modernizaci objektů např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b) úpravám veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy;

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

Kdo může o příspěvek požádat ?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, ale musí být prokazatelně, nejlépe na základě výpisu z katastru nemovitostí, majitelem příslušného objektu. Majitel musí počítat s minimálně 10 procentní finanční spoluúčastí z celkových nákladů na opravy. Žádosti se v rámci kalendářního roku budou zasílat na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu ve Frýdlantu ve třech termínech stanovených v pravidlech tohoto dotačního titulu. Pro rok 2009 platí pro odeslání tyto termíny: pro 1.kolo 31.březen, pro druhé kolo 31. květen, eventuelní 3.kolo má termín odevzdání žádostí 15.září. Před těmito termíny musí žádosti vždy posoudit k tomu jmenovaná komise. Žádosti je tedy nutno podat v dostatečném časovém předstihu. Pro 1.kolo v tomto roce platí termín pátek 20.března 2009.

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo si je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu ve Frýdlantu (odbor kultury nebo podatelna).

K žádosti se přikládají následující přílohy:

a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;

b) dle typu žadatele - úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra);

c) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

d) kopie závazného stanoviska odboru kultury MěÚ ve Frýdlantu vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;

e) kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. - stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem

f) kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;

g) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;

h) podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek

Pracovníci městského úřadu ve spolupráci se žadateli zkompletují všechny žádosti a předloží je k posouzení komisi jmenované starostou města. Ta žádosti posoudí a některé z těchto žádosti doporučí k poskytnutí dotace. Do termínu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR pak obce z rozšířenou působností, v našem případě Frýdlant, odešlou na tento úřad všechny žádosti včetně těch , které komise nedoporučila, s komentářem proč tu kterou žádost doporučila či nikoliv. Správní řízení související s udělením příspěvku totiž vede Ministerstvo kultury ČR. Souhrnné výsledky ke každému kolu žádostí zveřejní Městský úřad ve Frýdlantu na svých webových stránkách eventuelně jinými prostředky.

Pokud vlastník kulturní památky dotaci obdrží musí po dokončení akce obnovy zpracovat její vyhodnocení, které musí obsahovat:

a) popis realizace akce nebo části akce obnovy kulturní památky (specifikace použitých materiálů, technologií, harmonogram); v případě restaurování kopii závěrečné restaurátorské zprávy,

b) vypovídající fotodokumentaci před zahájením a po ukončení akce nebo části akce obnovy,

c) vyjádření příslušného odboru kultury městského úřadu ve Frýdlantu jako orgánu státní památkové péče z hlediska vykonávaného dozoru a z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska vydaného k této obnově.

Odbor kultury MěÚ ve Frýdlantu shromáždí vyhodnocení od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním obvodu včetně vyúčtování poskytnutých dotací. Toto vyúčtování musí zejména obsahovat:

a) celkový přehled všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci obnovy kulturní památky za příslušný rok,

b) veškeré zdroje financování obnovy kulturní památky za příslušný rok,

c) případnou výši úspory a důvod nevyužití příspěvku,

K vyúčtování se přikládají kopie faktur a kopie výpisu z účtu, které se vztahují k realizaci akce obnovy v příslušném kalendářním roce a dosvědčují použití příspěvku. Předložené kopie faktur musí obsahovat rozpis skutečně provedených prací a použitého materiálu.

Odbor kultury MěÚ ve Frýdlantu na základě zmocnění vlastníkem předloží vyhodnocení a vyúčtování od všech příjemců příspěvku z Programu Ministerstvu kultury ČR. Musí tak učinit do konce kalendářního roku.

Tyto a další podrobnosti o programu budou trvale umístěny na webových stránkách na adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-kultury/ .
Dotazy týkající se vyplnění žádostí Vám a žadatelům o příspěvek telefonicky nebo pomocí elektronické pošty poskytnou pracovníci odboru kultury Bc. Luděk Zelenka (462 464 056 / ludek.zelenka@mu-frydlant.cz) nebo Ing. Věra Sobotová ( 462 464 057 / vera.sobotova@mu-frydlant.cz ).

Bc. Luděk Zelenka
vedoucí odboru kultury MěÚ ve Frýdlantu

23.2.2009 14:36:19 | přečteno 1021x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load