ENDEFRRUPLNLSPIT

Památkářská kuchařka k získání dotací a formulář žádosti

Ministerstvo kultury ČR nyní vyhlásilo nový dotační titul s názvem „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Smyslem tohoto programu je podpořit opravy státem chráněných památek, které se nacházejí na územích spravovaných úřady s rozšířenou působností. To znamená, že žádost o dotaci na obnovu může u Městského úřadu Frýdlant podat majitel státem chráněného památkového objektu nacházejícího se na území všech osmnácti obcí Frýdlantského výběžku. Takových objektů je podle evidence Ministerstva kultury ČR, ze které se vycházelo při stanovení finanční výše podpory, v současné době ve Frýdlantském výběžku 139.
Uzávěrka žádostí pro 1. kolo je 31. března 2008.

Jakých objektů se dotační titul týká?

Objekty musí to být státem prohlášené a chráněné kulturní památky, které se ale nenacházejí v památkově chráněných územích (městské památkové rezervace, městské památkové zóny nebo ochranná pásma kulturních památek), a nesmí být národními kulturními památkami.
Dále do programu nelze zařadit objekty, jejichž špatný technický stav je zaviněn majitelem, který zanedbal jeho pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

a) modernizaci objektů např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
b) úpravám veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy;
c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

Kdo může o příspěvek požádat?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, ale musí být prokazatelně, nejlépe na základě výpisu z katastru nemovitostí, majitelem příslušného objektu. Majitel musí počítat s minimálně 10 procentní finanční spoluúčastí z celkových nákladů na opravy.
Žádosti se v rámci kalendářního roku podávají ve třech termínech, které vyhlašuje obec s rozšířenou působností na svých webových stránkách a seznamuje s nimi i vedení obcí ve Frýdlantském výběžku.
Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu Frýdlant (odbor kultury nebo podatelna).

K žádosti se přikládají následující přílohy:

a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;

b) dle typu žadatele - úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra ČR);

c) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

d) kopie závazného stanoviska odboru kultury MěÚ Frýdlant vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;

e) kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. - stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem

f) kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;

g) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;

h) podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek

Pracovníci městského úřadu ve spolupráci se žadateli zkompletují všechny žádosti a do termínu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR je na tento úřad odešlou. Správní řízení související s udělením příspěvku totiž vede Ministerstvo kultury ČR. Souhrnné výsledky ke každému kolu žádostí zveřejní Městský úřad Frýdlant na svých webových stránkách eventuelně jinými prostředky.

Ke každé dokončené akce obnovy zpracuje vlastník kulturní památky vyhodnocení, které musí obsahovat:

a) popis realizace akce nebo části akce obnovy kulturní památky (specifikace použitých materiálů, technologií, harmonogram); v případě restaurování kopii závěrečné restaurátorské zprávy,
b) vypovídající fotodokumentaci před zahájením a po ukončení akce nebo části akce obnovy,
c) vyjádření příslušného odboru kultury městského úřadu ve Frýdlantu jako orgánu státní památkové péče z hlediska vykonávaného dozoru a z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska vydaného k této obnově.

Odbor kultury MěÚ Frýdlant shromáždí vyhodnocení od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním obvodu včetně vyúčtování poskytnutých dotací. Toto vyúčtování musí zejména obsahovat:

a) celkový přehled všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci obnovy kulturní památky za příslušný rok,
b) veškeré zdroje financování obnovy kulturní památky za příslušný rok,
c) případnou výši úspory a důvod nevyužití příspěvku,

K vyúčtování se přikládají kopie faktur a kopie výpisu z účtu, které se vztahují k realizaci akce obnovy v příslušném kalendářním roce a dosvědčují použití příspěvku. Předložené kopie faktur musí obsahovat rozpis skutečně provedených prací a použitého materiálu. Odbor kultury MěÚ ve Frýdlantu na základě zmocnění vlastníkem předloží vyhodnocení a vyúčtování od všech příjemců příspěvku z Programu Ministerstvu kultury ČR. Musí tak učinit do konce kalendářního roku.

Bližší podrobnosti o programu lze nalézt na http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-kultury/ Z těchto stránek je také možno stáhnout si formulář žádosti ikona souboruFORMULÁŘ - Žádost o poskytnutí příspěvku. Uzávěrka žádostí pro 1. kolo je 31. března 2008.

Další podrobnosti a odpovědi na dotazy k vyplnění žádostí získáte na odboru kultury v přízemí křídla radnice č. dv. 7 u Bc. Luďka Zelenky ludek.zelenka@mu-frydlant.cz, tel. 482 464 056 nebo Ing. Věry Sobotové vera.sobotova@mu-frydlant.cz, tel. 482 464 057.

Frýdlant 28/02/08
Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 056

5.3.2008 7:17:49 - aktualizováno 5.3.2008 7:33:46 | přečteno 1355x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load