ENDEFRRUPLNLSPIT

Dotační program Libereckého kraje na obnovu kulturních památek zasažených povodní

následky povodní 2010

Účelová dotace je určena právnickým nebo fyzickým osobám na zabezpečení a stabilizaci stavu jimi vlastněných kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje, které byly poškozeny povodní v roce 2010.

Liberecký kraj zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o účelovou dotaci k odstraňování havarijních stavů kulturních památek na území Libereckého kraje.

Uzávěrka příjmu žádostí je dne 10. září 2010 do 14:00 hodin.

Žádost se podává v písemné podobě v zalepené obálce s označením „Grant G-12“ včetně povinných příloh na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, buď poštou (datum doručení na krajský úřad 10. září 2010) nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje, případně přímo do kanceláře oddělení památkové péče č. 1426 ve 14. patře budovy krajského úřadu na adrese U Jezu 642/2a, Liberec 2.

Dalšími povinnými přílohami písemného FORMULÁŘE ŽÁDOSTI jsou:

  • vyplněná příloha s identifikací kulturní památky - Příloha žádosti do Grantového fondu G-12
  • Vyplněný formulář prohlášení „de minimis“
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku (s uvedením statutárního zástupce) nebo kopie dokladu o registraci, stanov, statutu a dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce
  • kopie dokladu o zřízení účtu žadatele
  • fotodokumentace celku objektu spolu s fotodokumentací detailu rozsahu poškození konstrukcí (v případě nemožnosti fotograficky zdokumentovat objekt a rozsah poškození je možné kontaktovat Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, kde pomohou se zajištěním této fotodokumentace. Kontakt na NPÚ v Liberci je na tel.: Mgr. Jiřího Křížka 724 663 622.)

Žádost je podávána u tohoto programu pouze písemně, do elektronické podoby bude převedena pracovníky oddělení památkové péče z důvodu snížení administrativního zatížení žadatelů.

podrobnosti a formuláře naleznete na tomto odkaze:

http://kultura.kraj-lbc.cz/page412/Dotacni-programy/Dotacni-tituly-Libereckeho-kraje/Grantovy-fond-G-12-Obnova-kulturnich-pamatek-odstranovani-nasledku-skod-po-povodnich

Informace Vám poskytne Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková, na telefonu: 485 226 650 nebo na e-mailové adrese: marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz; a Mgr. Jitka Šedinová na telefonu: 485 226 420 nebo na e-mailové adrese: jitka.sedinova@kraj-lbc.cz.

Neúplné žádosti a žádosti dodané po termínu uzávěrky budou automaticky vyřazeny.

Frýdlant 26/08/10
Ing. Věra Sobotová, tel. 482 464 057, MěÚ Frýdlant

27.8.2010 15:12:20 | přečteno 1218x | sobotova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load