ENDEFRRUPLNLSPIT

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA A ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY MĚSTA FRÝDLANT A MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRÝDLANT, r. 2013

P-04/2013-3 z 13. března 2013.

Preambule KODEXU

Každý úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem klientům - fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. Nezatěžovat klienty nadbytečnými úkony a aktivně se podílet na vyřizování a propojení veškerých agend úřadu.

Účelem kodexu úředníků, zaměstnanců a zástupců veřejné správy je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, k veřejnosti, klientům, jakož i k úřadu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.

Zákonnost

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy plní úkoly veřejné správy v souladu se všemi platnými právními předpisy a pravidly

Rozhodování

V mezích zákona úředník a zaměstnanec veřejné správy vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem, na rozhodné okolnosti konkrétního případu, optimálně, efektivně, bez zbytečných průtahů v zájmu dodržení spravedlnosti, zákonnosti, veřejného zájmu a spokojenosti klienta.

Profesionalita

Výkon veřejné správy je službou veřejnosti vykonávanou na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty, v souladu se zásadou rovných příležitostí a bez diskriminace nebo nadržování.

Nestrannost

Úředník a zaměstnanec veřejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní a nestranné, a proto se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

Rychlost a efektivita

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách tak, aby klientům ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady.

Střet zájmu

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého osobního zájmu

Korupce

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů. Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se úředník, zaměstnanec nebo zástupce veřejné správy dozvěděl hodnověrným způsobem, je úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

Nakládání se svěřenými prostředky

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních, technických zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

Mlčenlivost

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost úřadu nebo samosprávného celku. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.

Informování veřejnosti

Každý úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy.

Veřejná činnost

Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem a nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly s cílem držení dobré pověsti úřadu veřejné správy.

Reprezentace

Úředník, zaměstnanec a zástupce veřejné správy užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu, jedná s každým ohleduplně, odpovídajícím způsobem, taktně a způsobem, který respektuje lidskou důstojnost

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti uvedené v platných právních předpisech a nařízeních. Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti úředníka, zaměstnance a zástupce veřejné správy.

29.3.2013 10:56:17 - aktualizováno 13.5.2019 16:39:05 | přečteno 8469x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load