ENDEFRRUPLNLSPIT

Co je to přestupkové řízení a kdo je jeho účastníkem

2020 Dana Mrázová

Přestupkové řízení upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „ZOP“).

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení, ve kterém se rozhoduje o vině a správním trestu za přestupek. Zahajuje se z moci úřední na základě oznámení, které je většinou od Policie ČR.

V přestupkovém řízení existují zvláštní situace, kdy řízení lze zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o případy, kdy je přestupek např. proti občanskému soužití či proti majetku spáchán mezi osobami blízkými nebo pokud jde o ublížení na cti hrubou urážkou. Pak správní orgán postiženou osobu vydaným usnesením poučí a určí jí lhůtu k podání souhlasu, která nesmí být kratší než 30 dnů.

Není však pravidlem, že k zahájení řízení dochází vždy. V určitých případech správní orgán může věc odložit, aniž by řízení zahájil. V takovém případě správní orgán vydá usnesení o odložení věci a vyrozumí o odložení věci pouze osobu přímo postiženou spácháním přestupku.

Pokud správní orgán věc neodloží, může nařídit ústní jednání, o jehož konání vyrozumí účastníky řízení a předvolá případné svědky.

Kdo je účastníkem řízení stanoví § 68 ZOP.

Účastníky řízení jsou:

  • obviněný,
  • poškozený, ale pouze tehdy, pokud jde o projednávání majetkové škody či nároku na vydání bezdůvodného obohacení,
  • vlastník věci, která může být zabrána.
Pouze výše uvedené osoby jsou obeznámeny s konečným výsledkem přestupkového řízení, tj. s rozhodnutím o vině obviněného a správním trestu za přestupek, o povinnosti obviněného uhradit náklady řízení, o povinnosti obviněného uhradit poškozenému způsobenou majetkovou škodu nebo s usnesením o zastavení řízení.

V praxi však nastávají situace, že se jiné osoby, než ty, které jsou účastníky řízení, domáhají sdělení výsledku přestupkového řízení. Těmto osobám je možno sdělit výsledek řízení či umožnit nahlížení do spisu pouze v případě, když prostřednictvím příslušného soudu prokáží vážný právní zájem, tj. např. podání žaloby, vymáhání majetkové škody, odškodnění za snížení společenského uplatnění apod.


Ilustrační foto: archiv MěÚ
Frýdlant 24/08/2020
Dana Mrázová, odbor kanceláře úřadu - přestupky, tel. 488 886 501

11.9.2020 11:29:04 | přečteno 1533x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load