ENDEFRRUPLNLSPIT

Až si změníte trvalý pobyt, pak teprve žádejte o nový občanský průkaz

OP Mauerova

Každý občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území našeho státu a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je opatřen číslem popisným, evidenčním popřípadě orientačním.

Při změně trvalého pobytu vedou první kroky na ohlašovnu (obecní/městský úřad) v místě nového trvalého pobytu. Zde musí občan prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. platným cestovním dokladem, event. rodným listem v originále či úředně ověřené kopii).  Dále předloží doklad o vlastnictví nebo oprávněnosti užívat byt nebo dům, např. výpis z katastru nemovitostí (nedokládá se pouze v případě, jestliže si existenci vlastnického práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí) nebo nájemní smlouvu. Pokud nezní výše uvedený doklad na přihlašované osoby, je nutný souhlas osoby uvedené na tomto dokladu (tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, musí být osobně přítomna se svým dokladem totožnosti; pokud se nemůže dostavit, pak musí být její písemný souhlas s přihlášením dané osoby úředně ověřen). Následně se vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ (ten je k dispozici na každé ohlašovně) a občan starší 15 let zaplatí správní poplatek 50 Kč. U občanského průkazu bude ustřižen roh a vydáno potvrzení o změně místa trvalého pobytu, který je poté nedílnou součástí občanského průkazu.

Pozor! Pokud je vystaven občanský průkaz i pro dítě, je nutné jej předložit, jinak nemůže být změna trvalého pobytu u tohoto dítěte provedena!

Další kroky po ohlášení změny místa trvalého pobytu vedou k vyřízení nového občanského průkazu (ten je možné vyřídit na jakémkoliv městském úřadě obce s rozšířenou působností bez ohledu na trvalý pobyt). Ze zákona je totiž povinností po změně trvalého pobytu požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Poplatek se nehradí. Nový občanský průkaz je pak připraven k vyzvednutí do 30 dnů. Existuje ale i možnost požádat o zrychlené vydání za poplatek: do 24 hodin za 1000 Kč nebo do pěti pracovních dnů za 500 Kč.

Pozn.: V souvislosti se změnou trvalého pobytu již není potřeba vyměnit si řidičský průkaz, ale vlastník vozidla musí do 10 dnů zajít na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a na Evidenci vozidel změnu trvalého pobytu nahlásit (lze někoho pověřit úředně neověřenou plnou mocí). Na občanský průkaz s ustřiženým rohem a přílohou nedoporučujeme cestovat do zahraničí. Je lepší použít cestovní pas, kde změna trvalého pobytu nehraje roli, tzn. pas se nemění.

Kde všude ale je třeba změnu trvalého pobytu nahlásit? Tak například u zdravotní pojišťovny, na finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení, na živnostenském úřadě, popřípadě i na úřadě práce. Dále u svého zaměstnavatele, pojišťovny, banky, lékaře, v případě využívání SIPO také na poště apod.

Ilustrační foto: archiv MěÚ
Frýdlant 07/01/2020
Zlata Mauerová, MěÚ Frýdlant – odbor kanceláře úřadu – evidence obyvatel, budova B, 1. patro, č. dv. 15, tel. 488 886 503

 


9.1.2020 9:07:50 | přečteno 3447x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load