ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Oficiální název

Město Frýdlant

2. Důvod a způsob založení

Město Frýdlant (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníka, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.

Dle současné právní úpravy je tak obec základním územním samosprávným celkem, územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně – v samostatné působnosti. 

Věci, které obci stanoví zvláštní zákony a je tak jimi stanoveno, vykonává obec v přenesené působnosti. Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, je obec obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností.

Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 o obcích).

3. Organizační struktura městského úřadu v popisu rozložení agend do útvarů úřadu a v ikona souborujednoduchém schématu

Příspěvkové organizace zřízené Městem Frýdlant :

Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace  - příspěvková organizace (od 1.1.2005) - IČ: 71223461
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, příspěvková organizace  - IČ: 46749748
Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace - IČ: 46745751
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace - IČ: 63154617

Společnost s ručením omezeným založená Městem Frýdlant:

TEPLO Frýdlant, s. r. o. - IČ: 25432699

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Město Frýdlant/Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37
464 01 FRÝDLANT V ČECHÁCH

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Frýdlant
ikona souborubudova A (radnice): T. G. Masaryka 37, FRÝDLANT
ikona souborubudova B: ul. Havlíčkova 48, FRÝDLANT

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa: 
8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod. (pokud není aktuálně uvedeno jinak)

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 0420 488 886 111
čísla na konkrétní zaměstnance a agendy: zde

4.5 Adresa internetové stránky

www.mesto-frydlant.cz

4.6 Adresa podatelny

Město Frýdlant/Městský úřad Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 01  FRÝDLANT V ČECHÁCH

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@mu-frydlant.cz (dokumenty určené pro Městský úřad Frýdlant)

mesto@mu-frydlant.cz (dokumenty určené spíše pro samosprávu)

4.8 Datová schránka

t27bufd
název datové schránky: Město Frýdlant

5. Případné platby lze poukázat

Pro potřeby darů (sponzoři na Valdštejnské slavnosti a ostatní dary) - 2604599359/0800
pro potřeby obyvatel (úhrady poplatků) - příjmový účet - 19-2604599359/0800

6. IČ

00262781

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ CZ00262781

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Získat informace osobně nebo na tel. 488 886 111 lze prostřednictvím podatelny/ústředny městského úřadu (budova radnice, přízemí, dveře číslo 2).

Dále písemně na adrese úřadu:
Městský úřad Frýdlant
příslušný odbor
T. G. Masaryka 37
464 01 FRÝDLANT V ČECHÁCH

Další možností získání informací dle zák. č. 106/1999 Sb. je datová schránka t27bufd nebo elektronická pošta podatelna@mu-frydlant.cz

10. Příjem žádosti a dalších podání

Postup zveřejněný Ministerstvem vnitra ČR.

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí atd. lze osobně nebo písemně prostřednictvím podatelny městského úřadu na adrese: náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT V ČECHÁCH. Další možností je elektronická pošta nejlépe s elektronickým podpisem na: podatelna@mu-frydlant.cz nebo datová schránka t27bufd

Formuláře

Řešení nejrůznějších životních situací

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Městský úřad se řídí těmito základními předpisy:
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zněnízák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, v pl. zn., zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. zn., zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v pl. zn., zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. zn., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. zn., zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. zn.

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva města, rady města, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech a jejich základních činnostech.
Jmenované zákony jsou fyzicky k dispozici na Městském úřadě Frýdlant, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, elektronicky v odkazech výše.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací účinný od 01/03/2020.

11.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Město Frýdlant zatím nemá žádné vzory licenčních smluv, protože nic takového nepotřebovalo.

frydlant znak 2007 maly

Jediným příkladem z této oblasti je povolení užívání znaku města Frýdlant dle ikona souborusměrnice S-07/2014 Používání znaku města Frýdlant pro reprezentační, propagační a prezentační účely. Přílohou této směrnice Města Frýdlant je ikona souboružádost, kterou je třeba odeslat na email vedoucí odboru kanceláře úřadu: alena.svejdova@mu-frydlant.cz Zde se žadatel zavazuje k dodržování pravidel užití znaku města.

13.2 Výhradní licence

nejsou

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


28.2.2006 10:51:39 - aktualizováno 2.2.2023 15:06:37 | přečteno 16224x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load