ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový řád veřejného pohřebiště platný od 1. 9. 2020

hřbitov

Město Frýdlant jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona ikona souboruŘád veřejného pohřebiště Města Frýdlant, který je účinný od 1. 9. 2020. 

Rada města Frýdlantu ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schválila tento Řád veřejného pohřebiště města Frýdlant dne 24. 8. 2020, pod číslem usnesení 1548/2020, a to ve smyslu zákona o pohřebnictví.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví, po předchozím souhlasu Krajského úřadu v Liberci  ze dne 6.8.2020, vydaného pod č.j. : KULK 58306/2020, KSCR 203/2020.

Společenské poslání pohřebiště jako veřejného, zdravotně technického zařízení, určeného k rozloučení se zemřelými, k jejich pietnímu pohřbívání a k ukládání jejich zpopelněných ostatků vyžaduje, aby pohřebiště bylo udržováno v dobrém stavu.

Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebišť města Frýdlant a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem o pohřebnictví.

Vysvětlení pojmů:

 • Veřejné pohřebiště – dále jen pohřebiště

 • Řád veřejného pohřebiště – dále jen Řád

 • Provozovatel veřejného pohřebiště – vykonávající provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18, odst. 2 zákona, dále jen správce, viz článek 5 řádu

Provozovatelem a správcem veřejných pohřebišť je Město Frýdlant,
IČ: 00262781, se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant zastoupené starostou města.

Článek 2
Působnost řádu pohřebiště

 • Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Frýdlantu –
  v k.ú. Frýdlant, (dále jen ústřední pohřebiště), na parcelách
  číslo: 4120, 2396 a 2397, jehož součástí jsou:

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

 • místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 • vsypová a rozptylová louka

 • společné hroby

 • vojenské pohřebiště

 • smuteční obřadní síň

 • Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením.

Řád je závazný pro provozovatele – město, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které, zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce, provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva města Frýdlant prohlásit za „Čestný hrob“ na základě Pravidel pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny města Frýdlant. Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši 50 % u jednohrobu a urnového místa, ve výši 50 % u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva města Frýdlant odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je město Frýdlant povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím Rady města Frýdlant prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu Rady města Frýdlant odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je město Frýdlant povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb

Na pohřebištích města Frýdlant jsou poskytovány tyto služby:

 • nájem místa

 • pro hroby, hrobky

 • pro uložení lidských ostatků v urnách

 • vsyp lidských ostatků

 • propůjčení smuteční obřadní síně

 • pohřbívání

 • provádění exhumací

 • výkopové práce související s pohřbením, nebo exhumací

 • správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně

 • vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

 • zajišťování odvozu a likvidace odpadů

 • údržba a úprava hrobových míst

 • spravování a udržování objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikace, inženýrské sítě, oplocení)

 • vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

 • zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.

V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 20 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů.

Zemřelí mohou být na pohřebištích pohřbeni jen se souhlasem správce pohřebiště.

Článek 4
Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště

Pohřebiště je veřejně místo, denně přístupné takto:

od 1. dubna do 31. května

od 8.00

do 19.00

od 1. června do 30. září

od 7.00

do 20.00

od 1. října do 31. března

od 8.00

do 17.00

v období dušiček od 15. října do 10. listopadu od 8.00 do 19.00

Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.

Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

Mimo vymezenou dobu je ústřední pohřebiště uzamčeno.

Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavní komunikace pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem správce. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může správce pohřebiště povolit výjimku.

Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.  Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech.

Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat vodit psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

Na vsypových a rozptylových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypové a rozptylové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na plochy a způsobem na místě určeném.

Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a správce.

Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem o pohřebnictví. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností správce.

Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku.

Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

Článek 5
Správce pohřebiště a jeho povinnosti

Správce pohřebiště

Pohřebiště města Frýdlant jsou provozována prostřednictvím zaměstnanců města.

Povinnosti správce

Správce pohřebiště je povinen zejména:

 • Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto zveřejněným Řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).

 • Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého nájemce.

 • Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

 • Evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků) vede MěÚ Frýdlant, odbor majetkosprávní ve spolupráci se správcem pohřebiště. Správce pohřebiště je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.

 • V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

 • V případě rušení pohřebiště správce postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

 • Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit – označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit). Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa, které mu bude určeno správcem pohřebiště a mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.

 • Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu.

 • Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět údržbu cest a chodníků, opravovat oplocení, společná zařízení a inženýrské sítě v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště a předkládat Městu Frýdlant návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebiště.

 • Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.

 • Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

 • Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

 • Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se správou pohřebiště Města Frýdlant, kterou zajišťuje MěÚ Frýdlant, odbor majetkosprávní.

 • MěÚ Frýdlant, odbor majetkosprávní je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

 • Správce pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

 • Správce pohřebiště předloží písemně (protokolárně) Městu Frýdlant alespoň 2 x ročně (jaro, podzim) návrh na předání náhrobků a ostatního hrobového zařízení, které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho odstranění do 30-ti dnů po skončení nájmu.

Článek 6
Užívání hrobového místa

Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem - Městem Frýdlant, který k doplnění a podpisu smlouvy zmocnil odbor majetkosprávní MěÚ Frýdlant plnou mocí a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena cenovým výměrem, který vydává Město Frýdlant

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli – správci pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví, kterými jsou:

 • jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo,

 • záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byla-li touto nemocí nakažena,

 • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

 • údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa,

 • dále případně údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.

Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebiště.

V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází, to je 20 let.

Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

pro hrob

na 20 let

pro hrobku novou

na 20 let

pro urnová a epitafní místa

na 10 let

Rada města Frýdlant omezila maximální i minimální délku nájmu místa na pohřebišti pro hrob a novou hrobku na dobu 20 let a urnová a epitafní místa na dobu 10 let. Osvobození od úhrady nájmu a služeb s nájmem spojených, jakož i slevy z cen může učinit pouze Rada města.

Podnájem hrobového místa je zakázán.

Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku, nebo hrobového zařízení povinen předložit správci pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.

Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic, nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit správci titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro vedení evidence.

Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval.

Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může správce pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že:

 • nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 9 a 15 této části Řádu,

 • nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval, nebo

 • má-li být pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. (1) zákona o pohřebnictví.

Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje správce pohřebiště podle § 20, písm. g), bod 4 a 5 zákona o pohřebnictví.

Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a

na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25, odst. 4 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a způsobem:

 • nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

 • zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

 • odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím správce a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví.

Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.

Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů.

Článek 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.

Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje správce v rozsahu:

Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

Hrobové místo pro pohřbení lidských pozůstatků v rakvi do země (hrob) je místo o rozměru 200 x 100 cm.

Hrobové místo pro uložení zpopelněných lidských ostatků v urně v urnovém háji je místo o rozměru 100 x 100 cm.

Dvojhrob je hrobové místo pro pohřbení lidských pozůstatků v rakvi do země o rozměru 200 x 250 cm.

Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. Základy pod rám musí být provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén (pokud jsou vyztuženy).

Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.

V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem správce ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.

V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt z veřejného pohřebiště a zlikvidovat v souladu s platnými zákony. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci.

Na pronajatém hrobovém místě nelze vysazovat stromy nebo keře. V případě porušení tohoto ustanovení může správce nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání se správcem.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

 • jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,

 • dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,

 • boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m

 • rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Správce pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti (u hrobů zpravidla k nohám).

V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností správce o toto místo pečovat.

Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

 • vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka,

 • kovové.

Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si správce souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé.

Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště. Jiná osoba jen s jeho souhlasem. Lidské pozůstatky lze do hrobů a hrobek ukládat pouze po předání opisu listu o prohlídce mrtvého správci.

Článek 9
Lavičky, ostatní a zeleň

Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu správce.

Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

Jednoduché práce nutné k udržování a okrášlování hrobových míst provádějí na pronajatých místech nájemci nebo fyzické, či právnické osoby nájemci pověřené.

Článek 10
Sankce

Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a souvisejících obecně závazných právních předpisů.

Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zák. č. 256/2001 Sb., v platném znění

je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i přes písemné upozornění správce,

zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

Za přestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je správním deliktem, postižitelným podle zvláštního právního předpisu.

Článek 11
Ostatní ustanovení

Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.

Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí a je jí pověřen příslušný orgán města MěÚ Frýdlant, majetkosprávní odbor a správce pohřebiště.

Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit Rada města.

Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy.

Článek 12
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu

Řád pohřebiště, schválený radou města Frýdlant ze dne 25.6.2012, pod číslem usnesení 934/2012.

Článek 13
Závěrečné ustanovení

Tento Řád veřejného pohřebiště města Frýdlant byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho schválení stanovené tímto zákonem (§ 41). Tento řád je účinný dnem 1.9.2020. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce MěÚ ve Frýdlantě po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

Ve Frýdlantě dne: 31.8.2020, starosta města, v.r.


 


31.8.2020 15:47:54 | přečteno 1345x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load