ENDEFRRUPLNLSPIT

Ceník plateb schválený radou města

Rada města Frýdlant na svém zasedání 7. června 2021 usn. č. 2155 a 2158/2021 schválila úpravu Ceníku plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku a jiné služby, ikona souborunový Ceník je účinný od 1. července 2021 zároveň s účinností ikona souboruObecně závazné vyhlášky města Frýdlant č. 04/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Vnitřní směrnice Města Frýdlant č. S-05/2021-OKU 

určená pro kancelář tajemnice, odbor kultury a cestovního ruchu, odbor majetkosprávní, odbor finanční a odbor kanceláře úřadu k realizaci usnesení rady města č. 2155 a 2158/2021 ze dne 7. června 2021.

Tímto se ruší interní směrnice č. S-04/2020-OKU z 1. června 2020.


ikona souboruCeník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu


Obecná pravidla:

 1. Cizí subjekty jsou takoví jednotlivci či organizace, které nejsou zřizovány Městem Frýdlant.
 2. Na radnici a na budově B nebudou realizovány akce související s volební kampaní jakékoliv strany.
 3. Charakter předmětu služby musí být ze strany cizího subjektu komerční nebo osobní.
 4. Pokud předmět platby je jednoznačně ve prospěch nebo v zájmu Města Frýdlant, platba nevzniká.
 5. Všechny ceny jsou udány v korunách českých.
 6. Ve výpočtech jednotlivých cen jsou zohledněny skutečné náklady, práce spojené s vydáváním cenových výměrů, autorská práva apod. a zvýšení DPH.
 7. Cena bude zaplacena:
  1. před předáním vykonané služby v hotovosti do pokladny MěÚ nebo
  2. bezhotovostním převodem na účet Města č. 19-2604599359/0800 na základě faktury vystavené finančním odborem MěÚ Frýdlant po uskutečnění služby.
 8. Sporné věci rozhoduje tajemnice.
 9. Tento ceník se dle potřeby aktualizuje a nechá se projednat a schválit radou města.
 10. Město Frýdlant se od 1. května 2009 stalo plátcem DPH, DIČ CZ00262781, a proto se u vybraných činností, které jsou předmětem zdanitelného plnění, navyšuje cena o DPH.
 11. Tento ceník se nevztahuje na Valdštejnské slavnosti a jiné akce pořádané Městem.
 12. Tento ceník platí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 13. Tento ceník nabývá platnosti 7. června 2021 schválením RM a účinnosti shodně se dnem účinnosti obecně závazné vyhlášky Města Frýdlant č. 4/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (usn. ZM 388/2021 z 9. června 2021), tj. 1. července 2021.Místo, kde platba vzniká: PODATELNA

Správce platby, tj. odbor: OKU

 

Tabulka č. 1

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Kopírování mimo zák. č. 106/1999 Sb. 3 Za 1 stranu A4 pouze černobíle (vč. Základní sazby DPH)
2. Příprava zprávy do městského rozhlasu
(zprávy se vysílají v úterý a ve čtvrtek v 16 hodin dle Pravidel S-05/2014)
100 Kč Zpráva se vysílá max. 2x, odvysílání je zdarma, hradí se jen příprava, tj. 100 Kč (vč. Základní sazby DPH)

 


 

Místo, kde platba vzniká: SEKRETARIÁT

Správce platby, tj. odbor: OKU

 

Tabulka č. 2

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Pronájem zasedací místnosti nebo obřadní síně, v ceně je nápojové občerstvení*) a zapůjčení servírovacího nádobí + WC 400 Za hodinu (+ základní sazba DPH)

*) další (bohatší) občerstvení je možné zajistit (zprostředkovat), bude však objednavatelem proplaceno v hotovosti v SEK bez dalšího příplatku 

Místo, kde platba vzniká: KANCELÁŘ TAJEMNICE

Správce platby, tj. odbor: KT


Tabulka č. 3

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Zapůjčení dataprojektoru 50 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
2 -„- 300 Za den (+  základní sazba DPH)
3 Zapůjčení dataprojektoru s notebookem 70 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
4 -„- 500 Za den (+ základní sazba DPH)
5 Najmutí obsluhy 200 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
Místo, kde platba vzniká: KINO

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 4

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
  PRONÁJEM KINA *)    
1 Kulturně vzdělávací akce pro mládež (v rámci školy) 100 Za den (+ základní sazba DPH)
2 Kulturně vzdělávací akce pro mládež (pro veřejnost), bez techniky 100 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
3 Kulturně vzdělávací akce pro mládež (pro veřejnost), s technikou (projektor, zvučení z kabiny) 350 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
4 Komerční akce, bez techniky 1200 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
5 Komerční akce, s technikou (projektor, zvučení z kabiny) 1500 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
  OSTATNÍ SLUŽBY – KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO MLÁDEŽ    
6 Příprava sálu (stavba kulis, závěrečný úklid) 50 Fixní poplatek (+ základní sazba DPH)
7 Zvukařské práce (mikrofony, mixážní pult) 50 Fixní poplatek (+ základní sazba DPH)
8 Šatna s obsluhou (do 120 minut trvání akce) 150 Fixní poplatek (+ základní sazba DPH)
9 Poplatek za službu, která nebyla předem uvedena v objednávce a je nutné přivolat dalšího pracovníka obsluhy 300   100 Za 1. hodinu (+ základní sazba DPH) Za každou další započatou hodinu (+ základní sazba DPH)
  OSTATNÍ SLUŽBY – KOMERČNÍ AKCE  
10 Příprava sálu (stavba kulis, závěrečný úklid) 80 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
11 Zvukařské práce (mikrofony, mixážní pult) 50 Fixní poplatek (+ základní sazba DPH)
12 Šatna s obsluhou (do 120 minut trvání akce) 200 Fixní poplatek (+ základní sazba DPH)
13 Poplatek za službu, která nebyla předem uvedena v objednávce a je nutné přivolat dalšího pracovníka obsluhy 500   150 Za 1. hodinu (+ základní sazba DPH) Za každou další započatou hodinu (+ základní sazba DPH)

*) pokud doba pronájmu přesáhne 48 hodin, platba je osvobozena od DPH

O snížení nebo zrušení ceny pronájmu za komerční akce rozhoduje Rada města Frýdlant na základě předložené žádosti.

Při objednávce pronájmuje nutno respektovat plánovaný promítací plán kina.


Tabulka č. 4a

Č. KINOREKLAMA – spot 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
1 do 30s 150 300 400 500
2 do 60s 300 600 800 1000
3 fixní poplatek* 300
  KINOREKLAMA – slide 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
4 ve smyčce 80 150 210 250
5 samostatně 300 500 x x
6 fixní poplatek* 50

*fixní poplatek je účtován za úpravy, nahrávání, konvertování do DCP formátu apod. Pokud se stejná reklama objednává vícekrát, platí se pouze první objednání.

Kinoreklama nesmí obsahovat prvky předvolební kampaně.

Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH!
Místo, kde platba vzniká: KNIHOVNA

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 5

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
  ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY    
1 Registrační poplatek – děti, studenti, ZTP a senioři 30 Za rok
2 Registrační poplatek – dospělí 50 Za rok
3 Vystavení čtenářského průkazu s čárovým kódem – děti, studenti, ZTP a senioři 10  
4 Vystavení čtenářského průkazu s čárovým kódem – dospělí 30  
  SANKČNÍ POPLATKY    
5 Poplatek I. Upomínka – děti, studenti, ZTP a senioři 10  
6 Poplatek I. Upomínka – dospělí 20  
7 Poplatek II. Upomínka – děti, studenti, ZTP a senioři 20  
8 Poplatek II. Upomínka – dospělí 30  
9 Poplatek III. Upomínka – děti, studenti, ZTP a senioři 30  
10 Poplatek III. Upomínka – dospělí 40  
11 Poplatek při ztrátě a vystavení nového čtenářského průkazu s čárovým kódem 20 + poplatek za vystavení (viz 3., 4.)
12 Poplatek při ztrátě, nebo poškození knihy 40 + hodnota knihy
13 Poplatek při ztrátě, nebo poškození periodik 20  
  INTERNET A POUŽITÍ POČÍTAČE    
14 Registrovaní čtenáři – 30+30 minut zdarma 15 Za každých započatých 30 minut přesahujících minuty zdarma, vč. Zákl. sazby DPH
15 Ostatní – 10 minut zdarma 15 Za každých započatých 30 minut přesahujících minuty zdarma, vč. Zákl. sazby DPH
  KOPÍROVACÍ SLUŽBY    
16 Tisk, skenování ČB 3 Za stránku, vč. Zákl. sazby DPH
17 Kopírování – pouze materiály z knihovny, A4, ČB 3 Za stránku, vč. Zákl. sazby DPH
  MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA    
19 Vyřízení požadavku pro čtenáře 30 1 dokument, vč. Zákl. sazby DPH
20 Pořízení kopie dokumentu + poštovné   Cenu stanovuje zasílací knihovna

 


 

Místo, kde platba vzniká: MUZEUM (RADNICE)

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 6

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Konzultativní činnost s vypracováním posudku (Odborná práce odborných pracovníků Městského muzea a při zpracování podkladů a materiálu v pracovnách nebo v terénu. V této ceně jsou zahrnuty i režijní a cestovní náklady muzea) 160 Za 1 hodinu specializované práce (vč. Základní sazby DPH)
2 Souhlas s reprodukcí – reprodukční právo Jednorázové reprodukce pro komerční účely (např. kalendáře, pohlednice, prodejní publikace, obaly, výzdoba interiérů apod.) 800-1300 za 1 ks (vč. Základní sazby DPH)
3 Jednorázové reprodukce pro nekomerční, nepropagační a krátkodobé výstavní účely, u nichž dojde k vrácení reprodukcí po skončení výstavy, pro účely technických a jiných odborných zpráv 100-200 Černobílé za 1 ks (vč. Základní sazby DPH)
4 -„- 200-300 Barevné za 1 ks (vč. Základní sazby DPH)
5 Reprodukce z fotograficko-dokumentačního archivu 650 Udělení práva k použití reprodukce z fondu negativů Městského muzea fotografického záběru (vč. Základní sazby DPH)
6 Kopírování na kopírce (jen černobíle) z muzejních materiálů 6 formát A4 jednostranný  (vč. základní sazby DPH)
7 -„- 8 Formát A4 oboustranný (vč. Základní sazby DPH)
8 -„- 7 A3 jednostranný (vč. Základní sazby DPH)
9 -„- 12 A3 oboustranný (vč. Základní sazby DPH)
10 Tiskové výstupy z internetu 12 1 strana A4 černobíle (vč. Základní sazby DPH)
11 Rešerše 60 Základní poplatek za rešerše (vč. Základní sazby DPH)
12 Zapůjčení videokazet 60 Za 1 kazetu a 1 den (vč. Základní sazby DPH) 
13 Použití internetových služeb 50 Za každou započatou půlhodinu (vč. Základní sazby DPH)
14 Vstupné jen do muzea, nebo jen do Špitálku, nebo jen na věž: - dospělí (nad 15 let)     30     Za osobu
15 - děti, důchodci, studenti, ZTP 15 Za osobu
16 - skupina (nad 15 osob) 15 Za osobu
  - rodina (2 dospělí, dvě děti) 75 Za rodinu
17 Vstupné do dvou objektů (např. muzeum a věž):
- dospělí (nad 15 let)
  50   Za osobu
18 - děti, důchodci, studenti, ZTP 25 Za osobu
  - skupina (nad 15 osob) 25 Za osobu
  - rodina (2 dospělí, dvě děti) 125 Za rodinu
  Vstupné do všech tří objektů:
- dospělí (nad 15 let)
  70   Za osobu
  - děti, důchodci, studenti, ZTP 35 Za osobu
  - skupina (nad 15 osob) 35 Za osobu
  - rodina (2 dospělí, dvě děti) 175 Za rodinu

*) pokud doba pronájmu/zapůjčení přesáhne 48 hodin, je osvobozeno od DPH

Místo, kde platba vzniká: VÝSTAVNÍ SÍŇ

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 7

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Pronájem výstavní síně pro neziskové organizace, spolky a neprofesionální umělce 500 Za měsíc (osvobozeno od DPH)
2 Pronájem výstavní síně po profesionální umělce nebo pro podnikatelské účely 80 Za den (+ základní sazba DPH) *)

*) pokud doba pronájmu přesáhne 48 hodin, je osvobozeno od DPH 

Místo, kde platba vzniká: MUZEUM (ŠPITÁLEK)

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 8

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Pronájem Špitálku pro nekomerční účely 1000 Za den (+ základní sazba DPH) *)

*) pokud doba pronájmu přesáhne 48 hodin, je osvobozeno od DPH

 


 

Místo, kde platba vzniká: BETLÉM

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 9

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Vstupné jen do Betlému: - dospělí (nad 15 let) 20 za osobu
2 - děti, důchodci, studenti, ZTP 10 za osobu
3 - skupina (nad 15 osob) 10 za osobu
4 - rodina (2 dospělí, 2 děti) 50 za rodinu
Místo, kde platba vzniká: ODBOR MAJETKOSPRÁVNÍ

Správce platby, tj. odbor: OMS


Tabulka č. 10

Č. Předmět platby: pronájem … x) Cena: Poznámka: xx)
1 … plošiny včetně obsluhy 550 Za hodinu (+ základní sazba DPH)
2 … společenské místnosti v hasičské zbrojnici 50 Za hodinu (+ základní sazba DPH) *)
3 … areálu bývalého autokempu 1.000 Za den (+ základní sazba DPH*)**)***) + 5.000,- Kč vratná kauce**)
4 … mobilního stavebního oplocení (1ks pole + 2ks patka)  100 Za den + základní sazba DPH**) + záloha 2000 Kč **)
5 … mobilních zábran 50 Za 1ks a den + základní sazba DPH **) + záloha 2000 Kč **)
6 … prodejního stánku pro akce pořádané na území města Frýdlant 500 Za den (+ základní sazba DPH)**) + vratná kauce 5.000,- Kč**)
7 … nůžkový stan (zápůjčka možná pouze organizacím města a registrovaným spolkům se sídlem ve Frýdlantu) zdarma Vratná kauce 5.000,- Kč**)
8 … staveništního rozvaděče 500 Za den (+ základní sazba DPH**) + vratná kauce 5.000,- Kč**)
9 … vysoušeče vlhkosti pouze pro občany s trvalým pobytem ve Frýdlantu a organizace a spolky se sídlem na území města Frýdlant zdarma Vratná kauce 3.000,- Kč**)
10 … zásobníku na užitkovou vodu 50 Za den (+základní sazba DPH**) + vratná kauce 2.000,- Kč**)
11 …parcely za účelem pořádání akce typu techno party dle příslušné obecně závazné vyhlášky (OZV – techno party) …vratná kauce 50.000 kauce – 7 dní před akcí, kauce bude vrácena jen za splnění podmínek uvedených v OZV
11a …parcely za účelem pořádání akce dle OZV - technoparty … pronájem xx) 5.000 + základní sazba DPH za jeden byť jen započatý den *)***)
11b …pronájem plochy určené k parkování účastníků akce dle OZV – techno party   …vratná kauce 30.000 kauce – 7 dní před akcí, kauce bude vrácena jen za splnění podmínek uvedených v OZV
11c …pronájem plochy určené k parkování účastníků akce dle OZV – techno party   …pronájem xx) 30 za m2 + základní sazba DPH za jeden byť jen započatý den *)***)

x) pro pronájem nemovitostí (pozemky, místnosti) v případech, kdy je pronájem delší než 1 měsíc, tento ceník neplatí. Případný nájemce je povinen s Městem Frýdlant uzavřít řádnou nájemní smlouvu, ve které se cena určí dle platných usnesení Rady města Frýdlant.
xx) myslí se vždy započatá doba/plocha, např. každý započatý den/m2

*) pokud doba pronájmu nemovitostí (pozemky, místnosti) přesáhne 48 hodin, je osvobozeno od DPH

**) úhrada se provede v hotovosti nebo kartou na pokladně před vydáním povolení či zapůjčením

- vratná kauce bude vyplacena zapůjčiteli v případě vrácení zapůjčených předmětů v nepoškozeném stavu, v opačném případě bude použita na opravu či pořízení předmětu nového (bude doloženo vyúčtováním)

- podmínkou pro vydání povolení je bezdlužnost vůči městu

- podnikatelský subjekt předloží doklad o nakládání s komunálním odpadem vystavený na firmu

***) v případě nevyužití celé doby povoleného pronájmu veřejného prostranství se nevyčerpaná částka žadateli nevrací

Pokud celková cena za pronájem nedosáhne 100 Kč (bez DPH), zaokrouhlí se vždy nahoru, tedy na 100 Kč (bez DPH). 

Místo, kde platba vzniká: ODBOR MAJETKOSPRÁVNÍ

Správce platby, tj. odbor: OMS


Tabulka č. 11

Č. Předmět platby Cena: Poznámka:
1 Využití elektrického pilířku ve skateparku a v parku v ul. Mezibranská 300 Paušál za akci/den (+ základní sazba DPH) *)

*) úhrada se provede v hotovosti nebo kartou na pokladně před vydáním souhlasu.

- podmínkou pro vydání souhlasu je bezdlužnost vůči městu

- podnikatelský subjekt předloží doklad o nakládání s komunálním odpadem vystavený na firmu
Místo, kde platba vzniká: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Správce platby, tj. odbor: OK


Tabulka č. 12

Č. Předmět platby Cena: *) Poznámka:
1 Kopírovací služby – černobílé, A4 jednostranné 3 Černobílé za 1 ks
2 Kopírovací služby – černobílé, A4 oboustranné 6 Černobílé za 1 ks
3 Kopírovací služby – černobílé, A3 jednostranné 6 Černobílé za 1 ks
4 Kopírovací služby – černobílé, A3 oboustranné 10 Černobílé za 1 ks
5 Kopírovací služby – barevné, A4 25 Barevné za 1 ks
6 Kopírovací služby – barevné, A3 45 Barevné za 1 ks
7 Vyhotovení kroužkové vazby do 100 listů 25 **)
8 Vyhotovení kroužkové vazby 101 - 150 listů 35 **)
9 Vyhotovení kroužkové vazby 151 - 200 listů 45 **)

*) vč. základní sazby DPH

**) Vyhotovení kroužkové vazby se provádí pouze ve všedních dnech s dodací lhůtou max. 24 hodin. TIC si v případě naplnění kapacity vyhrazuje právo nepřijmout zakázku.


Tabulka č. 13 

Inzerce na nástěnkách u pošty*)

Č. rozměr 1 týden 2 týdny 1 měsíc 2 měsíce
1 A6 na šířku 20 35 65 120
2 A5 na šířku 35 60 110 200
3 A4 na výšku 50 90 170 300

*) Ceny služby jsou v Kč a vč. základní sazby DPH.


 

Frýdlant 07. června 2021

 

………………………..… …………………………………….

za zřizovatele za MěÚ

Ing. Dan Ramzer, v. r.                                                Ing. Veronika Bubeníčková, v. r.

starosta                                                                                       tajemnice

 Zpracovala: Mgr. Alena Švejdová, 01/06/2021, 1. vydání


2.7.2021 8:05:13 - aktualizováno 2.7.2021 8:06:00 | přečteno 1788x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load