ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 25.10.2012Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky

Územní řídicí skupiny

konané dne 25. října 2012 od 9:00 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Mgr. Vladimíra Erbanová, Pavel Chroust, Bc. Jitka Koutníková, Mirka Kyksová, DiS.,

Mgr. Alena Švejdová, Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni:  Jiří Horák, Ing. Jana Maříková, Ing. Dan Ramzer, Bc. Alan Maria Uhura, R.N.

Hosté: Romana Šidlová.

Program jednání:

1. Analýza levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku  – příprava na prezentaci výsledků analýzy na jednání Mikroregionu

2. Shrnutí výsledků monitoringu opatření z Akčního plánu na 2012 ze všech OPS – příprava na tvorbu Akčního plánu na 2013

3. Různé

Koordinátorka  přivítala všechny přítomné v jednací místnosti MěÚ Frýdlant.

1. Analýza levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku – příprava na prezentaci

výsledků analýzy na jednání Mikroregionu

Přítomní diskutovali nad problematikou levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku. Analýzu levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku prezentovala koordinátorka  v květnu 2012.

Po dlouhé diskuzi členové Územní řídicí skupiny došli těmto závěrům:

- největšími problémy v sociální oblasti Frýdlantska je vysoká nezaměstnanost – 15 %,

  místy 25 – 30 %, a to hlavně u lidí s nízkou kvalifikací a nízké příjmy obyvatel.

- z těchto problémů plynou i problémy s bydlením či ubytováním.

Z těchto závěrů byly definovány výstupy, které budou předány na jednání Mikroregionu

dne 13.11.2012:

1)  při výběrových řízeních firem na dodávky prací na území Frýdlantska by součástí smluv mohla být

podmínka o zaměstnání určitého počtu osob z obce, ve které dodávka prací probíhá.

2)  vypsat výběrové řízení na firmu, která na Frýdlantsku zaměstná určitý počet dlouhodobě

nezaměstnatelných osob s nízkým vzděláním, vybraná firma by byla podpořena např.

dlouhodobým nízkým pronájmem vybraného objektu či areálu.

3)  každá obec by vytvořila ze stávajícího či obnoveného bytového fondu podporované, pečovatelské

či vstupní byty dle potřeby s využitím podpory z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

U těchto bytů budou jasně stanovená pravidla pro přidělení, která budou vázána na ochotu

nájemníka (u podporovaných a vstupních bytů) pracovat – a to jak v zaměstnání, tak v případě

nezaměstnanosti určitým počtem hodin dobrovolné práce pro obec a spolupracovat se sociálními

pracovníky, popř. NNO.

2. Shrnutí výsledků monitoringu opatření z Akčního plánu na 2012 ze všech OPS –

příprava na tvorbu Akčního plánu na  2013

Koordinátorka seznámila přítomné s návrhy na zachování, úpravy či změny u jednotlivých opatření z Akčního plánu na 2013, které vzešly z  odborných pracovních skupin. Některá opatření byla splněna, proto nebudou součástí návrhu Akčního plánu na 2013.

U opatření, u kterých v odborných pracovních skupinách nedošlo k jednoznačné dohodě, či garantem byla právě Územní řídicí skupina, požádala koordinátorka přítomné o vyjádření.

Zaznamenané návrhy čí změny zpracuje koordinátorka v pracovní verzi návrhu Akčního plánu na rok 2013, kterou rozešle členům všech odborných pracovních skupin do 15.11. 2012 k připomínkování.

Po odsouhlasení všemi odbornými pracovními skupinami bude návrh Akčního plánu předložen ke schválení Územní řídicí skupině, termín – prosinec 2012.

3. Různé

Členové Územní řídicí skupiny hovořili o účasti Fokusu, o.s. na minulém jednání Mikroregionu, kde organizace starosty obcí informovala o své činnosti a také o svém záměru vstoupit se službou podpory samostatného bydlení na území Frýdlantska. Z diskuze vyplynula potřebnost služby a také pomoc při mapování této potřebnosti na území Frýdlantska, které je součástí Akčního plánu na 2012 (Opatření Op 4-2a). Koordinátorka se spojí s ředitelkou organizace Fokus, o.s. PhDr. Janou Horákovou a domluví s ní formu pomoci při mapování potřebnosti.

Přítomní mluvili o ukončovaném projektu IP1 a službách, které jsou z tohoto projektu financovány. Služby – především nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub VORAZ v Novém Městě p.S., provozovaný společností Maják, o.p.s, sociálně aktivizační služby pro děti a mládež a terénní programy Člověka v tísni, o.p.s., terénní programy poskytované společností Most k naději, o.s. – dobře fungují a jsou pro území nezbytné. Tyto organizace se mohou dostat po ukončení projektu (30.11.2012) a do obdržení dotace MPSV (březen 2013) do finančních problémů a u některých proto hrozí přerušení či ukončení služby v území.

Členové Územní řídicí skupiny proto formulovali doporučení na jednání Mikroregionu dne 13.11.2012:

- zvážení finanční podpory na překlenovací období pro výše jmenované sociální služby, které

působí na území Frýdlantska.

Koordinátorka poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání.

Zpracovala:

Mirka Kyksová, 29/10/2012.

30.11.2012 13:48:07 | přečteno 453x | mirka.kyksova

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load