ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 19.11.2009

Záznam z jednání ÚŘS

ke zpracování Komunitního plánu obcí Frýdlantska (dále jen KPF)

Termín: 19. 11. 2009 od 10,00 hod

Místo: jednací místnost MěÚ Frýdlant

Účast: podle prezenční listiny

Obsah jednání:

1. zhodnocení dosavadního procesu zpracování KPF, principy přístupu v území, další postup dopracování a projednání

Poznámky a závěry z jednání:

Pokračování v práci nic nebrání

Zpracovatelem byla předložena schémata, která graficky vyjadřují vazby jednotlivých částí dokumentu. Budou dodatečně vložena do návrhové části KPF.

Další diskuze proběhla k návrhům opatření, zpracovatel žádal členy ÚŘS o aktivní zapojení členů OPS do prací na specifikaci opatření k naplnění strategických cílů. Cílem je, aby opatření co nejvíce odpovídala skutečným potřebám území a klientům sociálních služeb.

V rámci diskuze zazněly návrhy, jak by mohla probíhat územní koordinace v případě některých činností (informovanost, informační toky…) při realizace konkrétních opatření.

Další postup

Bylo dohodnuto, že další postup bude v souladu s harmonogramem, který byl odsouhlasen před zahájením prací, a to i přesto, že časově bude tato etapa poměrně náročná jak pro zástupce objednatele, tak i pro zpracovatele.

Zpracovatel byl objednatelem požádán, aby byl vytvořen modelový příklad jednoho opatření, který bude sloužit jako vodítko pro členy OPS při rozpracování karet dalších opatření. Zpracovatel toto přislíbil (viz úkoly).

Vize a cíle KPF byly ještě jednou přijaty bez připomínek, do budoucna je však možná změna, pokud to vyplyne z dalšího projednávání KPF. V rámci prací na strategických cílech a opatřeních k jejich naplnění byly prověřeny vazby na analytické závěry. Další doporučení zpracovatele:

· členové OPS a ÚŘS vyjádří své připomínky k poslední verzi materiálu KPF_strategicke_cile_opatreni_v5 rozeslané dne 19. 11. 2009 (viz úkoly)

· Zpracovatel připravuje tzv. karty opatření, do které budou všechna opatření rozpracována, zpracovatel kartu předvyplní a pošle všem členům OPS, ti karty následně doplní, upraví a odešlou ke konečnému zpracování zpracovateli (zpracovatel doporučil zpracování karet opatření koordinovaně za jednotlivé OPS - termín viz úkoly),

· U projednání karet opatření v OPS může být zpracovatel přítomen, záleží na rozhodnutí vedoucích OPS, zpracovatel požádal, aby byl o termínu projednání alespoň informován

· Současně s pracemi na kartách opatření proběhne proces stanovení důležitosti opatření - zapojí se všichni členové OPS, tabulka na přidělení pořadí bude poskytnuta zpracovatelem (viz úkoly)

· Zpracovatel zahájí práce na zjednodušeném akčním plánu pro rok 2010 (rozpracování konkrétních aktivit pro tento rok)

· Posledním krokem bude projednání finálního materiálu - termín stanoven na 15. 12. 2009 od 9,00 hodin v zasedací místnosti radnice ve Frýdlantu

Proti doporučení zpracovatele nikdo nevyjádřil námitky.

Úkoly:

Rozeslat poslední verzi kapitoly Strategické cíle a opatření všem členům OPS

Z: zpracovatel T: 19.11.09

Zaslat připomínky k návrhům opatření navržených v poslední verzi dokumentu

Z: členové OPS a ÚŘS T: 23.11.09

Rozeslat „předvyplněné“ karty opatření členům OPS

Z: zpracovatel T: 27.11.09

Rozpracovat karty opatření, doplnit chybějící údaje, případně opravit vstupy navržené zpracovatelem, koordinované stanovisko za OPS

Z: členové OPS T: 04.12.09

Zaslat členům OPS tabulku na stanovení důležitosti opatření

Z: zpracovatel T: 27.11.09

Zpracovat stanovení důležitosti opatření a odeslat zpracovateli k vyhodnocení

Z: členové OPS T: 04.12.09

Předložená schémata znázorňující postup zpracování kapitol dokumentu doplnit do textu

Z: zpracovatel T: do 15.12.09

Dopracovat dokument a připravit k projednání

Z: zpracovatel T: 15.12.09

Zajistit zasedací místnost na konečné projednání dne 15.12.09 od 9,00 hodin

Z: zpracovatel T: zajištěno

Zapsala: Iva Benešová

V Liberci dne 19. 11. 09
4.5.2010 7:48:22 | přečteno 619x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load