ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 17.1.2013

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky Územní řídicí skupiny konané dne 17. ledna 2013 od 9:00 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Mgr.Vladimíra Erbanová, Jiří Horák, Pavel Chroust, Mirka Kyksová, DiS., Ing. Dan Ramzer,

Mgr. Alena Švejdová, Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni:  Bc. Jitka Koutníková, Ing. Jana Maříková, Bc. Alan Maria Uhura, R.N.

Program jednání:

1. Akční plán KPF na rok 2013

2. Analýza levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku  – diskuze nad problematikou krátkodobého ubytování – opatření Op 7-2a a Op 7-2b

3. Různé

Předsedkyně Územní řídicí skupiny paní Žáková přivítala všechny přítomné v jednací místnosti MěÚ Frýdlant a pak předala slovo koordinátorce.

1. Akční plán na rok 2013

Koordinátorka se zeptala členů Územní řídicí skupiny, zda ještě mají připomínky k finální verzi Akčního plánu 2013 před jeho schválením. Připomínky nebyly k obsahové složce dokumentu, pouze k formální, korekturu zajistí paní Švejdová.

Koordinátorka požádala přítomné o hlasování.  AP na rok 2013 byl schválen a bude do konce února rozeslán na vědomí zastupitelstvům jednotlivých obcí.

2. Analýza levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku – diskuze nad problematikou krátkodobého ubytování – opatření Op 7-2a a 7-2b

Přítomní diskutovali nad problematikou krátkodobého ubytování pro osoby nacházející se v krizových životních situacích.

Členové Územní řídicí skupiny došli k těmto závěrům:

1) V současné době nevyplývá na území Frýdlantska potřebnost nové ubytovny nebo azylového

domu.

2) Přítomní představitelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města p. S. a Višňové sdělili, že jsou vsoučasnosti schopni zajistit krátkodobé bydlení pro své občany nacházející se v krizové životní situaci, následně spolupracují s ubytovnami a azylovými domy v Liberci.

3) Koordinátorka zjistí od zbývajících obcí, které se účastní Komunitního plánování, zda i ony jsou schopny zajistit krátkodobé ubytování pro své občany nacházející se v krizové životní situaci..Pokud tyto obce odpoví kladně, Územní řídicí skupina se shodla na ukončení opatření Op 7-2a a.Op 7-2b, která jsou součástí AP na rok 2013.

3. Různé

Paní Žáková informovala přítomné o jednání DOS Mikroregion Frýdlantsko dne 13.11.2012, kterého se účastnila společně s koordinátorkou. Přítomným členům  paní Žáková předala výstupy a doporučení Územní řídicí skupiny ze dne 25.10.2012 a to:

1) Každá obec by vytvořila ze stávajícího či obnoveného bytového fondu podporované, pečovatelské či vstupní byty dle potřeby s využitím podpory z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. U těchto bytů budou jasně stanovená pravidla pro přidělení, která budou vázána na ochotu nájemníka (u podporovaných a vstupních bytů) pracovat – a to jak v zaměstnání, tak v případě nezaměstnanosti určitým počtem hodin dobrovolné práce pro obec a spolupracovat se sociálními pracovníky, popř. NNO. Informace o aktuální výzvě na dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 byla zaslána všem obcím v území.

2) Při výběrových řízeních firem na dodávky prací na území Frýdlantska by součástí smluv mohla být podmínka o zaměstnání určitého počtu osob z obce, ve které dodávka prací probíhá – p. Ramzer bude konzultovat podmínky pro zadávání veřejných zakázek.

3) Vypsat výběrové řízení na firmu, která na Frýdlantsku zaměstná určitý počet dlouhodobě nezaměstnatelných osob s nízkým vzděláním, vybraná firma by byla podpořena např. dlouhodobým nízkým pronájmem vybraného objektu či areálu – k dohodě na výběrovém řízení nedošlo, koordinátorka domluví návštěvu sociálních podniků v Ústeckém kraji, o návštěvě těchto podniků bude uveřejněn článek ve Frýdlantském zpravodaji.

4) Zvážení finanční podpory na překlenovací období pro výše jmenované sociální služby, které působí na území Frýdlantska – pro přehlednost byly vypracovány tabulky s počty klientů sociálních služeb neziskových organizací ve všech obcích ORP Frýdlant za rok 2011 a 2012. K dohodě o finanční podpoře zatím nedošlo.

Paní Žáková předala členům Územní řídicí skupiny informaci o projektu k výzvě 97 z OP LZZ, který se týká pokračování Komunitního plánování na Frýdlantsku po ukončení projektu IP 3 v srpnu 2013. Projekt, který podal GI projekt, o. p. s. Praha a partnerem je DSO Mikroregion Frýdlantsko byl přijat, vyhodnocen byl však na 69,34%, a proto došlo ke krácení některých položek projektu. Na 22.1.2013 bude svolána schůzka s GI projektem, o. p. s. za účasti Ing. Ramzera, Mgr. Žákové a koordinátorky. Na této schůzce budou vyčísleny náklady, které projekt nezajišťuje. O výsledku schůzky bude p. Ramzer informovat na jednání DSO Mikroregionu Frýdlantsko, který rozhodne, zda smlouvu s GI projektem, o. p. s. na finančně zkrácený projekt uzavře. Územní řídicí skupina doporučuje  smlouvu o projektu uzavřít.

Předsedkyně Územní řídicí skupiny  poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Zpracovala:

Mirka Kyksová, 31/01/2013.

18.3.2013 9:28:17 | přečteno 348x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load