ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 15.12.2009

Záznam jednání

ke zpracování Komunitního plánu obcí Frýdlantska (dále jen KPF)

Termín: 15. 12. 2009 od 9,00 hod

Místo: zasedací místnost radnice ve Frýdlantě

Účast:dle prezenční listiny

Obsah jednání:

1. Zpracování karet opatření, priorizace

2. Dopracování návrhové části, dokončení dokumentu

3. Ostatní

Poznámky a závěry z jednání:

Zpracovatel poskytl informace o průběhu rozpracování karet opatření, rozeslání OPS, shromáždění připomínek, jejich dopracování

Dopracování NČ proběhlo na základě vstupů od OPS a priorizace opatření.

Podrobnější zpracování analytické části KPF nebylo možné z časových důvodů. Další úkoly z této oblasti jsou již součástí některých opatření.

Představený dokument je k dnešnímu dni kompletní, ale poslední části nejsou naplněny tak, jak by měly být, dopracování by mělo být součástí aktualizace dokumentu v následujícím období.

Zpracovatel navrhuje, aby do 20. 1. 2010 byly členy OPS dopracovány další připomínky k dokumentu, zpracovatel zapracuje nejpozději do 3. února 2010 (do 14 dnů od připomínek OPS).

Hodnocení OPS zpracování K Op:

Žáková

OPS M se sešla, ale členové nestihli projednat karty opatření všech SC, největší problém byl se stanovením nákladů, zmíněna byla potřebnost projektového manažera pro mapování zdrojů na financování sociálních služeb.

Švejdová

OPS Z se sešla, členové nedokázali dobře uchopit zadání, dohoda byla, že každý sám za sebe pošle stanovisko, nejčastěji bylo konstatováno, že chybí informovanost mezi všemi aktéry - návrh organizování konference - představení KPF, představení a seznámení důležitých aktérů, mohli by se pozvat odborníci - organizace proběhne ve spolupráci s OK, ve vazbě na to by se pořádaly pravidelná pracovní setkání OPS. Potřebnost propagace a osvěty a vzájemné informovanosti je velmi důležitá. Měla by být věnována pozornost tomu, kdo se bude věnovat další koordinaci plánování rozvoje SS v území. Myšlenka rozšíření POSECu je bez podpory dalších obcí nerealizovatelná.

Uhura

OPS S a OZP se sešly, u některých karet byl také problém s určením finančních objemů, nejdůležitější je vznik kontaktního centra, souvisí to s osvětou, přiklání se také ke konání konference nebo podobných akcí - informovanost o možnosti v oblasti SS, potvrdila se výhodnost spolupráce s dalšími organizacemi, které mají přehled o potenciálních klientech (zájem o různé druhy služeb), odlehčovací služby - Jindřichovice mohou poskytnout voplnou kapacitu lůžek ve prospěch této služby, dalším místem by mohl být Domov U spasitele. V případě DD Jindřichovice pod Smrkem by muselo dojít k rozšíření o tuto službu v registru, podmínkou je souhlas zřizovatele. V rámci zázemí DD Jindřichovice by mohla být využita kapacita pro společnou pečovatelskou službu. Ke zvážení je vytvoření podmínek, které umožní získání ŽL pro poskytování pečovatelské služby. DD Jindřichovice se chce v budoucnu zaměřit na službu Domov se zvláštním režimem - pouze seniorská populace. U OZP se hodně hovořilo o terapeutických dílnách - hlavní bariérou jsou finance. Transformace F nemocnice - čeká se na výsledek procesu, lze předpokládat, že se z ní stane „odkladiště“ pro klienty s následnou péčí.

Zmenšil se celkový počet opatření, sloučena Op ve SC09.

Stanovení priorit - vyhodnoceno v tabulce (součást dokumentu) - členění pro SC i opatření.

Zjednodušený akční plán - jedná se o velmi jednoduchou formu - z časových důvodů a málo vypovídajících podkladů. Jedná se o nástroj pro sledování plnění jednotlivých Op.

Zásady monitoringu a aktualizace KPF

Ostatní

Zhodnocení procesu zpracování

Žáková - prosba všem o další spolupráci, možnost rozšířit OPS, rezervy jsou v získávání informace od uživatelů, poděkování všem zúčastněným.

Vodičková - na základě KPF bude vytvořen plán práce OK pro rok 2010.

Chroust - uznání ochoty členů OPS pracovat bez odměny, pro budoucnost to může být úskalí v pokračování práce. Výstup zpracování je třeba prezentovat, stejně tak i další záměry a kroky.

Podmanický - bude podpora dalším pracím na KPF.

Švejdová - bez další práce OPS není možná aktualizace KPF a další práce s ním, zastupitelstvo by mělo vzít na vědomí, že KPF je zpracován, a mělo by mu dát důležitost.

Andršová - dobrý start pro sledování využívání dávek.

Dušek - neměl by se tento plán stát závazným dokumentem pro nástupce současných starostů po volbách v roce 2010?

Úkoly:

Zaslat zpracovateli připomínky k dokumentu

Z: všichni členové OPS T: 20. 01. 2010

Dopracovat dokument

Z: zpracovatel T: 03. 02. 2010

Zapsala: Iva Benešová

V Liberci dne 15. 12. 09

4.5.2010 7:55:48 | přečteno 631x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load