ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 12.04.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

 

Zápis z jednání

Územní řídicí skupiny

12. dubna 2011 od 9 hodin, Jednací místnost MěÚ Frýdlant

 

Přítomni: Mgr. Vladimíra Erbanová, Jiří Horák, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Lenka Porubská, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Kateřina Tomínová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni: Pavel Chroust, Ing. Dan Ramzer.

Host: Ing. Jiří Lauerman.

 

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.

 

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Informace z jednání Krajské poradní skupiny 11. 2. 2011

3. Projednání akčního plánu na rok 2011 KPF

4. Představení činností v rámci zakázky Aktualizace a monitoring KPF

5. Představení Závěrečné zprávy z dotazníkového šetření

6. Různé

 

1. Kontrola plnění úkolů

Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání a provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

 1. Schůzka s JUDr. Šlechtovou – požadavky za ORP Frýdlant na projekt IP 1 – Mgr. Žáková, Ing. Ramzer.
  Termín: 31. 01. 2011 splněno
  Schůzka proběhla na začátku února s Pavlem Petráčkem, radní LK pro resort sociálních věcí. Na základě výstupů jednání byla vypsána 4. výzva projektu IP 1 zaměřená na Tanvaldsko a Novoměstsko -"Zajištění služby sociální prevence Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji".
 2. Vyzvat starosty k potvrzení nominovaných zástupců obcí v Odborných pracovních skupinách a Územní řídicí skupině KPF na jednání DSO Mikroregion Frýdlantsko – členové ÚŘS (starostové).
  Termín: 7. 12. 2010 splněno
  Po prosincovém jednání DSO Mikroregion Frýdlantsko žádný ze starostů neinformoval koordinátorku v této věci, proto byla pověřena předsedkyníÚŘS rozeslat prostřednictvím elektronické pošty dotaz na starosty obcí zapojených do procesu komunitního plánování. Na základě jejich potvrzení nebo změny nominovaných zástupců obcí v KPF byl aktualizován seznam členů pracovních skupin a řídicí skupiny. V nejbližších dnech bude seznam aktualizován i na webových stránkách města Frýdlant záložka komunitní plánování.

  ikona souboruSeznam členů URS a OPS k 11042011

2. Informace z jednání Krajské poradní skupiny 11. 2. 2011

Mgr. Žáková seznámila přítomné s obsahem jednání poslední Krajské poradní skupiny, která se konala 11. února 2011. Největší diskuze proběhla k tématu Zmapování stavu a obsahu komunitních plánů obcí LK. V rámci této zakázky se pracovalo se schválenými komunitní plány na území Libereckého kraje. Frýdlantsku bylo doporučeno dopracovat několik kapitol KPF. Aktualizaci ve spolupráci se strukturou KPF provede firma LB plán s. r. o., která zvítězila ve veřejné zakázce kraje Aktualizace a doplnění vybraných částí komunitních plánů obcí v Libereckém kraji.

 

Více informací z jednání viz zápis:

 

 ikona souboruZápis z KPS 11 února 2011

 

3. Projednání akčního plánu na rok 2011

Návrh akčního plánu na rok 2011 byl projednán a schválen všemi přítomnými členy Územní řídicí skupiny KPF.

 

4. Představení činností v rámci zakázky Aktualizace a monitoring KPF

Ing. Lauerman informoval přítomné o zakázce Aktualizace Komunitního plánu obcí Frýdlantska, která je součástí velké krajské zakázky Aktualizace a doplnění vybraných částí komunitních plánů obcí v Libereckém kraji. Představil jednotlivé realizační kroky a časový harmonogram. Zakázka se realizuje od dubna do poloviny září tohoto roku.

 

ikona souboruPopis plnění jednotlivých částí doc
ikona souboruharmonogram jednotlivých kroků 

 

5. Představení závěrečné zprávy z dotazníkového šetření

Mgr. Porubská seznámila přítomné se zprávou z dotazníkového šetření, které zjišťovalo potřebnost odlehčovací služby v území. Více viz zpráva.

 

ikona souboruKomunitní centrum Frýdlant

 

6. Různé

Protidrogová politika na Frýdlantsku

Město Frýdlant vyzvalo starosty obcí na Frýdlantsku o podpoře protidrogových služeb v tomto roce 2011. Nyní mají čas na vyjádření.

Mgr. Švejdová informovala, že na webových stránkách POSECu lze nalézt novou zprávu z realizace protidrogové politiky na Frýdlantsku za rok 2010. Na stránky byla také pověšena výroční zpráva POSECu za rok 2010.

 

Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku (Op2-2)

Jednou z hlavních aktivit v tomto roce v rámci procesu KP bude tvorba katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Záměrem je vytvořit tři letáčky zaměřené podle cílových skupin (senioři a osoby se zdravotním postižením, rodina, děti a mládež a osoby v krizi a osoby ohrožené závislostmi), které by obsahovaly jednoduché příběhy a situace a konkrétní nabídka řešení prostřednictvím služeb v území nebo v blízkém okolí.

Mgr. Porubská uvedla, že o této aktivitě jednala s manažerkou projektu IP 2. Území dostalo příslib zafinancování tvorby letáčků z projektu. Formální záležitosti bude řešit odborná koordinátorka s manažerkou projektu a vedením soc. odboru KÚ LK.

 

Projekt IP 3 – Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v LK

V současné době je projekt na ministerstvu. Čeká se na zasedání hodnotící komise.

Změny v IP 3 oproti předcházejícímu projektu IP 2: snížení počtu pracovníků v území z 10 na 7, jiné územní pokrytí. Konkrétně ke Frýdlantsku by mělo být připojeno Hrádecko a Chrastavsko.

Předsedkyně ÚŘS vznesla požadavek na LK, aby projekt IP 3 pomohl udržet proces plánování prostřednictvím zachování pracovní pozice koordinátora KP především tam, kde se teprve nedávno (nebo s projektem IP 2) začalo komunitně plánovat.

 

Aktualizace SPRSS LK

Ing. Lauerman informoval o aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LK (SPRSS LK) a představil harmonogram činností. V červnu a srpnu se budou na úrovni Krajské koordinační struktury (KPS, ÚŘS, OPS) projednávat aktualizované části dokumentu.

 

 ikona souboruSPRSS aktualizace hmg v4

 

Následovala diskuze na velké téma sociální reformy a přiznávání příspěvku na péči.

 

Příští jednání řídicí skupiny se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 2011 od 9 hodin. Místo bude později upřesněno.

 

Úkoly:

 

 1. Svolat expertní pracovní skupinu k vytvoření návrhu katalogu ve složení: Švejdová, Porubská, Žáková, Hampacher, externí zpracovatel – odborný koordinátor.
  Termín schůzky: 5. 5. 2011

 2. Obeslat OPS s požadavkem na výběr sociálních služeb dostupných v Liberci, které budou vloženy jako doplněk služeb poskytovatelů na Frýdlantsku – odborný koordinátor.
  Termín: 30. 5. 2011

 3. Rozeslat na obce schválený Akční plán pro rok 2011 s průvodním dopisem (požadavek na ZO, aby vzalo tento materiál na vědomí) – seznámení se s materiálem a především žádost o spolupráci při zjišťování potřebnosti soc. služeb v území – odborný koordinátor.
  Termín: 22. 4. 2011

  

Zpracovala:

Lenka Porubská, 15/04/2011.

19.4.2011 22:06:57 | přečteno 547x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load