ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 11.03.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis z jednání ÚŘS čtvrtek 11. 3. 2010 od 9:00 - 12:00 hodin budova radnice ve Frýdlantě

Přítomni: p. Jiří Horák, Mgr. Marie Matušková, Mgr. Lenka Porubská, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni: JUDr. Petr Dušek,p.Pavel Chroust,Ing. Dan Ramzer.

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.

Program jednání:

1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání
2. Odsouhlasení Struktury a organizace procesu KPSS pro roky 2010-2011
3. Odsouhlasení Jednacího řádu ÚŘS a OPS - projednání dalšího postupu
4. Projednání Akčního plánu na rok 2010
5. Doplnění členů ÚŘS
6. Různé
7. Závěr jednání - diskuze

1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání

Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání, navrhla doplnění programu o body 5. a 6. - doplněno, zeptala se, zda jsou připomínky k zápisu z minulého jednání (nebyly), projednala kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

1. Komunitní plán se nebude upravovat - splněno.

2. Odborná koordinátorka do týdne zvolí termín dalšího jednání ÚŘS a obešle členy - splněno.

3. Vedoucí pracovních skupin a členové ÚŘS by na jednání měli mít již projednáno, jak by měl vypadat akční plán KPF na rok 2010 - splněno.

4. Bude svolána schůzka paní Žákové, pana Ramzera a odborné koordinátorky - splněno (datum schůzky 15.03.2010).

5. Firma LB plán napíše optimální verzi monitoringu KPF - splněno.

2. Odsouhlasení Struktury a organizace procesu KPSS pro roky 2010 - 2011

ÚŘS doplnila a schválila dokument Struktura a organizace procesu KPF pro roky 2010 - 2011 předložený odbornou koordinátorkou (OK).

3. Odsouhlasení Jednacího řádu ÚŘS a OPS - projednání dalšího postupu

ÚŘS upravila a schválila dokument Jednací řád Územní řídicí skupiny a Odborných pracovních skupin komunitního plánování obcí Frýdlantska předložený OK.

4. Projednání Akčního plánu pro rok 2010

Akční plán (AP) pro rok 2010 bude plněn v původním rozsahu, byly určeny tyto tři prioritní aktivity:

Op. 7-5 Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky,
Op. 1-4 Stabilizace a rozšíření poradenských služeb,
Op. 2-2 Katalog sociálních služeb.

Na dalších jednáních ÚŘS bude vyhodnocováno průběžné plnění jednotlivých aktivit v rámci opatření akčního plánu na rok 2010.

V rámci plnění AP bylo projednáno zpracování a výroba letáku upozorňujícího na Komunitní plánování na Frýdlantsku, skládačky s přehledem poskytovatelů sociálních služeb na Frýdlantsku a aktualizace Průvodce sociálními službami umístěného na webových stránkách města Frýdlantu.

5. Doplnění členů ÚŘS

ÚŘS schvaluje na žádost OK její doplnění o Mgr. Lenku Porubskou (OK) a Bc. Kateřinu Tomínovou (manažerka Krajské koordinační struktury).

6. Různé

Jednání Mikroregionu Frýdlantsko

Jednání proběhne 23.03.2010, zúčastní se ho zástupci poskytovatelů sociálních služeb věnujících se drogové a protidrogové problematice: pan Lubomír Šlapka (Most k naději, o. s.) a MUDr. David Adameček (Advaita, o. s.) - plnění Op7-5. Dále bude projednán stav KPF a realizace ve 2010 (zajistí Ing. Dan Ramzer).

Publicita KPF

Informace pro veřejnost o Komunitním plánování obcí Frýdlantska budou k dispozici na internetových stránkách města Frýdlant. Využije se banner „Komunitní plánování“ (https://www.mesto-frydlant.cz/redakce/index.php?clanek=17572&xuser=&lanG=cs&slozka=&slozka=6186&xsekce=). Budou zde zveřejněny seznamy členů pracovních skupin a řídicí skupiny, zápisy z jednání ÚŘS a jednotlivých OPS a všechny ostatní informace týkající se KPF.

7. Závěr jednání - diskuze

Úkoly:

1. Aktualizace webových stránek - Mgr. Švejdová + OK.
Termín: plnění průběžně.

2. Tvorba tiskových zpráv z jednání ÚŘS - Mgr. Švejdová.
Termín: plnění průběžně.

3. Vytvoření „upoutávkového“ letáku o KPF - Mgr. Švejdová.
Termín: 30.04.2010.

4. Vytvoření seznamu poskytovatelů sociálních služeb na Frýdlantsku - OK.
Termín: 31.03.2010.

5. Vytvoření návrhu „skládačky“ poskytovatelů sociálních služeb na území Frýdlantska - OK, Mgr. Žáková, Mgr. Švejdová.
Termín: 16.04.2010.

6. Předání informací o stavu KPF na jednání Mikroregionu Frýdlantsko, projednání spolupráce s obcemi, financování - Ing. Ramzer, podklady Mgr. Žáková.
Termín: 23.03.2010.

7. Termín odevzdání skládaček pro Frýdlantské ošetřovatelské dny - sdělí OK pan Bc. Uhra.
Termín: 16.04.2010.

8. Možnosti aktualizace Průvodce sociálními službami - Mgr. Švejdová, OK.

Termín: 16.04.2010.

Příští jednání ÚŘS se bude konat 6. května 2010 v 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Frýdlant.

Zpracovala:
Lenka Porubská

OK komunitního plánování

28.4.2010 16:39:37 | přečteno 746x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load