ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 10.05.2012

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis z jednání
Územní řídicí skupiny

10. května 2012 od 13 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Pavel Chroust, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Lenka Porubská, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.
Omluveni:
Mgr. Vladimíra Erbanová, Jiří Horák, Ing. Jana Maříková, Ing. Dan Ramzer.
Hosté:
Mirka Kyksová, DiS., Lukáš Průcha – ředitel liberecké pobočky Člověk v tísni, o.p.s..

Jednání řídila Mgr. Lenka Porubská, územní koordinátorka KP pro ORP Frýdlant a mikroregion Hrádecko - Chrastavsko.

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Akční plán na rok 2012 KPF
3. Různé, diskuze

Koordinátorka přivítala přítomné a přešla k prvnímu bodu jednání.

1. Organizační záležitosti
Mgr. Porubská představila paní Mirku Kyksovou, DiS., která bude od 21. května zastávat pozici územního koordinátora pro ORP Frýdlant a mikroregion Hrádecko - Chrastavsko. Mgr. Porubská bude pracovat do 18. 5., poté nastupuje na mateřskou dovolenou. Další personální změna v projektu IP 3 nastala na pozici manažera Krajské koordinační struktury (KKS). Paní Tomínová byla od 1. dubna 2012 pověřena vedením odboru sociálních věcí KÚ LK. Místo ní je od poloviny dubna manažerem KKS Ing. Jana Maříková (do té doby ÚK pro ORP Železný Brod a ORP Turnov).

2. Akční plán na rok 2012
Koordinátorka stručně shrnula proběhlé práce na akčním plánu a požádala o hlasování.

Akční plán na rok 2012 KPF byl schválen všemi přítomnými členy ÚŘS KPF.

3. Různé, diskuze
Koordinátorka informovala o dopracování aktualizovaného KPF, který byl zaslán koncem března na všechny obce v území. Obcím bude zaslán i AP 2012 s doporučením, aby zastupitelstva projednala tyto materiály společně.
Dále informovala o jednání Krajské poradní skupiny (KPS), které proběhlo na Krajském úřadě Libereckého kraje dne 16. března 2012, poprvé za účasti územních koordinátorů. Na jednání se představily zpracovatelé analýz, které se budou realizovat v rámci projektu IP 3. Koordinátorka uvedla, že v rámci analýzy zaměřené pro seniory (Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů – GI projekt o.p.s.) proběhla 3. května ve Frýdlantě „fokusní“ skupina, na kterou bylo přizváno dvanáct respondentů v důchodovém věku z Frýdlantu, Bulovky, Raspenavy a Nového Města pod Smrkem. Výstup bude k dispozici po ukončení aktivity a to předběžně v červnu  2013.
Další informace z jednání KPS v ikona souboruzápise.

V projektu IP 3 byla zahájena další aktivita a to Monitoring komunitních plánů a akční plány KP, kterou vysoutěžila firma LB plán, s.r.o. V první fázi se budou shromažďovat informace o stavu komunitních plánů a stavu procesu plánování v území.  Informace za jednotlivá území budou zpracovávat územní koordinátoři ve spolupráci s místní pracovní strukturou KP. Výstupem bude materiál s popisem stavu komunitních plánů a stavu procesu KP na území LK. Druhá fáze aktivity bude založena na metodické a konzultační podpoře pro územní koordinátory s monitoringem KP a zpracováním akčních plánů.

Koordinátorka informovala o Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, který se uskuteční 6. června od 10h v Babylonu. Opět bude pro návštěvníky připraven bohatý program.

Poté následovala diskuze k transformaci zařízení sociální péče v LK.

Koordinátorka poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání.

Úkoly:
1.
Zaslat schválený Akční plán na rok 2012 na obce v území – koordinátorka.
Termín: 14. 5. 2012

Zpracovala:
Lenka Porubská, 14/05/2012.

11.6.2012 13:15:57 | přečteno 539x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load