ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 09.06.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

 

Zápis z jednání

Územní řídicí skupiny

9. června 2011 od 9 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

 

Přítomni: Mgr. Vladimíra Erbanová, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Lenka Porubská, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Kateřina Tomínová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni: Jiří Horák, Ing. Dan Ramzer.

Nepřítomni: Pavel Chroust.

Hosté: Eva Crhová, Ing. Jiří Lauerman.

 

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.

 

Program jednání:

 

1. Zakázka Aktualizace a monitoring KPF – mimořádný bod jednání

2. Kontrola plnění úkolů

3. Informace z jednání Krajské poradní skupiny 6. 5. 2011

4. Představení výstupů z jednání o záměru zřízení služby denního stacionáře

5. Opatření 8-1 Vyhodnocení přínosu koordinátora z IP 2 a případné vytvoření podmínek pro pokračování činnosti odborného koordinátora

6. Různé – informace o probíhajících aktivitách – plnění Akčního plánu pro rok 2011

 

Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání a předala slovo Ing. Lauermanovi.

 

1. Zakázka Aktualizace a monitoring KPF

Ing. Lauerman představilaktivity vyplývající ze zakázky – monitoring plnění AP 2011, aktualizace analytické části a aktualizace návrhové části KPF. Požádal vedoucí pracovních skupin o součinnost na těchto aktivitách prostřednictvím mailové korespondence.

Aktualizace analytické části KPF – A1 – úvodní kapitola, A2 – doplnění údajů (zpracovatel), A3 – žádost o spolupráci vedoucích pracovních skupin – popisy stavu sociálních služeb, A3.2 údaje doplní zpracovatel (do července, připojení údajů z finanční analýzy), žádost o aktuální info o PnP podle obcí – zajistí OK, A4 – opět revize popisu návazných služeb. SWOT analýza + závěr – opět revize (vedoucí OPS).

Termín – příští týden bude zaslán mail – práce by měly být zakončeny do konce června.

Nyní je důležitý sběr zásadních podnětů. 

Zpracovatel přislíbil, že promítne dopady a rizika vyplývající ze sociální reformy I do dokumentu aktualizace KPF.

Vzhledem k postupu prací na zakázce zpracovatel navrhuje termín dalšího setkání ÚŘS na konec července nebo na druhou polovinu srpna.

 

Ing. Lauerman informoval o Aktualizaci SPRSS LK – připomínkování proběhne pravděpodobně v průběhu července prostřednictvím mailu.

 

2. Kontrola plnění úkolů

Mgr. Žáková předala slovo Mgr. Porubské, aby provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

 1. Svolat expertní pracovní skupinu k vytvoření návrhu katalogu ve složení: Švejdová, Porubská, Žáková, Hampacher, externí zpracovatel – odborný koordinátor.
  Termín schůzky: 5. 5. 2011 – splněno
 2. Obeslat OPS s požadavkem na výběr sociálních služeb dostupných v Liberci, které budou vloženy jako doplněk služeb poskytovatelů na Frýdlantsku – odborný koordinátor. 
  Termín: 30. 5. 2011 – splněno
  O doplnění seznamu služeb byly požádány OPS S a OPS OZP. V červnu bude probíhat připomínkování obsahu letáků, pracovní skupiny budou mít možnost případné chybějící služby ještě doplnit.
 3. Rozeslat na obce schválený Akční plán pro rok 2011 s průvodním dopisem (požadavek na ZO, aby vzalo tento materiál na vědomí) – seznámení se s materiálem a především žádost o spolupráci při zjišťování potřebnosti soc. služeb v území – odborný koordinátor.
  Termín: 22. 4. 2011 – splněno

3. Informace z jednání Krajské poradní skupiny 6. 5. 2011

Mgr. Žáková informovala, že na jednání byla představena Bc. Martina Teplá, která je v současné době pověřená řízením odboru sociálních věcí. Více informací viz zápis.

ikona souboruZápis z KPS 6 5 2011

 

Bc Tomínová informovala, že projekt IP 3 byl komisí doporučen ke schválení. Podmínkou je snížení rozpočtu projektu zhruba o třetinu.

Mgr. Porubská informovala o termínu zaškolení k Datovému centru sociálních služeb LK pro Frýdlantsko. Zaškolení se uskuteční 29. června 2011 v prostorách školy Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant od 9 hodin pro poskytovatele a od 12:30 hodin pro pracovníky samospráv.

 

4. Představení výstupů z jednání o záměru zřízení služby denního stacionáře

Bc. Uhura a paní Crhová informovali o schůzce se starostou Frýdlantu Ing. Ramzerem, která se uskutečnila 6. června 2011. Na jednání se nedostavil ředitel nemocnice Frýdlant, měl zájem o sdělení výstupů z jednání.

Domov U Spasitele rozšíří registraci služeb o denní stacionář prozatím pro jednoho klienta. Služba začne být poskytována od 1. 1. 2012 a bude určena pro občany Frýdlantska. Od 1. 1. 2012 plánuje rozšířit své služby také DD Jindřichovice pod Smrkem, p. o. o dvě lůžka odlehčovací služby. Na jednání bylo domluveno, že bude vytvořen informativní dopis pro Petra Petráčka (krajský radní pro sociální věci) o vzniku služeb v rámci procesů komunitního plánování za podpory území. Viz úkol č. 1.

 

5. Opatření 8-1 Vyhodnocení přínosu koordinátora…

Mgr. Porubská rozdala přítomným materiál Zhodnocení činností a přínosů Odborných koordinátorů za období realizace projektu IP 2, který zpracovala Bc. Tomínová. Za území Frýdlantska bude hodnotit činnost místního koordinátora předsedkyně ÚŘS Mgr. Žáková a Mgr. Švejdová. Viz úkol č. 2.

 

6. Různé – informace o probíhající aktivitách (plnění Akčního plánu pro rok 2011)

Mgr. Porubská informovala přítomné o průběhu plnění aktivit Akčního plánu pro rok 2011.

 

 

Termín příštího jednání řídicí skupiny bude později upřesněn.

 

Úkoly:

 

1. Tvorba dopisu pro informování krajského radního Petra Petráčka o nově vznikajících službách v území – Bc. Uhura, Mgr. Porubská, Mgr. Švejdová.

Termín: 30. 6. 2011

 

2. Vyhodnotit přínos odborného koordinátora za území Frýdlantska a zaslat ho manažerce KKS Bc. Kateřině Tomínové – Mgr. Švejdová, Mgr. Žáková

Termín: Nejpozději do 30. 6. 2011

 

 

Zpracovala:

Lenka Porubská, 10/06/2011.

18.7.2011 14:13:25 | přečteno 604x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load