ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 07.10.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis z jednání

Územní řídicí skupiny
čtvrtek 7. října 2010, 9 - 12 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: JUDr. Petr Dušek,Pavel Chroust, Mgr. Lenka Porubská, Ing. Dan Ramzer, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Kateřina Tomínová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.
Hosté: Ing. Jana Pokorná.
Nepřítomni: Jiří Horák, Mgr. Marie Matušková. ÚŘS 07102010 1, obrázek se otevře v novém okně

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.
Program jednání:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace ze schůzek Odborných pracovních skupin
3. Komunitní plánování obcí Frýdlantska na rok 2011
4. Informace z Krajské poradní skupiny
5. Různé

1. Kontrola plnění úkolů
Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání a navrhla změnu programu - výměna 3. a 4 bodu jednání. Návrh byl členy ÚŘS přijat. Dále přivítala hosta jednání paní Ing. Janu Pokornou (CEPROS, o. s.). Poté provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

 1. Aktualizace webových stránek - Mgr. Švejdová + OK - plnění průběžně.
 2. Tvorba tiskových zpráv z jednání ÚŘS - Mgr. Švejdová - plnění průběžně.
 3. Op1-4 Stabilizace a rozšíření poradenských služeb - město Frýdlant. Termín: 31. 12. 2010
 4. Op1-2 (souvisí s Op7-1) Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením - tvorba dotazníku - OPS Z + OK. Úkol zrušen. Opatření by mohlo být řešeno v rámci jiné aktivity (Návrh aktivit na rok 2011)
 5. Pověsit na webové stránky seznam obcí, které se připojily k protidrogové politice - OK - splněno.
  Odborná koordinátorka doplnila, že k 31. 8. 2010 byl dokument KPF schválen deseti zastupitelstvy obcí z jedenácti, které jsou zapojeny do procesu Komunitního plánování obcí Frýdlantska.

2. Informace ze schůzek Odborných pracovních skupin
Mgr. Žáková vyzvala odbornou koordinátorku a vedoucí pracovní skupiny Z, Mgr. Švejdovou, aby shrnuly poslední schůzky pracovních skupin.
Mgr. Porubská informovala o společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením, která se uskutečnila 21. září 2010 ve Středisku sociální péče ve Frýdlantě. Jedním z bodů programu bylo plnění úkolu Evidence uchazečů o službu na Frýdlantsku, který měli vypracovat vedoucí pracovníci pečovatelských služeb a ředitelé domovů pro seniory za svá zařízení. Úkol byl prodloužen do konání dalšího termínu schůzky (plnění opatření Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory). Schůzky pracovních skupin se zúčastnila Ing. Jana Pokorná (CEPROS, o. s.), která představila svůj návrh aktivit na rok 2011. Pracovní skupiny se zaměřily na aktivitu č. 4 - Provedení kvalitativního výzkumu potřeb obyvatel metodou ohniskové skupiny (cílové skupiny S a OZP). Aktivita členy pracovních skupin zaujala, proto přijali nabídku paní Pokorné vyzkoušet si techniku ohniskových skupin na příštím setkání. Dalším bodem schůzky byl dotazník, který je zaměřen na zjištění potřeby odlehčovací služby v území (plnění opatření Op5-2 Zajištění odlehčovací služby). V závěru schůzky odborná koordinátorka informovala o Krajské metodické příručce a aktualizaci SPRSS LK. Podrobnější informace byly členům pracovních skupin zaslány prostřednictvím elektronické pošty.
Mgr. Švejdová, vedoucí Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (Z), informovala o společné schůzce pracovních skupin Z a M (Národnostní a etnické menšiny), která se konala 23. září 2010 v jednací místnosti MěÚ Frýdlant. Prvním tématem setkání byla drogová problematika. Mgr. Švejdová uvedla, že Frýdlantský výběžek byl chválen krajskou protidrogovou komisí za to, že má jako jediné území stoprocentní spoluúčast obcí na financování protidrogové politiky. Dalším tématem byly informace o nově vznikajících aktivitách na území Frýdlantska. Jedním z nich je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě pod Smrkem, které zřizuje organizace Maják o.p.s. Pan Michal Beňák informoval, že organizace Liberecké romské sdružení získala finance z projektu IP 1 na rozšíření svých služeb sociální prevence na území Libereckého kraje (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). Mluvilo se také o nízkoprahových centrech a jejich významu. Mgr. Švejdová připomněla, že Frýdlant, který je také hojně osídlen romskou komunitou, žádné nízkoprahové centrum nemá. Paní Jarková, která by tuto aktivitu ráda realizovala, musí nejdříve zřídit své občanské sdružení. Hostem setkání byl pan PhDr. Emil Hanko, který představil aktivity a nové záměry svého sdružení Školička v Novém Městě pod Smrkem.
Na schůzce se hovořilo také o tématu chudoby. Mgr. Švejdová uvedla, že by se do budoucna v pracovních skupinách měli zabývat tímto fenoménem, který bude na Frýdlantsku čím dál více viditelnější.
Závěrem Mgr. Švejdová informovala o tom, že organizace ADVAITA rozšířila svou činnosti o nabídku programů primární prevence pro třídní kolektiv. Viz ikona souborupříloha zápisu.

ÚŘS 07102010 4, obrázek se otevře v novém okně3. Informace z Krajské poradní skupiny
Mgr. Žáková informovala přítomné o schůzce Krajské poradní skupiny, která se uskutečnila 24. 9. 2010. Na programu byly tyto body:

Vzdělávací kurzy pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v LK
Ing. Žabková, manažerka projektu IP 2, informovala o volných místech ve vzdělávacích kurzech, na které je ještě možné se přihlásit.

Krajská metodická příručka
Krajská metodická příručka má sloužit ke sjednocení zpracování komunitních plánů. Kraj z nich bude čerpat kompatibilní podklady, které potřebuje ke zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Zpracovatelé příručky, firma LB plán, s. r. o., území nabízí proškolení. ÚŘS určila termín 16. 11. (pozn. termín změněn na 18. 11.).
Bc. Tomínová doplnila, že v nejbližší době obdrží starostové Libereckého kraje Krajskou metodickou příručku na CD.

Monitoring a aktualizace SPRSS LK
Na KPS informoval Ing. Lauerman o aktualizaci a monitoringu dokumentu SPRSS LK, kdy došlo k zásadním změnám. Více na tomto odkazu: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz//id:87485. Do 15. října mohou jednotlivá území zasílat připomínky a podněty k aktualizovanému dokumentu.

Datové centrum Libereckého kraje
Do konce října by Datové centrum mělo začít fungovat ve zkušebním provozu. Poté budou následovat školení pro jednotlivá území.

Příští jednání KPS se koná 10. 12. 2010.

4. Komunitní plánování obcí Frýdlantska na rok 2011
Mgr. Žáková uvedla, že po volbách bude potřeba zajistit legitimitu zástupců obcí ve struktuře procesu KPF. Z tohoto důvodu budou v průběhu prosince obce vyzvány, aby buď potvrdily stávající nebo nominovaly nové zástupce obce v pracovních skupinách a řídicí skupině.
Mgr. Žáková uvedla, že se řídicí skupina již dříve zabývala tím, jak udržet proces plánování po volbách, jak zajistit jeho kontinuitu. Firma LB plán, s. r. o. nabídla území monitoring a aktualizaci KPF. Od kraje byla přislíbena finanční podpora. Zároveň se ale na jednání ÚŘS v červenci hovořilo o tom, že potřebujeme nějakým způsobem rozpohybovat území a více ho zapojit do procesu. V současné době se řada členů struktury KP v území potýká s nedostatkem času. Proto jsme se obrátili na paní Ing. Pokornou. Výsledkem úsilí je návrh, který byl členům rozeslán. Mgr. Žáková poprosila paní Ing. Pokornou, aby návrh plánu aktivit představila.
Ing. Pokorná uvedla, že to co paní Žáková řekla, bylo zadání území a výsledkem je návrh plánu aktivit. Předložený návrh vychází z dokumentu KPF a předkládá činnost pracovních skupin na 11 - 12 měsíců. Návrh je pracovní verzí, měl by vyvolat diskuzi. Paní Pokorná uvedla, že aktivity rozpracovala i s rozpočtem, aby území mělo představu o finanční náročnosti.
Koordinátorka doplnila, že členové pracovních skupin návrh obdrželi a měli možnost se k němu vyjádřit. Nyní je na jednotlivých OPS a ÚŘS, zda se s tímto návrhem podpory KPF na rok 2011 Ing. Pokorné ztotožní a podpoří ho.
Po představení návrhu následovala diskuze. Na základě ní bylo členy řídicí skupiny rozhodnuto, že do 25. 10. 2010 mají pracovní skupiny za úkol shromáždit informace o tom, co se letos uskutečnilo a určily si, jaké aktivity budou pro pracovní skupiny prioritní na rok 2011 (tvorba akčního plánu na rok 2011). Na následujícím jednání bude řídicí skupina vycházet z těchto priorit a určí, jakou podporu proces KPF potřebuje. Na základě toho bude vybrán realizátor této podpory (území byly nabídnuty dva návrhy podpory: od firmy LB plán, s. r. o. (Ing. Lauerman, Bc. Benešová) a sdružení CEPROS, o.s. (Ing. Pokorná).ÚŘS 07102010 3, obrázek se otevře v novém okně

5. Různé
Mgr. Žáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkoly:

 1. Rozeslat informační leták organizace ADVAITA na všechna školská zařízení na území Frýdlantska a vložit informaci na webové stránky komunitního plánování - Mgr. Švejdová.
  Termín: 31. 10. 2010
 2. Rozeslat na obce informaci o volných místech ve vzdělávacích kurzech v rámci realizace projektu IP 2, na které je ještě možné se přihlásit - OK.
  Termín: 31. 10. 2010
 3. Rozeslat pozvánku na školení ke Krajské metodické příručce členům pracovních skupin, řídicí skupiny a starostům v území - OK.
  Termín: 22. 10. 2010
 4. Vložit informaci o Krajské metodické příručce na webové stránky - OK.
  Termín: 31. 10. 2010
 5. Zaslat členům ÚŘS přehled vytendrovaných poskytovatelů služeb projektu IP 1 - OK .
  Termín: 31. 10. 2010
 6. Určit služby sociální prevence, které území potřebuje (úkol se týká vyjednání požadavků území, které budou přeneseny na krajskou úroveň - možnost financování těchto služeb z projektu IP 1) - OPS, ÚŘS, OK.
  Termín: 18. 11. 2010
 7. Zaslat odborné koordinátorce připomínky k aktualizovanému dokumentu SPRSS LK za pracovní skupiny KPF - vedoucí OPS: Mgr. Švejdová (Z), JUDr. Dušek/Mgr. Žáková (M), Bc. Uhura (S), pan Chroust (OZP).
  Termín: 13. 10. 2010
 8. Zpracovat připomínky k aktualizovanému dokumentu SPRSS LK za území ORP Frýdlant a zaslat je Mgr. Michaele Vodičkové a Bc. Kateřině Tomínové - OK.
  Termín: 15. 10. 2010.
 9. Určit 3 priority za pracovní skupinu. Zaslat odborné koordinátorce priority rozpracované do jednotlivých dílčích aktivit (včetně rozpočtu) - vedoucí OPS: Mgr. Švejdová (Z), JUDr. Dušek/Mgr. Žáková (M), Bc. Uhura (S), pan Chroust (OZP).
  Termín: 25. 10. 2010, pozměněno - do 4. 11. 2010.

Příští jednání ÚŘS proběhne 18. 11. 2010 od 12 hodin v restauraci Zámeček, Raspenava (místo jednání bude ještě později potvrzeno).

Zpracovala:
Lenka Porubská,
odborná koordinátorka komunitního plánování.

8.11.2010 17:08:10 | přečteno 940x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load