ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 06.05.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis z jednání ÚŘS čtvrtek 6. 5. 2010 od 9:00 - 12:00 hodin budova radnice ve Frýdlantě

Přítomni: JUDr. Petr Dušek, p. Pavel Chroust, Mgr. Marie Matušková, Mgr. Lenka Porubská, Ing. Dan Ramzer, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Kateřina Tomínová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Michaela Vodičková, Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni: p. Jiří Horák.
Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.

Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů
 2. Informace z regionu
 3. Závěrečná zpráva POSEC
 4. Distribuce letáku Přehled sociálních služeb na Frýdlantsku
 5. Informace o Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje
 6. Aktualizace Krajských karet aktivit
 7. Informace z Krajské poradní skupiny (KPS)
 8. KPF září 2010 - červen 2011
 9. Akční plán 2010
 10. Různé

1. Kontrola plnění úkolů
Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání, navrhla rozšířit program jednání o bod Aktualizace Krajských karet aktivit a provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

 1. Aktualizace webových stránek - Mgr. Švejdová + OK - plnění průběžně.
 2. Tvorba tiskových zpráv z jednání ÚŘS - Mgr. Švejdová - plnění průběžně.
 3. Vytvoření „upoutávkového“ letáku o KPF - Mgr. Švejdová, JUDr. Dušek - splněno.
 4. Vytvoření seznamu poskytovatelů sociálních služeb na Frýdlantsku - OK - splněno.
 5. Vytvoření návrhu „skládačky“ poskytovatelů sociálních služeb na území Frýdlantska - OK, Mgr. Žáková, Mgr. Švejdová - splněno.
 6. Předání informací o stavu KPF na jednání Mikroregionu Frýdlantsko, projednání spolupráce s obcemi, financování - Ing. Ramzer, podklady Mgr. Žáková - splněno.
 7. Termín odevzdání skládaček pro Frýdlantské ošetřovatelské dny - sdělí OK pan Bc. Uhura - splněno.
 8. Možnosti aktualizace Průvodce sociálními službami - Mgr. Švejdová, OK - splněno.

2. Informace z regionu
Odborná koordinátorka předala informace z návštěv sedmi obcí, které nejsou do procesu KPF zapojeny.
ÚŘS bere na vědomí informace odborné koordinátorky. Podmínkou pro připojení doposud nezapojených obcí do procesu komunitního plánování obcí Frýdlantska je usnesení zastupitelstva a schválený dokument KPF.

Odborná koordinátorka požádala přítomné o přistoupení k 5. bodu v programu jednání z důvodu dočasné nepřítomnosti Mgr. Švejdové.
5. Informace o Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb
Bc. Tomínová informovala, že je přihlášeno 45 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se budou na veletrhu prezentovat. Program a další informace o veletrhu lze nalézt na odkazu http://ip2.kraj-lbc.cz.

6. Aktualizace krajských karet aktivit
Mgr. Vodičková uvedla, že v rámci projektu IP2 probíhá kromě jiných aktivit i aktualizace a monitoring SPRSS LK. Karty aktivit budou aktualizovány a přepracovány do konce června týmem pracovníků z Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚLK a dalších odborníků. Pravděpodobně dojde ke snížení počtu karet. Připomínkové řízení je podle harmonogramu naplánováno na dobu letních prázdnin. Na podzim budou aktualizované karty předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje. Dotazy ke krajským kartám aktivit lze směřovat na Mgr. Michaelu Vodičkovou michaela.vodickova@kraj-lbc.cz.

7. Informace z Krajské poradní skupiny (KPS)
Mgr. Žáková informovala o posledním jednání KPS. Více v zápise z jednání KPS. Dále paní předsedkyně uvedla, že bude kontaktovat poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou financováni z projektu IP 1, aby od nich zjistila, jakým způsobem budou pracovat na Frýdlantsku.
Pan starosta Ramzer informoval, že ho kontaktovala organizace Maják, o. p. s. se záměrem rozšířit svou činnost na Frýdlantsku.

8. KPF září 2010 - červen 2011
Mgr. Žáková uvedla, že je potřeba myslet na období po podzimních volbách, kdy pravděpodobně dojde ke změnám na obcích a může tak být ohrožen i proces KPF. Proto firma LB plán vytvořila nabídku na monitoring a aktualizaci KPF, která zahrnuje i aktivity týkající se udržení procesu po komunálních volbách.
ÚŘS souhlasí s potřebou udržení procesu KPF po podzimních volbách a následného monitoringu a aktualizace KPF.

3. Závěrečná zpráva POSEC
Mgr. Švejdová informovala přítomné o činnosti POSEC v roce 2009. Více na odkazu ikona souboruhttps://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/file.php?file=29079.

4. Distribuce letáku Přehled sociálních služeb na Frýdlantsku
Na tvorbě skládačky se podílela odborná koordinátorka, Mgr. Žáková a Mgr. Švejdová. Obsah skládačky byl konzultován s krajem a tisk zaplacen z projektu IP 2. Skládačka bude distribuována na obce, poskytovatele sociálních služeb, Veletrh poskytovatelů sociálních služeb LK, V. Ošetřovatelský den a do nemocnice ve Frýdlantě.

9. Akční plán 2010
Plnění aktivit akčního plánu na rok 2010:
Op 2-1 Podpora pořádání osvětových a informačních akcí
KPF podporuje Veletrh poskytovatelů sociálních služeb LK a V. Frýdlantský ošetřovatelský den, kde bude návštěvníkům k dispozici informační skládačka a upoutávkový leták.
Op 2-2 Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku
Z akčního plánu na rok 2010 byla splněna tvorba informační skládačky.
Op 2-3 Sociální informační síť Frýdlantska
Pomocí skládačky, webových stránek komunitní plánování, informací dostupných na obcích a u poskytovatelů sociálních služeb a odborné koordinátorky bude vytvořen základ sociální informační sítě na území Frýdlantska.
Op 7-5 Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky
Starostové, kteří se přihlásili k protidrogové prevenci, garantují, že zaplatí poplatek do konce května. Přímou smlouvu s poskytovateli má pouze město Frýdlant, ostatní města a obce zvolili smlouvu v rámci DSO Mikroregionu Frýdlantsko.

Opatření která se zatím nenaplňují: Op 1-1, 3-1, 3-2, 6-3.

Seznam opatření se kterými budou pracovat odborné pracovní skupiny, OK a Mgr. Žáková: Op 1-2,
1-3, 1-4, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 7-3, 7-5.

10. Různé
Jednání Územní řídicí skupiny bylo zakončeno návštěvou POSEC - Poradního a setkávacího centra Frýdlant.

Úkoly:
1. Upozornit starosty a členy pracovních skupin na aktualizaci webových stránek komunitní plánování - OK.
Termín: 7. 5. 2010

2. Shromáždit usnesení o schválení KP na zastupitelstvech měst a obcí včetně čísel usnesení - OK.
Termín: 30. 6. 2010

3. Jednání s Krajským úřadem ohledně finančního příspěvku na monitoring a aktualizaci KPF - Mgr. Žáková.
Termín: 30. 6. 2010

4. Na stránky KP pověsit aktualitu s Veletrhem poskytovatelů sociálních služeb LK a s V. Ošetřovatelským dnem - Mgr. Švejdová.
Termín: 12. 5. 2010

5. Poslat elektronickou podobu skládačky Mgr. Švejdové, Mgr. Matuškové a JUDr. Duškovi - OK.
Termín: 7. 5. 2010

6. Op 1-2 (souvisí s Op 7-1) Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením - Mgr. Žáková + OK.
Termín: 30. 6. 2010

7. Op 1-3 Preventivní působení v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením - Mgr. Žáková + OK.
Termín: 30. 6. 2010

8. Op 1-4 Stabilizace a rozšíření poradenských služeb - město Frýdlant.
Termín: 31. 12. 2010

9. Op 4-1, Op 4-2, Op 5-2 - OPS S.
Termín: 30. 6. 2010

10. Op 5-2 a Op 5-3 - OPS OZP.
Termín: 30. 6. 2010

11. Op 7-3 a Op 7-5 - OPS Z.
Termín: 30. 6. 2010

Příští jednání ÚŘS se bude konat ve čtvrtek 1. července 2010 od 9:00 hodin v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem.

Zpracovala:
Lenka Porubská
Odborná koordinátorka komunitního plánování

31.5.2010 7:28:24 | přečteno 821x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load