ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 02.12.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska
Zápis z jednání

Územní řídicí skupiny

čtvrtek 2. prosince 2010, 9 - 12 hodin, Restaurace Zámeček, Raspenava

Přítomni: Mgr. Vladimíra Erbanová, Jiří Horák,Mgr. Marie Matušková, Mgr. Lenka Porubská, Ing. Dan Ramzer, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni: Pavel Chroust,Romana Šidlová, Bc. Kateřina Tomínová.

Nepřítomni: JUDr. Petr Dušek.

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.PB110218, obrázek se otevře v novém okně

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Komunitní plánování obcí Frýdlantska na rok 2011

(Priority na rok 2011)

3. Různé

1. Kontrola plnění úkolů

Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání v Restauraci Zámeček a provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

1. Rozeslat informační leták organizace ADVAITA na všechna školská zařízení na území Frýdlantska a vložit informaci na webové stránky komunitního plánování - Mgr. Švejdová - splněno.

2. Rozeslat na obce informaci o volných místech ve vzdělávacích kurzech v rámci realizace projektu IP 2, na které je ještě možné se přihlásit - OK - splněno.

3. Rozeslat pozvánku na školení ke Krajské metodické příručce členům pracovních skupin, řídicí skupiny a starostům v území - OK - splněno.

4. Vložit informaci o Krajské metodické příručce na webové stránky - OK - splněno.

5. Zaslat členům ÚŘS přehled vytendrovaných poskytovatelů služeb projektu IP 1 - OK - splněno.

6. Určit služby sociální prevence, které území potřebuje (úkol se týká vyjednání požadavků území, které budou přeneseny na krajskou úroveň - možnost financování těchto služeb z projektu IP 1) - OPS, ÚŘS, OK.

Termín: 18. 11. 2010 pozměněno - 2. 12. 2010.

Mgr. Źáková uvedla, že vznáší požadavek na projekt IP 1 na zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65) na území Novoměstska. Další požadavek vznesla Mgr. Švejdová a to na podporu vzniku a poskytování služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62) ve Frýdlantě.

7. Zaslat odborné koordinátorce připomínky k aktualizovanému dokumentu SPRSS LK za pracovní skupiny KPF - vedoucí OPS: Mgr. Švejdová (Z), JUDr. Dušek/Mgr. Žáková (M), Bc. Uhura (S), pan Chroust (OZP) - splněno.

8. Zpracovat připomínky k aktualizovanému dokumentu SPRSS LK za území ORP Frýdlant a zaslat je Mgr. Michaele Vodičkové a Bc. Kateřině Tomínové - OK - splněno.

9. Určit 3 priority za pracovní skupinu. Zaslat odborné koordinátorce priority rozpracované do jednotlivých dílčích aktivit (včetně rozpočtu) - vedoucí OPS: Mgr. Švejdová (Z), JUDr. Dušek/Mgr. Žáková (M), Bc. Uhura (S), pan Chroust (OZP).

Termín: 25. 10. 2010 pozměněno - do 4. 11. 2010 - splněno.

2. Komunitní plánování obcí Frýdlantska na rok 2011 (Priority na rok 2011)

Přítomní obdrželi materiál Priority na rok 2011 určené Odbornými pracovními skupinami KPF, který je přílohou zápisu. Mgr. Žáková vyzvala jednotlivé vedoucí pracovních skupin a odbornou koordinátorku, aby představili zvolené priority.

Ing. Ramzer informoval v souvislosti s prioritou OPS OZP Op5-3 Frýdlantsko bez bariér, že v tomto volebním období budou provedeny bezbariérové úpravy centra města Frýdlant, vlakového a autobusového nádraží, přístupu do nemocnice a na úřad. Dále navrhuje jednat s paní Crhovou (Domov U Spasitele, Frýdlant) o možnostech realizace denního stacionáře (priorita OPS S Realizace denního stacionáře) v rámci jejich zařízení.

Řídicí skupina se shodla na tom, že je potřeba zmapovat cílovou skupinu lidí v krizové životní situaci (matky s dětmi, lidé ohrožení sociálním vyloučením apod.) ve spojitosti s bydlením (viz Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích, Op1-2 Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením). Na tomto mapování by se dle Ing. Ramzera měli podílet i vedoucí místních sociálních odborů - Bc. Koutníková (NMPS), Bc. Václavíček (Frýdlant), kteří jsou schopni na základě sledování rodin odhadnout, kde hrozí nějaká krizová situace.

Ing. Ramzer dále uvedl, že za současné situace po povodních, vidí jako reálné za spoluúčasti sponzorů pořízení a provoz „sociálního“ auta, které by sváželo lidi za službami. Je možné se domluvit s úřadem práce na vytvoření dvou pracovních míst, čímž by byly mzdové náklady nulové a služba by se stala finančně dostupná. Je ale otázkou, jak se projeví snížení PnP v 1. stupni.

PB110219, obrázek se otevře v novém okněMgr. Žáková informovala členy řídicí skupiny o nabídce firmy LB plán, s. r. o. Monitoring a podpora realizace Komunitního plánu obcí Frýdlantska. Upravená nabídka obsahuje zpracování akčního plánu na rok 2011, monitoring a aktualizace KPF a podpora realizace vybraných opatření. Na monitoring a aktualizaci KPF byly již dříve přislíbeny finance z projektu IP 2.

Řídicí skupina přijala nabídku firmy LB plán, s. r. o.

Mgr. Švejdová vyzvala přítomné, aby byly vybrány 3-4 priority na rok 2011 ze všech navržených opatření pracovních skupin.

Na rok 2011 byly určeny Územní řídicí skupinou KPF tyto priority:

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb

Op6-1 Podpora volnočasových aktivit formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích

Jednotlivé OPS budou rovněž pracovat na plnění priorit svých pracovních skupin, do akčního plánu na rok 2011 budou zahrnura i opatření 2-2, 8-1.

Viz tabulka.

Tabulka - Přehled opatření pro Akční plán KPF 2011

Číslo opatření

Název opatření

Op1-2

Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením

Op1-4

Stabilizace a rozšíření poradenských služeb

Op2-1

Podpora pořádání osvětových a informačních akcí

Op2-2

Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku

Op2-3

Sociální informační síť Frýdlantska

Op3-1

Aplikace modelového financování se spoluúčastí měst a obcí pro vybrané druhy služeb

Op4-1

Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory

Op4-2

Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí

Op5-2

Zajištění odlehčovacích služeb

Op5-3

Frýdlantsko bez bariér

Op6-1

Podpora volnočasových aktivit formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Op7-1

Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích

Op7-3

Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb

Op7-4

Sociálně aktivizační služby

Op7-5

Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky

Op8-1

Vyhodnocení přínosu koordinátora z IP2 a případné vytvoření podmínek pro pokračování činnosti odborného koordinátora

5. Různé

Mgr. Žáková požádala přítomné starosty, zda by mohli na příštím jednání DSO Mikroregionu Frýdlantsko vyzvat ostatní starosty obcí zapojených do KPF k potvrzení nominovaných zástupců obcí v Odborných pracovních skupinách a Územní řídicí skupině KPF. Viz úkol č. 2.

Mgr. Švejdová informovala, že od ledna 2010 bude ve Frýdlantě působit Intervenční centrum (§ 60a) (Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.), které bude poskytovat poradenství pro oběti domácího násilí. Pracovníci budou ve Frýdlantě vždy jednou za 14 dní v prostorách Poradního a setkávacího centra Frýdlant (POSEC).

Mgr. Žáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkoly:

  1. Schůzka s JUDr. Šlechtovou - požadavky za ORP Frýdlant na projekt IP 1 - Mgr. Žáková, Ing. Ramzer.

Termín: 31. 01. 2011

  1. Vyzvat starosty k potvrzení nominovaných zástupců obcí v Odborných pracovních skupinách a Územní řídicí skupině KPF na jednání DSO Mikroregion Frýdlantsko - členové ÚŘS (starostové).

Termín: 7. 12. 2010

Zpracovala:

Lenka Porubská,

odborná koordinátorka komunitního plánování.

5.1.2011 8:04:35 | přečteno 868x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load