ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 01.07.2010

Zápis z jednání ÚŘS
čtvrtek 1. 7. 2010 od 9:00 - 12:00 hodin, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

Přítomni: JUDr. Petr Dušek,Jiří Horák,Pavel Chroust, Mgr. Marie Matušková, Mgr. Lenka Porubská, Ing. Dan Ramzer, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Kateřina Tomínová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.

Hosté: Lucie Andršová - sociální odbor MěÚ Frýdlant, Antonín Gábor - Liberecké romské sdružení (LRS), Ing. Jozef Holek - odbor sociálních věcí KÚLK, Michal Beňák - Nízkoprahové komunitní centrum Nové Město pod Smrkem (LRS), Květoslava Jarková - asistentka pedagoga, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Imrich Jarka - terénní sociální pracovník (LRS), Bc. Eva Štrosnerová - výchovná poradkyně, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant.

Omluveni: Bc. Kateřina Tomínová.

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.Jednání ÚŘS 1. 7. 2010 1, obrázek se otevře v novém okně

Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů
 2. Informace ze schůzek OPS Z, OPS OZP a OPS S
 3. Představení záměru - Komunitní centrum ve Frýdlantě - pí Jarková, p. Jarka
 4. Informace z Krajské poradní skupiny (KPS)
 5. Různé
 6. Prohlídka Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.

1. Kontrola plnění úkolů
Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem a provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání:

 1. Upozornit starosty a členy pracovních skupin na aktualizaci webových stránek komunitní plánování - OK - splněno.
 2. Shromáždit usnesení o schválení KP na zastupitelstvech měst a obcí včetně čísel usnesení - OK - splněno.
 3. Jednání s Krajským úřadem ohledně finančního příspěvku na monitoring a aktualizaci KPF - Mgr. Žáková - splněno. Jednání v této věci proběhlo, kraj finanční příspěvek z projektu IP 2 přislíbil. Proběhnou další jednání týkající se případné změny obsahu zakázky, věc je stále otevřená. Řídicí skupina bude informována o dalším vývoji.
 4. Na stránky KP pověsit aktualitu s Veletrhem poskytovatelů sociálních služeb LK a s V. Ošetřovatelským dnem - Mgr. Švejdová - splněno.
 5. Poslat elektronickou podobu skládačky Mgr. Švejdové, Mgr. Matuškové a JUDr. Duškovi - OK - splněno.
 6. Op 1-2 (souvisí s Op 7-1) Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením - Mgr. Žáková + OK - Na naplňování opatření - vytvoření dotazníku - bude spolupracovat OPS Z a odborná koordinátorka.
 7. Op 1-3 Preventivní působení v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením - Mgr. Žáková + OK - splněno. Byl vytvořen informační mail pro starosty s několika otázkami. Návratnost minimální - z 18 obcí došla odpověď pouze ze tří.
 8. Op 1-4 Stabilizace a rozšíření poradenských služeb - město Frýdlant. Termín: 31. 12. 2010. Další fungování Poradního a setkávacího centra Frýdlant (POSEC) se bude odvíjet od toho, zda nové zastupitelstvo města po podzimních komunálních volbách podpoří centrum z rozpočtu.
 9. Op 4-1, Op 4-2, Op 5-2 - OPS S. Viz 2. bod jednání.
 10. Op 5-2 a Op 5-3 - OPS OZP. Viz 2. bod jednání.
 11. Op 7-3 a Op 7-5 - OPS Z. Viz 2. bod jednání.

2. Informace ze schůzek OPS Z, OPS OZP a OPS S.
OPS S
Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory
Pan Uhura, vedoucí pracovní skupiny Senioři uvedl, že se pracovní skupina zabývala otázkou, zda je kapacita pobytových služeb na Frýdlantsku pro seniory dostačující. Obě pobytová zařízení (DD Jindřichovice pod Smrkem a Domov U Spasitele ve Frýdlantě) registrují více zájemců, než kolik jich jsou schopna přijmout. Zřizovatel DD v Jindřichovicích p. S. (Liberecký kraj) nemá zájem rezidenční služby rozšiřovat. Politika státu i kraje směřuje ke snižování počtu lůžek, jelikož pobytové služby jsou finančně nejvíce nákladné. Domov v Jindřichovicích p. S. bude do budoucna zajišťovat pouze službu domov se zvláštním režimem.
Vedoucí pečovatelských domů a domovů důchodců se domluvili na vytvoření společného pořadníku, který by zajistil lepší evidenci klientů, usnadnil spolupráci mezi jednotlivými zařízeními a hlavně přispěl k urychlení umístění lidí podle závažnosti jejich stavu.
Pracovní skupina vyjádřila své obavy z dalšího vývoje v nemocnici ve Frýdlantě. Stane se z nemocnice do budoucna pouze oddělení LDN?

Op4-2 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí
Na Frýdlantsku neexistuje fungující síť terénní pečovatelské služby. Území je rozlehlé, proto by i tato služba byla drahá. Do budoucna by mohl být vytvořen projekt, který by se zaměřil na podporu pečovatelek v místě bydliště. Tyto pečovatelky by zastřešovala jedna organizace, která by zajišťovala nutnou administrativu. Pan Uhura upozornil, že v současné době, kdy se území potýká s vysokou nezaměstnaností, nelze ale očekávat, že si lidé budou služby nasmlouvávat a platit za ně. Pracovní skupina se shodla, že rezidenční služby na Frýdlantsku mají své opodstatnění.
Pan Ramzer doplnil, že lze věci měnit až po změně legislativy ve věci příspěvku na péči. Mohl by se vytvořit projekt mikroregionu. Zajištění terénní pečovatelské služby bude řešeno na úrovni obcí až po podzimních volbách.

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb
Pan Uhura uvedl, že v domově jsou podmínky pro zřízení pobytové odlehčovací služby. Sociální odbor KÚLK tento záměr zamítl. Musí nejdříve existovat terénní služby v území a podnět musí vzejít zespoda.

OPS OZP
Pan Chroust, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením, informoval, že pracovní skupina se také zabývala možnostmi zajištění odlehčovací služby.
Op5-2 Zajištění odlehčovací služby
Skupina se shodla na tom, že by bylo třeba v území zjistit, jaká je skutečná poptávka po odlehčovací službě, a zda by byli zájemci ochotní za službu zaplatit. K tomuto účelu skupina navrhla vytvořit dotazník ve spolupráci se skupinou Senioři. Pracovní skupiny se sejdou 22. července v Domově Raspenava.

Op5-3 Frýdlantsko bez bariér
Toto opatření bude řešeno společně se Svazem tělesně postižených.

OPS Z
Mgr. Švejdová, vedoucí pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé, uvedla, že se skupina věnovala více tématům. Některá již byla zmíněna - viz Kontrola plnění úkolů.
Op1-2 Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením
Pracovní skupina mluvila o tom, že terénní sociální práce by mohla lidem v tíživé životní situaci pomoci. Je ovšem nutná spolupráce se starosty obcí.

Op7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb
Paní Švejdová uvedla, že cílem je i v roce 2011 udržet stávající služby poradenství a protidrogové programy.

Op7-5 Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky
Na webových stránkách by mohla viset informace o tom, které obce již smlouvy podepsaly a podporují tak organizace - Most k naději, o. s. a ADVAITA, o. s.
Paní Švejdová informovala, že do konce srpna zajistí závěrečnou zprávu za rok 2009 od organizace Most k naději, o. s.

Jednání ÚŘS 1. 7. 2010 2, obrázek se otevře v novém okně3. Představení záměru - Komunitní centrum ve Frýdlantě - paní Jarková, pan Jarka.
Paní Jarková seznámila přítomné se záměrem zřízení komunitního centra ve Frýdlantě. Viz ikona souborupříloha zápisu. Paní Jarková uvedla, že pro své aktivity hledají jak finanční tak nefinanční podporu u zástupců obcí, především však potřebují vhodné prostory ve Frýdlantě.
Pan starosta Ramzer reagoval s tím, že ze záměru je patrné, že by chtěli provozovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. O tuto aktivitu má na Frýdlantsku zájem i organizace Maják. Lze je tedy kontaktovat a spolupracovat s nimi. Vhodným místem ve Frýdlantě by mohla být budova č. p. 46, K. H. Borovského, naproti budově B MěÚ, která patří Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant. O využití budovy je potřeba jednat s krajským úřadem, s Bc. Ciklem, který má na starosti resort školství.
Pan Ramzer uvedl, že v budově č. p. 99 na náměstí mělo vzniknout komunitní centrum. Projekt byl ale dvakrát neúspěšný při žádosti o peníze z evropských fondů a zastupitelstvo města neschválilo první etapu rekonstrukce. Proto bude objekt zakonzervován.
Město Frýdlant nyní nemá jiné vhodné prostory, které by mohlo pro tuto aktivitu poskytnout. Paní Jarková může město požádat o finanční příspěvek.
Pan Jarka vysvětlil, že jsou zatím na začátku, zjišťují podmínky pro realizaci aktivit, možnosti jejich působení apod. Pan Jarka je čtvrtým rokem terénním sociálním pracovníkem Libereckého romského sdružení na území Frýdlantska. Situace v území mezi dětmi a mládeží se zhoršuje - narůstá vandalismus, potulování dětí, užívání drog, kriminalita, špatné rodinné podmínky. S tímto stavem je třeba něco dělat. Je potřeba problémy celých rodin řešit. Proto je pan Jarka toho názoru, že vznik romského centra je opodstatněný.
Pan Ing. Holek uvedl, že co se týče krajské úrovně, tak kraj takové aktivity podporuje - viz SPRSS LK a Krajské karty aktivit. Upozornil ale, že každé komunitní centrum, klub nebo nízkoprahové zařízení by mělo fungovat na principu samofinancování tzn. že bude soběstačné a bude schopné získávat peníze prostřednictvím projektů. Pan Holek jim jako zástupce kraje bude nápomocen v dalších záležitostech.
Pan starosta Ramzer doplnil, že prozatím mohou pro své aktivity využívat stávající zařízení ve Frýdlantě (tělocvična, DDM, zimní stadion, fotbalové hřiště apod.)
Paní předsedkyně Žáková téma uzavřela s tím, že je potřeba aktivity zastřešit právní subjektivitou (vznik občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti) a poté vytvořit projekt, na který by získávali finance. Podporu a pomoc nabízí LRS, KÚLK - Ing. Holek, ÚŘS - starostové zapojení do komunitního plánování mohou požadavky přenést na jednání DSO Mikroregion Frýdlantsko.

4. Informace z Krajské poradní skupiny (KPS)
Paní Žáková informovala, že Krajská poradní skupina se sešla 21. května 2010. Pan radní Petráček na KPS uvedl, že byla navýšena dotace na financování sociálních služeb v Libereckém kraji o 5, 6 mil Kč.
Na setkání byli pozváni čtyři poskytovatelé sociálních služeb, kteří v rámci projektu IP 1 získali finanční prostředky s celokrajskou působností. Prezentovalo se Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o., LRS, o. s., Občanské sdružení D.R.A.K. a Středisko rané péče SPRP Liberec.
Mgr. Filip Čálek na jednání poradní skupiny informoval o Datovém centru. Cílem aktivity je vytvoření jednotné databáze informací a dat o sociálních službách, působících na celém území Libereckého kraje. Databáze bude sloužit všem subjektům zapojeným do procesu komunitního plánování a významně přispěje ke zvýšení všeobecné informovanosti o sociální problematice.

5. Různé
Paní Žáková informovala, že se na ní obrátila ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické paní Ing. Dvořáková. Spolu s paní Kašíkovou by se rády zapojily do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Měly by zájem o pracovní skupinu menšiny (paní Dvořáková) a pracovní skupinu senioři (paní Kašíková).
Odborná koordinátorka předala přítomným červnové číslo občasníku Sociálka a Katalog vystavovatelů z květnového Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje.
Mgr. Žáková uvedla, že v případě zájmu poskytne starostům informace ohledně umístění matky s více dětmi do azylového domu sv. Anny a sv. Moniky v Liberci.
Paní Žáková poděkovala přítomným za účast na jednání, popřála jim hezké léto a předala slovo řediteli Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem.

6. Prohlídka Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.
Pan Uhura představil přítomným zařízení domova důchodců. Nyní má zařízení celkem 67 klientů ve třech objektech. Do budoucna lze předpokládat snižování počtu lůžek. Vily jsou po rekonstrukci, pokoje jsou bezbariérové s vlastním sociálním zařízením. Domov se chce zaměřovat pouze na frýdlantskou klientelu. V objektu je vývařovna a prádelna. Jsou schopni kapacitně zajistit jídlo a vyprání prádla 10 - 20 případným klientům v terénu.
Poté následovala dobrovolná prohlídka zařízení.

Úkoly:
1.
Aktualizace webových stránek - Mgr. Švejdová + OK.
Termín: plnění průběžně.

2. Tvorba tiskových zpráv z jednání ÚŘS - Mgr. Švejdová.
Termín: plnění průběžně.

3. Op1-4 Stabilizace a rozšíření poradenských služeb - město Frýdlant.
Termín: 31. 12. 2010.

4. Op1-2 (souvisí s Op7-1) Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením - tvorba dotazníku - OPS Z + OK.
Termín: 30. 11. 2010.

5. Pověsit na webové stránky seznam obcí, které se připojily k protidrogové politice - OK.
Termín: 30. 09. 2010.

Příští jednání ÚŘS 30. 09. 2010 v 9 hodin v zasedací místnosti MěÚ Frýdlant.

Zpracovala:
Lenka Porubská
Odborná koordinátorka komunitního plánování

18.8.2010 16:35:31 | přečteno 1010x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load