ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS Z a OPS M 22.11.2011

 

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (OPS Z) a Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M)
úterý 22. 11. 2011 od 9 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Bc. Lucie Andršová, Alena Havelková (Most k naději o. s.– protidrogový program), Jiří Horák, Květoslava Jarková, Šárka Jirošová (Most k naději o. s. – program sociální prevence), Bc. Jitka Koutníková (vedoucí pracovní skupiny M), Mgr. Marie Matušková, Bc. Pavel Pech (Most k naději o. s. – program sociální prevence), Mgr. Lenka Porubská (koordinátorka), Eva Sanetrníková (Člověk v tísni, o.p.s.), Romana Šidlová, Mgr. Alena Švejdová (vedoucí pracovní skupiny Z).

Omluveni: Ing. Alena Dvořáková, Petr Hampacher, Pavel Jäger, Viktor Podmanický, Ing. Jana Pokorná, Mgr. Radoslava Žáková.

Nepřítomni: Pavlína Bartošová, Michal Beňák, Bc. Miroslav Kotlár, Ing. Dan Ramzer.


Program jednání:
1. Zhodnocení své činnosti na Frýdlantsku v roce 2011 poskytovateli sociálních služeb a výhledy na rok 2012
2. Analýza potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku
3. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2011 KPF
4. Různé

1. Zhodnocení své činnosti na Frýdlantsku v roce 2011 poskytovateli sociálních služeb a výhledy na rok 2012
Koordinátorka přivítala přítomné na schůzce pracovních skupin Z a M v jednací místnosti MěÚ Frýdlant a požádala přítomné zástupce organizací, aby zhodnotili svou činnost na území Frýdlantska v tomto roce a dále uvedli, jestli chystají nějaké změny v poskytování služeb v roce příštím.
Za Most k naději shrnul působení programu sociální prevence Pavel Pech. Viz Zpráva z činnost pracovníků terénního programu sociální prevence v Mikroregionu Frýdlantsko, která je přílohou zápisu.
V hodnocení pokračovala Alena Havelková z protidrogového terénního programu, Most k naději. V tomto roce došlo ke stabilizaci území, pracovníci pravidelně dojíždí do Nového Města pod Smrkem, Hejnic a Frýdlantu. V příštím roce by chtěli zmapovat situaci i v menších obcích. Cílová skupina jejich klientů se pohybuje od 15 – 35 let, stále v území převládá užívání marihuany a pervitinu. Droga se stává stále dostupnější i pro mladší ročníky, což může vést ke zhoršení stavu drogové situace v území.
Eva Sanetrníková z Člověka v tísni, o.p.s. uvedla, že organizace na Frýdlantsku působí od letošního jara se službou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénním programem. Program je financován z krajského individuálního projektu IP 1, v území budou pracovat pravděpodobně do října 2012. Pracovníci dojíždí do Frýdlantu, Nového Města pod Smrkem, Jindřichovic pod Smrkem, Andělky, Višňové, Raspenavy, Bulovky a Arnoltic. V Novém Městě otevřeli konzultovnu, která je pro klienty k dispozici každou středu. Člověk v tísni, o.p.s. realizoval 14. listopadu besedu o dluhové problematice v Novém Městě p. S., další se uskuteční 12. prosince v Dětřichově.
Pracovníci jednotlivých organizací se shodli na tom, že v území je problém s nalezením zaměstnání pro osoby s nižším vzděláním nebo bez něj, s ubytováním pro nízkopříjmové osoby, které jsou navíc zadlužené nebo zatížené exekucí. Další hrozbou jsou tzv. letadlové firmy, některé se dokonce nazývají i oddlužovací společnosti, které dostávají lidi ještě do větších finančních problémů, než jaké měli před vstupem do nich.

2. Analýza potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku
Koordinátorka přítomné informovala, že tento bod jednání bude muset být přesunut na samostatné jednání expertní skupiny, jelikož se paní Ing. Pokorná z dnešní schůzky omluvila. Členové expertní skupiny budou včas informováni o konání schůzky.

3. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2011 KP
Op1-2 Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením - opatření bylo realizováno souběžně s opatřením Op7-1

Op2-2 Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku
Akce 2-2a – 2-2e splněny
Akce 2-2f  Distribuce katalogu se překlopí do dalšího roku (návrh 12/2011 – 2/2012)

Op3-1 Aplikace modelového financování se spoluúčastí měst a obcí pro vybrané druhy služeb
Akce 3-1a – d nesplněny, vedoucí OPS Z navrhuje akce přesunout na další rok (bude nutné změnit harmonogram, zodpovídá: vedoucí OPS Z)

Op6-1 Podpora volnočasových aktivit formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Akce 6-1a splněno
Akce 6-1b splněno
Akce 6-1c splněno
Paní Jarková uvedla, že od 5. prosince volnočasové a vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež od 6 do 26 let na plný provoz.
Akce 6-1d splněno
Akce 6-1e ??? zjistit info od paní Žákové
Akce 6-1f – g ověřit info u paní Žákové

Op 6-2 Rozšíření terénní práce
Akce 6-2a – b splněno

Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích
Akce 7-1a – d splněno
Akce 7-1e – analýza bude předložena na jednání ÚŘS 15. 12. 2011

Op7-5 Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky
Akce 7-5a ??? zjistit plnění dle indikátoru pro rok 2011 – od tajemnice Mikroregionu
Akce 7-5b ??? zjistit plnění od vedoucí OPS Z

4. Různé - Závěr jednání
Šárka Jirošová přítomné informovala o zahájení nové služby organizace Most k naději a to Domy na půl cesty (§ 58), která je financována z krajského projektu IP 1. Služba bude od prosince rozšířena na 4 místa.
Adresa zařízení: Pastýřská 645, 460 01 Liberec.
Vedoucí Domu na půl cesty: Bc. Tereza Jiroudková
mail: vedouci.dpc@mostknadeji.cz, tel: +420 724 827 968,
aktuální informace ke službě (včetně přihlášky): http://www.mostknadeji.eu/dum-na-pul-cesty-l/  

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Zpracovala:
Lenka Porubská, 05/12/2011.

7.3.2012 7:25:12 | přečteno 648x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load