ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS Z a OPS M 20.9.2012

Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (OPS Z) a Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M) 

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (OPS Z) a Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M)

Čtvrtek 20. září 2012 od 9.30 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Bc. Lucie Andršová – zastoupená Andreou Melovou, Květoslava Jarková, Alena Havelková, DiS., Bc. Jitka Koutníková. Mgr. Marie Matušková, Bc. Pavel Pech, Mgr. Alena Švejdová, Šárka Jirošová, Mgr. Radoslava Žáková, Romana Šídlová, Mirka Kyksová, DiS.  

Omluveni:  Pavlína Bartošová, Ing. Dan Ramzer,  Petr Hampacher, Jiří Horák, Bc. Alena Steffanová.

Nepřítomni:  Bc. Miroslav Kotlár, Viktor Podmanický, Miroslava Mervová, Hana Severová.

Program jednání:

1. Prezentace statistických údajů za rok 2011 SAS Člověka v tísni, o.p.s. na Frýdlantsku a výhled na rok 2013

2. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2012 KPF

3. Různé

Vedoucí odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé Mgr. Alena Švejdová přivítala všechny přítomné v jednací místnosti MěÚ Frýdlant a pak předala slovo koordinátorce Mirce Kyksové, DiS.

1. Prezentace statistických údajů za rok 2011 SAS Člověka v tísni, o.p.s. na

Frýdlantsku  a výhled na rok 2013

Koordinátorka seznámila přítomné s dopisem od ředitele liberecké pobočky p. Lukáše Průchy, který se z důvodu služební cesty nemohl schůzky zúčastnit sám. Dopis obsahuje statistické údaje o počtu klientů sociálně aktivizační služby (SAS) na Frýdlantsku, a také výhled na zachování služby v roce 2013. Dopis koordinátorka pošle všem členům obou pracovních skupin a zároveň ho umístí na web města Frýdlantu.

2. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2012 KPF

Koordinátorka seznámila přítomné členy obou pracovních skupin s tím, jak proběhne vyhodnocení aktivit akčního plánu na rok 2012. Na základě monitoringu jednotlivých opatření z akčního plánu na rok 2012, koordinátorka během uplynulých dvou měsíců zjišťovala u garantů aktuelní stavy plnění opatření z akčního plánu. Zjištěné výstupy konzultovala v měsíci srpnu a začátkem září s vedoucí Územní řídící skupiny Mgr. Radoslavou Žákovou. Tyto výstupy prezentovala koordinátorka členům obou pracovních skupin. Ti pak probírali jednotlivá opatření a domlouvali se na zachování,úpravách či změnách stávajících opatření vzhledem k novému akčnímu plánu na rok 2013. Zaznamenané návrhy čí změny zpracuje koordinátorka pracovní verzi návrhu akčního plánu na rok 2013, kterou rozešle členům obou pracovních skupin k připomínkování.

Termín: 15.11. 2012

3. Různé

Mgr. Švejdová předala přítomným zprávu o činnosti POSECu za rok 2011 a letáčky s nabídkou služeb POSECu. Mgr. Švejdová také přítomným rozdala dopis od Tyfloservisu, o.p.s. s informacemi organizaci a nabízených službách.

Mgr. Žáková informovala členy pracovních skupin o připravovaném projektu k výzvě 97 OP LZZ, který se týká financování pracovního místa koordinátora komunitního plánování po ukončení projektu IP 3, vytvoření nového Komunitního plánu na 2015 – 2020 a  návrhu modelu dostupné sítě sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Projekt bude vytvořen ve spolupráci se společností  GI projekt, o.p.s. Praha.

Mgr. Žáková navrhla vytvoření letáku s informacemi o komunitním plánování a sociálních službách, který by byl uveřejňován v tisku jednotlivých obcí, členové pracovní skupiny s tímto souhlasili. Návrh letáku připraví koordinátorka ve spolupráci s Mgr. Žákovou.

Termín: 30.11. 2012

Alena Havelková, DiS., p. Pavel Pech a pí. Šárka Jarošová ze společnosti Most k naději, o.p.s. informovali o činnosti organizace, terénních službách v území, o nárůstu kontaktů s osobami drogově závislými.

Mgr. Žáková, Mgr. Švejdová a koordinátorka předaly přítomným informace o projektu IP 4.

Členové pracovních skupin se znovu vrátili k Analýze levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku. Koordinátorka elektronicky rozešle Analýzu všem členům obou pracovních skupin k připomínkování. Termín připomínkování: 12.10. 2012. Analýza levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku spolu s připomínkami bude bodem jednání Územní řídící skupiny, která se uskuteční 25.10. 2012 a připraví se prezentace výstupů potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku pro starosty jednotlivých obcí na jednání Mikroregionu.

Pí. Jarková informovala přítomné o činnosti občanského sdružení Amaro suno feder dživipen v Arnolticích a jeho rozvíjejících se aktivitách.

Koordinátorka poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání.

Úkoly:

1. Pracovní verze návrhu akčního plánu na rok 2013, k připomínkování členům pracovních skupin – koordinátorka M.Kyksová, DiS.

Termín: 15.11. 2012

2. Připomínkování Analýzy levného bydlení a ubytování na Frýdlantsku – členové obou pracovních skupin..

Termín:

3. Vytvoření návrhu letáku komunitního plánování do tisku jednotlivých obcí – koordinátorka M.Kyksová, DiS., Mgr. Žáková – vedoucí ÚŘS

Termín: 30.11. 2012

Zpracovala:

Mirka Kyksová, 27/09/2012.

30.11.2012 13:41:40 | přečteno 495x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load