ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS Z a OPS M 10.05.2012

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (OPS Z) aOdborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M)

čtvrtek 10. května 2012 od 10 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Bc. Lucie Andršová, Květoslava Jarková, Šárka Jirošová (Most k naději o. s. – terénní program sociální prevence), Bc. Jitka Koutníková (vedoucí pracovní skupiny M), Mgr. Marie Matušková, Bc. Pavel Pech (Most k naději o. s. – terénní program sociální prevence), Mgr. Lenka Porubská (koordinátorka), Bc. Alena Steffanová, Mgr. Alena Švejdová (vedoucí pracovní skupiny Z).

Omluveni: Ing. Alena Dvořáková, Petr Hampacher, Jiří Horák, Viktor Podmanický, Ing. Dan Ramzer, Romana Šidlová, Mgr. Radoslava Žáková.

Nepřítomni: Pavlína Bartošová, Pavel Jäger, Michal Beňák, Bc. Miroslav Kotlár.

Hosté: Martina Cerhová, DiS. – oddělení sociální péče, MěÚ Frýdlant, Mirka Kyksová, DiS., Andrea Melová – oddělení sociální péče, MěÚ Frýdlant, Ing. Petra Michelová, manažerka projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, Lukáš Průcha – ředitel liberecké pobočky Člověka v tísni, o.p.s.

Program jednání:

1. Organizační záležitosti

2. Analýza potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku

3. Představení projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

4. Různé

1. Organizační záležitosti

Koordinátorka přivítala přítomné na schůzce pracovních skupin Z a M v jednací místnosti MěÚ Frýdlant, přivítala hosty a novou členku pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny paní Bc. Alenu Steffanovou z kontaktního pracoviště Nové Město pod Smrkem liberecké pobočky Úřadu práce ČR.

Dále představila paní Mirku Kyksovou, DiS., která bude od 21. května zastávat pozici územního koordinátora pro ORP Frýdlant a mikroregion Hrádecko - Chrastavsko. Mgr. Porubská bude pracovat do 18. 5., poté nastupuje na mateřskou dovolenou.

Koordinátorka požádala obě vedoucí pracovních skupin, aby zaktualizovaly seznam členů svých pracovních skupin s kontakty (viz úkol č. 1).

Také požádala přítomné o šíření Katalogu sociálních a souvisejících služeb na Frýdlantsku a jednotlivých letáků zaměřených na konkrétní cílové skupiny. Je jich zatím ještě dostatek, k dispozici budou u paní Kyksové. Od konce ledna jsou také k dispozici u pracovníků sociálních odborů ve Frýdlantě a v Novém Městě pod Smrkem.

2. Analýza potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku

Koordinátorka přítomné seznámila s výstupy analýzy potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku, kterou zpracovávala Ing. Jana Pokorná v rámci metodické podpory pro odborného koordinátora komunitního plánování pro ORP Frýdlant v projektu IP 2.

Více v prezentaci:

Koordinátorka uvedla, že je potřeba s analýzou a jejími výstupy dále pracovat a seznámit s ní starosty a představitele jednotlivých obcí Frýdlantska a navrhnout možná řešení situace nebo případné kroky, které k tomuto řešení povedou (viz úkol č. 2).

Poté k analýze proběhla diskuze. Lukáš Průcha z Člověka v tísni uvedl, že není vhodné sestěhovávat rodiny s podobnými problémy na jedno místo nebo do jednoho domu, docházelo by k segregaci těchto osob od zbytku populace a ke zvýšení kumulace negativních jevů. Paní Koutníková uvedla, že hlavní příčinou situace, ve které se osoby a rodiny nacházejí, je nedostatek pracovních míst v území a první, co se musí řešit, je nezaměstnanost. Paní Steffanová potvrdila, že i nástroje státu určené k podpoře nezaměstnaných a to institut veřejně prospěšných prací (VPP) a veřejné služby (VS) řeší tento problém pouze dočasně.

3. Představení projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Koordinátorka předala slovo paní Ing. Petře Michelové, aby představila projekt Rovné příležitosti pro Frýdlantsko.

Více v tiskové zprávě:

4. Různé

Pan Průcha, ředitel liberecké pobočky Člověka v tísni, o.p.s., upozornil na nedostatek dětských lékařů v území mimo Frýdlant. S tímto problémem se hodně často setkávají pracovníci organizace v území. Proběhlo již jednání se starostou města Frýdlant. Organizace bude iniciovat další jednání, která by pomohla obcím v území tuto situaci řešit (např. s VZP).

Koordinátorka informovala o dopracování Akčního plánu na rok 2012 KPF, který bude schvalován na odpoledním jednání Územní řídicí skupiny KPF.

Šárka Jirošová z organizace Most k naději seznámila přítomné s letákem Stručný rádce o dluhové problematice, který vytvořili pro své klienty a širší veřejnost.

Mgr. Švejdová informovala o rozšíření nabídky programů POSECu a to o poradenství poskytované občanským sdružením ADVAITA, pravděpodobně od června 2011.

Koordinátorka informovala o konání Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, který se uskuteční 6. června od 10h v Babylonu. Opět bude pro návštěvníky připraven bohatý program.

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast, poděkovala za dosavadní spolupráci, rozloučila se a ukončila jednání.

Úkoly:

1. Aktualizace členů pracovních skupin, aktualizace kontaktních údajů, vytipování a kontaktování nových – Bc. Koutníková – vedoucí OPS M, Mgr. Švejdová – vedoucí OPS Z.

Termín: 30. 6. 2012

2. Prezentace a seznámení starostů z území Frýdlantska s výstupy potřebnosti levného ubytování na Frýdlantsku - Bc. Koutníková – vedoucí OPS M, Mgr. Švejdová – vedoucí OPS Z, Mirka Kyksová, DiS. – koordinátorka.

Termín: 30. 6. 2012

Zpracovala:

Lenka Porubská, 17/05/2012

ikona souboruNávrh textové části Akčního plánu 2012.

19.7.2012 11:29:15 | přečteno 757x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load