ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS Z 08.06.2010

Zápis ze schůzky Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (Z)
úterý 8. 6. 2010 od 9:00 - 12:00 hodin jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Lucie Andršová, Pavel Jäger, Mgr. Lenka Porubská (odborná kooordinátorka), Mgr. Alena Švejdová. skupina 004, obrázek se otevře v novém okně
Hosté: Michal Beňák (Nízkoprahové komunitní centrum v Novém Městě pod Smrkem, Liberecké romské sdružení, o. s.), Alena Havelková (Most k naději, o. s.).
Omluveni: Bc. Miroslav Kotlár, Viktor Podmanický, Ing. Dan Ramzer.
Nepřítomni: Pavlína Bartošová.

Jednání řídila Mgr. Alena Švejdová, vedoucí pracovní skupiny Z.

Program jednání:

  1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání
  2. Informace z procesu Komunitní plánování obcí Frýdlantska
  3. Činnost organizace Most k naději, o. s. na Frýdlantsku
  4. Projednání opatření z akčního plánu na rok 2010, které byly pracovní skupině přiděleny řídicí skupinou.
  5. Závěr jednání - diskuze

1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání
Vedoucí pracovní skupiny přivítala přítomné na jednání a požádala je o krátké představení sebe a organizace, kterou zastupují.

2. Informace z procesu Komunitní plánování obcí Frýdlantska
Odborná koordinátorka pro členy pracovní skupiny a hosty shrnula aktivity, které proběhly během první poloviny roku 2010 v komunitním plánování. Tato pracovní skupina se naposledy sešla na začátku prosince 2009. Od prosince 2009 do února 2010 byl dokončován dokument Komunitní plán obcí Frýdlantska (Doplněná verze, únor 2010). V březnu zpracovatelé odevzdali finální podobu dokumentu. Od ledna 2010 se sešla Územní řídicí skupina (ÚŘS) celkem třikrát. Na jednání ÚŘS i setkání DSO Mikroregion Frýdlantsko bylo několikrát zdůrazněno, že je potřeba dokument schválit zastupitelstvy obcí, aby byla zajištěna legitimita procesu v území. Do 31. 5. 2010 schválilo dokument devět ZM a ZO. Během března a dubna 2010 odborná koordinátorka navštívila představitele sedmi obcí, které nejsou do plánování zapojeny. Starostům byl představen projekt IP 2, jehož prostřednictvím koordinátorka působí v území. OK předala informace o Komunitním plánu obcí Frýdlantska (KPF), o činnosti pracovních skupin a řídicí skupiny.
Během února OK vytvořila dva základní dokumenty plánování rozvoje sociálních služeb v území a to Struktura a organizace procesu komunitního plánování obcí Frýdlantska pro roky 2010 - 2011 a Jednací řád Územní řídicí skupiny a Odborných pracovních skupin komunitního plánování obcí Frýdlantska. Dokumentybyly projednány a schváleny řídicí skupinou dne 11. 3. 2010.
Od února se řídicí skupina zabývá akčním plánem na rok 2010. V březnu 2010 se začíná pracovat na naplňování opatření Op2-2 Katalog sociálních služeb. Výsledkem úsilí je vydání skládačky Přehled sociálních služeb na Frýdlantsku. Podobu a obsah vytvořily OK, Mgr. Žáková a Mgr. Švejdová. Tisk byl hrazen z projektu IP 2, jehož nositelem je Liberecký kraj. Skládačka byla distribuována v polovině května do obcí, které jsou zapojeny do procesu plánování a všem poskytovatelům sociálních služeb na území Frýdlantska. Spolu s touto skládačkou vznikl leták upozorňující na Komunitní plánování obcí Frýdlantska, na jeho vytvoření se podílela Mgr. Švejdová a JUDr. Dušek. Pomocí skládačky a letáku byl proces KPF prezentován na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje v Liberci a na V. Ošetřovatelském dni ve Frýdlantě.
Veškeré informace o procesu plánování na území Frýdlantska a další informace ze sociální oblasti jsou soustředěny na odkazu komunitní plánování na stránkách města Frýdlant. Na tvorbě těchto stránek se podílí Mgr. Švejdová a odborná koordinátorka. Odborná koordinátorka požádala přítomné o spolupráci na webových stránkách - podněty, příspěvky či aktuality ze svých organizací mohou zasílat na mail lenka.porubska@kraj-lbc.cz. Pan Beňák upozornil, že aktuální informace o dění v Nízkoprahovém komunitním centru v Novém Městě pod Smrkem lze nalézt na internetových stránkách Libereckého romského sdružení, o. s. - www.lrs.cz.
Na posledním jednání řídicí skupiny (6. 5. 2010) byla přidělena pracovním skupinám k projednání opatření z akčního plánu. Během června by se tak měly uskutečnit první skupina 002, obrázek se otevře v novém okněschůzky pracovních skupin v roce 2010.

3. Činnost organizace Most k naději, o. s. na Frýdlantsku
Pavel Jäger a Alena Havelková informovali přítomné o působení organizace v území. Organizace Most k naději, o. s. na Frýdlantsku poskytuje službu sociální prevence § 69 Terénní programy Terénní programy pro lidi ohrožené drogou. Pracovníci organizace navštěvují města Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Hejnice. Zatímco ve Frýdlantě registrují stále stejný počet klientů, v Novém Městě a Hejnicích se jim daří oslovovat nové klienty. Kontakt s pracovníky organizace si klient může domluvit buď předem telefonicky (většinou stálí klienti) nebo pracovníci oslovují potenciální klienty v terénu (na ulici apod.). Z rozhovorů s klienty pracovníci získávají informace o terénu. Organizace nabízí tyto služby: výměna použitých stříkaček za sterilní, Harm Reduction materiál, zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc, sociálně-právní servis, osobní asistence (doprovod na úřad, k lékaři apod.), krizová intervence osobní i telefonická, testování na HIV a Syfilis, těhotenské testy. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Více v závěrečné zprávě o činnosti organizace Most k naději (viz úkol č. 1.).

4. Projednání opatření z akčního plánu na rok 2010, které byly pracovní skupině přiděleny Územní řídicí skupinou na jednání dne 6. 5. 2010.
Op1-1 Preventivní programy, příprava, realizace, podpora
Podpora preventivních programů:
Skupina se zamýšlela nad tím, jakým vhodným způsobem informovat širokou veřejnost o působení organizací v území i mimo něj (např. z Liberce), které se věnují prevenci. Skupina navrhuje vytipovat vhodnou, již tradiční, akci na Frýdlantsku a doplnit ji o vlastní program, kde by se přiměřenou formou mohly organizace prezentovat a představit své aktivity a služby. Akce se nemusí zaměřovat pouze na organizace věnující se prevenci, nýbrž na prezentaci sociálních služeb na Frýdlantsku obecně.
Otázky k promyšlení do příštího setkání:
Jaké preventivní programy v naší působnosti běží? Kdo je dělá? Co potřebuje?
Úkol: Zamyslet se, jakým způsobem (zřejmě nějakým dotazníkem) toto zjistíme.

Op1-2 Podpora terénní práce včetně řešení problémů s bydlením
Paní Andršová informovala, že oddělení dávek a sociální péče sociálního odboru ve Frýdlantě spolupracuje s elektrárnou a bytovým družstvem ve Frýdlantě. Klientům se dostává od sociálních pracovníků poradenství, jak dále v krizových situacích postupovat. Dále paní Andršová přítomným vysvětlila rozdíl mezi institutem veřejně prospěšné práce (VPP) a veřejné služby (VS). Více v ikona souborutiskové zprávě MPSV, vydané dne 21. 4. 2010, která je přílohou tohoto zápisu.
Skupina pojmenovala dva zásadní problémy v území u lidí ohrožených sociálním vyloučením - nedostatek vhodných „sociálních“ bytů či ubytování pro neplatiče a velká zadluženost klientů - dluhová past.
Otázky k promyšlení do příštího setkání:
Jakou formu podpory už prováděná terénní práce potřebuje? Stačí stávající programy?
Úkol: Jak moc „palčivý“ je problém s bydlením? Kde? Jak to zjistíme? Dotazem na samosprávu?skupina 001, obrázek se otevře v novém okně

Op1-3 Preventivní působení v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením
Úkol: Které lokality jsou v naší působnosti ohrožené sociálním vyloučením? Kdo to definuje? My? Celostátní studie?
Které programy jsou možné a vhodné?

Op7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb
Pro rok 2010 postačí udržet stávající služby a naplánovat rok 2011 s ohledem na obecní rozpočty.

Op7-5 Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky
Toto opatření je průběžně plněno.

6. Závěr jednání - diskuze
Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným za aktivní účast na schůzce a ukončila jednání.

Úkoly:
1. Zajištění závěrečné zprávy za rok 2009 organizace Most k naději, o. s. - Mgr. Švejdová.
Termín: Srpen 2010.

Příští schůzka OPS OZP se bude konat v druhé polovině září 2010 (v úterý od 9:00 hodin). Přesný termín bude později upřesněn.

Zpracovala:
Lenka Porubská
Odborná koordinátorka komunitního plánování

19.7.2010 8:59:30 | přečteno 1123x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load