ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 21.09.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky
Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)

úterý 21. 09. 2010 od 13 - 15 hodin, Středisko sociální péče Frýdlant

Přítomni: Marie Barešová, Eva Crhová, Jan Coufal, Mgr. Zdenka Čurdová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Bohumila Matoušková, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Hana Severová, Marie Tymešová.
Omluveni: Ludmila Brynychová, Věra Cermanová, Bc. Jitka Koutníková, Jana Lipenská, Irena Pavlíčková, Miluše Plíšková, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).
Host: Ing. Jana Pokorná, Instand o. s.
Nepřítomni: Jana Klinkáčková, Pavel Lžičař.Schůzka OPS S a OZP ve Středisku sociální péče Frýdlant 1, obrázek se otevře v novém okně

Program jednání:

  1. Přivítání účastníků jednání
  2. Organizační záležitosti - plnění úkolů
  3. KPF na rok 2011
  4. Dotazník
  5. Závěr jednání - diskuze

1. Přivítání účastníků jednání
Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením ve Středisku sociální péče ve Frýdlantě.

2. Organizační záležitosti - plnění úkolů
Mgr. Porubská uvedla, že ze schůzky pracovní skupiny Senioři 22. 6. 2010 vzešel úkol pro ředitele domovů pro seniory a pro vedoucí pracovníky pečovatelských služeb týkající se vypracování podkladů pro společnou evidenci žadatelů o službu v území, který měl být splněn do 31. srpna 2010. Vzhledem k nepřítomnosti pana Uhury, který inicioval vznik evidence, a pouhým dvěma reakcím se termín splnění úkolu prodlužuje do konání další schůzky, a to do 19. 10. 2010.

3. KPF na rok 2010
Koordinátorka představila hosta setkání Ing. Janu Pokornou a předala jí slovo. Paní Pokorná v současné době působí v organizaci Instand, o. s., zároveň je koordinátorkou komunitního plánování v Liberci a také metodičkou komunitního plánování. Byla požádána, aby pro území připravila návrh plánu aktivit na rok 2011, který by vycházel z Komunitního plánu obcí Frýdlantska a navazoval na akční plán na rok 2010. Materiál byl členům skupin rozdán, do týdne (do 29. 9. 2010) mají možnost se k plánovaným aktivitám vyjádřit. Návrh plánu aktivit bude dále projednán na řídicí skupině 7. října, kde bude rozhodnuto, zda se návrh schválí. Poté by následovala jednání s krajem.
Aktivita č. 4 - Provedení kvalitativního výzkumu potřeb obyvatel metodou ohniskové skupiny je zaměřena na cílové skupiny senioři a zdravotně postižené, proto se tato aktivita bude projednávat na schůzkách těchto dvou pracovních skupinách. Na základě diskuze paní Pokorná navrhla, že by bylo vhodné vyzkoušet si danou techniku ohniskových skupin přímo ve skupině na další schůzce (19. 10. 2010). Návrh byl členy pracovní skupiny přijat.

4. Dotazník
Na poslední schůzce (22. 7. 2010) se členové pracovních skupin věnovaly tvorbě dotazníku, který se týká zjišťování potřebnosti odlehčovací služby v území. Se souborem otázek pracoval pan Chroust, pan Uhura a koordinátorka. Pracovní verze dotazníku byla rozeslána členům pracovních skupin. Ti měli za úkol dotazník vyzkoušet - zda je přehledný a lidem v jejich blízkém okolí, rodině či pracovišti srozumitelný. Mgr. Porubská požádala přítomné, aby shrnuli své zkušenosti s dotazníkem.
Většina přítomných uvedla, že dotazníku lidé rozumí. Polovina dotazovaných by si službu zaplatila, zhruba polovina uvádí, že nemá dostatek finančních prostředků na uhrazení. Více než polovina respondentů by upřednostnila pobytovou formu služby před terénní.
Koordinátorka uvedla, že dotazníky byly také předány členům Svazu tělesně postižených. Vyplněné by měly být v půlce října. Proto navrhuje, aby se pracovní skupiny sešli za měsíc - 19. 10., kde by se shrnuly dosavadní závěry ze zjišťování potřeby po odlehčovací službě v území a podle potřeby upravila podoba dotazníku. Dále bude navržena distribuce dotazníku do území.

5. Závěr jednání - diskuze
V závěru schůzky Mgr. Porubská informovala přítomné o aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (SPRSS LK). Členové pracovních skupin obdrží v mailu Návrhovou část a Krajské karty aktivit, ke kterým se mají možnost vyjádřit do 12. 10. 2010.
Dále odborná koordinátorka informovala o Krajské metodické příručce. Zpracovatelé příručky, LB plán, s. r. o., nabízejí území proškolení členů pracovních skupin a řídicí skupiny. Více informací o Krajské metodické příručce a odkaz na elektronickou podobu obdrží v mailu.

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkoly:

1. Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory
Pan Uhura navrhuje, aby vznikl registr evidence zájemců o sociální službu na Frýdlantsku. Byla by tak usnadněna spolupráce mezi poskytovateli a obcemi v území, zároveň by se zamezilo duplicitě žádostí, existovala by centrální evidence zájemců o službu.
Úkol: Poslat koordinátorce tyto informace za své zařízení:
1. počet žádostí do zařízení celkem - počet
2. z toho z oblasti Frýdlantska - počet + procentuální vyjádření
3. Příspěvek na péči u žadatelů - II. stupeň, III. stupeň, bez PnP a kategorie ostatní (naléhavé případy apod.) - počet + procenta.
Paní Jurkovičková, paní Lipenská.
Termín: do 19. 10. 2010.

Příští společná schůzka pracovních skupin se uskuteční 19. října 2010 od 13 hodin v Domově U Spasitele ve Frýdlantě.

Zpracovala:
Lenka Porubská,
odborná koordinátorka komunitního plánování.

8.11.2010 17:07:46 | přečteno 865x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load