ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 03.05.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

 

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)

úterý 3. 5. 2011 od 13 hodin, Domov U Spasitele, Frýdlant

 

Přítomni: Lenka Adámková, Věra Cermanová, Eva Crhová, Marie Čapuchová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Bc. Jitka Koutníková, Jana Lipenská, Pavla Maděrová, Dagmar Michelová, Irena Pavlíčková, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Miluše Plíšková, Marie Tymešová.

Omluveni: Marie Barešová, Bc. Jan Coufal, DiS., Eva Kohoutová, DiS., Jana Klinkáčková, Pavel Lžičař, Miroslava Mervová, Bohumila Matoušková, Hana Severová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).

Hosté: Lucie Andršová (sociální odbor MěÚ Frýdlant), Bc. Hana Valová (Intervenční centrum).

Nepřítomni: Mgr. Zdenka Čurdová.

 

Program jednání:

  1. Organizační záležitosti
  2. Představení služby – Intervenční centrum
  3. Informace o aktuálních aktivitách projektu IP 2
  4. Aktivity z akčního plánu na rok 2011

1. Organizační záležitosti

Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením v Domově U Spasitele ve Frýdlantě. Hostem setkání je paní Andršová ze sociálního odboru MěÚ Frýdlant a Bc. Valová z Intervenčního centra.

Mgr. Porubská informovala přítomné o termínu zveřejnění výsledků z grantového fondu LK G9 na poskytování sociálních služeb. Na přelomu května a června bude o výsledcích G9 jednat rada LK, poté budou zveřejněny v usnesení z jednání.

Dále koordinátorka informovala, že ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek se na základě letošní zkušenosti s rozdělováním dotací na sociální služby jednotlivými kraji rozhodl pro odklad účinnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od 1. 1. 2012) o dva roky, tedy na 1. ledna 2014.

 

2. Představení služby – Intervenční centrum

Bc. Hana Valová představila novou službu Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, která působí na Frýdlantsku od ledna 2011. Pracovnice Intervenčního centra je k dispozici každou lichou středu v měsíci od 13:30 do 16:00 hodin v prostorách Poradního a setkávacího centra – POSEC. Více informací o službě na odkazech:

http://mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/komunitni-planovani/aktuality/intervencni-centrum-ve-frydlante-jsme-vam-bliz.html,

www.cipslk.cz.

 

3. Informace o aktuálních aktivitách projektu IP 2

Mgr. Porubská informovala, že Veletrh poskytovatelů soc. služeb v LK se uskuteční ve čtvrtek 26. května, v území budou viset plakáty. Požádala přítomné o nahlášení případných zájemců o svoz na Veletrh. Viz úkol č. 1.

Datové centrum LK – poskytovatelé byli vyzváni aktualizovat údaje v Datovém centru kvůli vzniku katalogu SS v LK. Školení k DC by se mělo uskutečnit přímo v území pro poskytovatele a zadavatele soc. služeb, termín a místo zatím není potvrzeno. DC se bude průběžně doplňovat údaji (územní působnost), v září již ostrá verze databáze.

 

4. Aktivity z akčního plánu na rok 2011

Op2-2 Katalog sociálních služeb

Mgr. Porubská uvedla, že tisk katalogu bude financován z projektu IP 2.

ÚŘS zadala koordinátorce úkol svolat pracovní skupinu k tvorbě katalogu – ta se sejde tento čtvrtek 5. května ve složení: koordinátorka, paní Švejdová, paní Žáková, pan Hampacher. ÚŘS také rozhodla o formě katalogu: budou vytvořeny tři skládačky pro jednotlivé cílové skupiny.

Koordinátorka požádala přítomné o doplnění služeb v Liberci a okolí, které by měly být do skládačky doplněny. Viz úkol č. 2.

 

Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory

Informace o postupu prací na databázi žadatelů o sociální službu od Mgr. Švejdové – IT technik MěÚ Frýdlant je v současné době zhruba v polovině práce, do konce června by měla být pracovní verze databáze připravená.

Zaškolení proběhne ve čtvrtek 14. července 2011 od 13 hodin na radnici ve Frýdlantě aje určeno pro ředitele domovů pro seniory, vedoucí pečovatelských služeb, vedoucí domů s pečovatelskou službou, vedoucí sociálních odborů/oddělení.

 

Op4-2 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí

V opatření se bude zjišťovat potřebnost pečovatelské služby v území metodou ohniskových skupin a dotazníku. Dotazník bude cílen do základních škol. Na jeho tvorbě se bude podílet koordinátorka, Jana Pokorná a paní Michelová.

Na červen jsou naplánovány ohniskové skupiny na těchto místech:

Nové Město pod Smrkem – DPS – 16. června

Hejnice – Dům seniorů – 23. června

Frýdlant - ??? – 28. června

Mgr. Porubská uvedla, že ohniskové skupiny – beseda na téma… je určena pro osoby, které využívají pečovatelskou službu, pro pečující osoby a osoby, pobírající příspěvek na péči. Besedy by se mělo zúčastnit maximálně  dvacet osob a maximální doba trvání besedy bude 3 hodiny.

Pro konání dalších dvou ohniskových skupin, které se uskuteční v srpnu,  byly vybrány obce Višňová a Dolní Řasnice.

Koordinátorka požádala přítomné o spolupráci při přípravě setkání a o zaslání návrhů na název besedy. Viz úkol č. 3.

 

Op7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb

Koordinátorka informovala členy pracovních skupin o jednání Bc. Uhury, paní Crhové, Ing. Ramzera a ředitele Nemocnice Frýdlant, které se uskuteční na konci května, aby projednali záměr zřízení denního stacionáře (akce 7-3a Akční plán pro rok 2011). Na základě výstupů z jednání bude rozhodnuto, zda se bude v dalších akcích opatření pokračovat.

 

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

 

Úkoly:

1. Zaslat předpokládaný počet osob a místo nástupu na Veletrh poskytovatelů soc. služeb LK – členové OPS.

Termín: 5. 5. 2011

 

2. Zaslat návrhy poskytovatelů/služeb působících v Liberci a okolí – členové OPS.

Termín: 6. 5. 2011

 

3. Zaslat návrh na název tématu besedy (ohniskové skupiny) – členové OPS.

Termín: 13. 5. 2011

 

Zpracovala:

Lenka Porubská, 06/05/2011.

22.7.2011 7:50:28 | přečteno 734x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load