ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 03.03.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

 

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)

 

čtvrtek 3. 3. 2011 od 13 hodin, Domov mládeže, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

 

Přítomni: Marie Barešová, Eva Crhová, Marie Čapuchová, Mgr. Zdenka Čurdová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Bc. Jitka Koutníková, Jana Lipenská, Bohumila Matoušková, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Miluše Plíšková, Hana Severová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).

Omluveni: Lenka Adámková, Věra Cermanová, Bc. Jan Coufal, DiS., Jana Klinkáčková, Eva Kohoutová, DiS., Pavla Maděrová, Dagmar Michelová, Irena Pavlíčková, Marie Tymešová.

Host: Ing. Jiří Lauerman (MB servis), Mgr. Švejdová (vedoucí OPS Z, MěÚ Frýdlant), Mgr. Radoslava Žáková (předsedkyně ÚŘS)

Nepřítomni: Ludmila Brynychová, Pavel Lžičař.

 

Program jednání:

1. Přivítání účastníků jednání, shrnutí minulé schůzky

2. Kontrola plnění úkolů

3. Seznámení s předpokládaným obsahem AP 2011

4. Seznámení s plněním AP 2010 KPF

5. Příprava opatření – rozdělení do akcí

6. Závěr jednání

 

1. Přivítání účastníků jednání, shrnutí minulé schůzky

Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením v Domově mládeže Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantě.

Připomněla témata projednávaná na poslední společné schůzce, která se uskutečnila 19. 10. 2010. Informovala o setkání Územní řídicí skupiny (ÚŘS) pro Frýdlantsko na začátku prosince 2010, kdy se její členové seznámili s navrhovanými prioritami pracovních skupin. ÚŘS určila tři prioritní opatření a to:

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb

Op6-1 Podpora volnočasových aktivit formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích

 

Mgr. Porubská uvedla, že v roce 2011 se bude pokračovat v plnění opatření Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb, v rámci kterého se tvořil dotazník na zjištění potřebnosti služby v území. Koordinátorka zaslala členům vyhodnocení dat z dotazníkového šetření. V současné době se dopracovává zpráva z šetření. Koordinátorka ji představí členům pracovních skupin na další schůzce.

Dále se bude pracovní skupina Senioři věnovat opatření Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory. Pro účely opatření vzniká společná evidence žadatelů o sociální službu. V této chvíli probíhá tvorba elektronické databáze, na níž se podílí Mgr. Švejdová spolu s IT technikem z MěÚ Frýdlant.

Pan Uhura informoval, jak už bylo několikrát avizováno, že Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o. přestane poskytovat zhruba do jednoho roku službu (§ 49) domovy pro seniory. Současných dvacet lůžek se již nebude obsazovat novými klienty. Pan ředitel také uvedl, že počítá s registrací pobytové (§ 44) odlehčovací služby s kapacitou dvou lůžek. Rozhodující bude stanovisko zřizovatele zařízení a odboru sociálních věcí Krajského úřadu LK.

Pan Chroust, ředitel Domova Raspenava, p. o. informoval přítomné, že by do budoucna chtěli rozšířit kapacitu služby (§ 67) sociálně terapeutické dílny. Doposud byli klienty služby pouze obyvatelé Domova Raspenava.

Mgr. Porubská poděkovala ředitelům za nové informace a přešla k dalšímu bodu programu.

 

2. Kontrola plnění úkolů

Mgr. Porubská provedla kontrolu plnění úkolu z minulé schůzky:

Zpracovat zprávu z dotazníkového šetření a rozeslat členům pracovních skupin S a OZP – odborná koordinátorka.

Termín: 12. 11. 2010 splněno

Vyhodnocovací list byl zaslán členům pracovních skupin 10. 11. 2010.

 

3. Seznámení s předpokládaným obsahem AP 2011

Koordinátorka představila hosta setkání Ing. Jiřího Lauerman (MB servis), který zajišťuje metodickou podporu území se zpracováním akčního plánu na rok 2011.

Ing. Lauerman představil přítomným navrhovaný obsah AP 2011:

1. Úvod - důvody zpracování AP a jeho využití
2. Východiska zpracování + přehled opatření pro rok 2011
3. Návrh rozdělení opatření do dílčích akcí (databáze akcí)
4. Časový harmonogram akcí
5. Finanční přehled (rok 2011)
Kapitoly 2, 3, 4 budou doplněny tabulkami.

 

4. Seznámení s vyhodnocením AP 2010 KPF

Mgr. Porubská představila přítomným vyhodnocení akčního plánu za uplynulý rok 2010 a informovala o plnění jednotlivých opatření.

 ikona souboruVyhodnocení Akčního plánu na rok 2010

 

5. Příprava opatření – rozdělení do akcí

Obě pracovní skupiny potvrdily vybraná opatření k realizaci pro rok 2011.

OPS Osoby se zdravotním postižením:

· Respitní péče

- pro OPS OZP by stačil informační leták (materiál) o možnostech zajištění této služby rodinným příslušníkům.)

Op2-2 Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku

Odlehčovací služba terénní – vybrat subjekt, který by službu zajišťoval, financování apod.

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb

· Podpora vzniku informačního centra

Op2-3 Sociální informační síť Frýdlantska

· Zmapování bariérových míst na území Frýdlantska

Op5-3 Frýdlantsko bez bariér

 

OPS Senioři:

· Realizace Denního stacionáře

Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb

· Podpora vzniku terénní sítě v území

Op4-2 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí

Op7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb

· Motivace politických zástupců – DSO Mikroregion Frýdlantsko, ÚŘS, G9, KPS

 

 

Poté se skupiny věnovaly náplni jednotlivých opatření. Výstupem této činnosti bude návrh akčního plánu 2011, který zpracuje odborná koordinátorka za metodické podpory Ing. Lauermana.

 

6. Závěr jednání

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

 

Úkoly:

1. Zaslat k připomínkování členům pracovních skupin S a OZP návrh Akčního plánu na rok 2011 – Mgr. Porubská.

Termín: 25. 3. 2011.

 

Příští schůzka pracovních skupin S a OZP se uskuteční ve čtvrtek 31. 3. 2011 od 13 hodin. Místo bude později upřesněno.

 

 

Zpracovala:

Lenka Porubská, 09/03/2011,

odborná koordinátorka komunitního plánování.

19.4.2011 22:07:35 | přečteno 612x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load