ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S 22.06.2010

Zápis ze schůzky Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S)

úterý 22.06. 2010 od 13 - 15 hod., Středisko sociální péče Frýdlant

Přítomni: Eva Crhová, Věra Jurkovičová, Jana Lipenská, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S), Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka).

Hosté: Lucie Andršová, Eva Kašíková, paní Brynychová, Irena Pavlíčková.

Omluveni: Jana Klinkáčková, Miluše Plíšková, Mgr. Hana Severová.

Nepřítomni: Marie Barešová.

Jednání vedla Mgr. Lenka Porubská, odborná koordinátorka komunitního plánování.

Program jednání:

  1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání.
  2. Informace z procesu Komunitní plánování obcí Frýdlantska.
  3. Projednání opatření z akčního plánu na rok 2010, které byly pracovní skupině přiděleny Územní řídicí skupinou.
  4. Různé.
  5. Závěr jednání - dikuze.

1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednáníSchůzka OPS S 22. 06. 2010 ve Středisku sociální péče 2, obrázek se otevře v novém okně

Odborná koordinátorka (OK) přivítala přítomné a představila hosty jednání pracovní skupiny. Za sociální odbor Městského úřadu Frýdlant se jednání účastní Lucie Andršová. Rovněž se jednání účastní paní Eva Kašíková, učitelka odborných předmětů na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant; paní Brynychová byla do pracovní skupiny nominována za obec Kunratice, podobně paní Irena Pavlíčková za obec Heřmanice. Koordinátorka seznámila přítomné s obsahem jednání, ten byl členy pracovní skupiny bez výhrad přijat.

2. Informace z procesu Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Koordinátorka pro členy pracovní skupiny a hosty shrnula aktivity, které proběhly během první poloviny roku 2010 v komunitním plánování.

Tato pracovní skupina se naposledy sešla na konci listopadu 2009. Na začátku března byl zpracovatelem odevzdán dokument Komunitní plán obcí Frýdlantska (Doplněná verze, Únor 2010). Na jednání Územní řídicí skupiny i schůzkách Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko bylo několikrát zdůrazněno, že je potřeba dokument schválit zastupitelstvy obcí, aby byla zajištěna legitimita procesu v území. Do 31. 5. 2010 schválilo dokument devět ZM a ZO.

Během února OK vytvořila dva základní dokumenty plánování rozvoje sociálních služeb v území a to Struktura a organizace procesu komunitního plánování obcí Frýdlantska pro roky 2010 - 2011a Jednací řád Územní řídicí skupiny a Odborných pracovních skupin komunitního plánování obcí Frýdlantska. Dokumentybyly projednány a schváleny řídicí skupinou dne 11. 3. 2010.

Od února se řídicí skupina sešla celkem třikrát. V březnu se začíná pracovat s akčním plánem na rok 2010, konkrétně na naplňování opatření Op2-2 Katalog sociálních služeb. Výsledkem úsilí je vydání skládačky Přehled sociálních služeb na Frýdlantsku. Podobu a obsah vytvořily odborná koordinátorka, Mgr. Žáková a Mgr. Švejdová. Tisk byl hrazen z projektu IP 2, jehož nositelem je Liberecký kraj. Skládačka byla distribuována v polovině května do obcí, které jsou zapojeny do procesu plánování a všem poskytovatelům sociálních služeb na území Frýdlantska. Spolu s touto skládačkou vznikl leták upozorňující na Komunitní plánování obcí Frýdlantska, na jeho vytvoření se podílela Mgr. Švejdová a JUDr. Dušek. Pomocí skládačky a letáku byl KPF prezentován na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje v Liberci (13. 5. 2010) a na V. Ošetřovatelském dni ve Frýdlantě (26. 5. 2010). Veškeré informace o procesu plánování na území Frýdlantska a další aktuality jsou soustředěny na odkazu komunitní plánování na stránkách města Frýdlant - https://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/komunitni-planovani/. Na tvorbě těchto stránek se podílí Mgr. Švejdová a odborná koordinátorka.

Na posledním jednání ÚŘS (6. 5. 2010) byla přidělena pracovním skupinám opatření z akčního plánu k projednání.

3. Projednání opatření z akčního plánu na rok 2010, které byly pracovní skupině přiděleny Územní řídicí skupinou.

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb

Koordinátorka informovala přítomné, že na schůzce pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením bylo domluveno, že by se k účelu zjištění skutečné poptávky po odlehčovací (respitní) službě v území vytvořil dotazník. Pracovní skupina tak navrhla, aby se na tvorbě tohoto dotazníku podílely obě skupiny - osoby se zdravotním postižením i senioři. Skupina OZP navrhuje termín setkání 22. července v Domově Raspenava ve 13 hod. Členové pracovní skupiny Senioři tento návrh přijali, další schůzka se tedy uskuteční 22. července 2010.

Koordinátorka informovala, že nejbližší odlehčovací služby se nacházejí v Liberci. Poskytují je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o. s. (terénní služba, cílová skupina OZP a S), dále ESY HANDICAP HELP, o. s. (ambulantní a terénní služba, cílová skupina OZP, S, osoby v krizi, rodiny s dítětem dětmi), Jedličkův ústav, p. o. (pobytová a ambulantní služba, cílová skupina děti a mládež s kombinovaným postižením) a Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. (pobytová a ambulantní služba, cílová skupina S, OZP, osoby s chronickým onemocněním).

Pan Uhura uvedl, že pro území Frýdlantska by byla vhodná pobytová odlehčovací služba. Rezidenční služba je ale zároveň drahá. V Domově důchodců v Jindřichovicích by mohl být vyčleněn jeden dvoulůžkový pokoj, který by sloužil tomuto účelu. Pan Uhura již jednal s Odborem sociálních věcí KÚLK o rozšíření registrace o odlehčovací službu, ten však není tomuto záměru nakloněn. Odbor doporučuje poptávku pokrýt terénní pečovatelskou službou nebo ošetřovatelskou službou home-care (v území působí CHOPS Liberec). Pan Uhura proto doporučuje, aby se dotazníkem zjistila skutečná potřebnost a podpora terénní pečovatelské služby a následně i ochota potenciálních klientů a jejich rodinných příslušníků za službu zaplatit, stejně tak v případě rezidenční odlehčovací služby.

Op4-2 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí

Pomocí dotazníku se bude zjišťovat skutečná potřebnost terénní pečovatelské služby v území, čímž se dosáhne zmapování reálné poptávky. Na základě informací z území bude projednán další postup. Paní Brynychová se zeptala, jak by se mohla zajistit pečovatelská služba pro několik lidí u nich v obci (Kunratice). Koordinátorka uvedla, že nejbližší terénní pečovatelská služba je ve Frýdlantě Středisko sociální péče Frýdlant. Obec by si měla nechat vytvořit od vedoucí tohoto zařízení cenovou nabídku. Jednotlivé úkony si hradí klient sám, maximální výše cen je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obec by poskytovateli doplácela za „dovoz“ služby. Paní Jurkovičová (vedoucí SSP Frýdlant) uvedla, že Středisko je organizačně součástí Městského úřadu Frýdlant, proto bez svolení Rady Města Frýdlant nemůže cenovou nabídku vypracovat. Koordinátorka doplnila, že další možností je obrátit se na neziskovou organizaci Diakonie Beránek, která působí v Hejnicích a chystá se rozšířit terénní pečovatelskou službu do Nového Města pod Smrkem. Otázkou ale je, zda by Diakonie tuto službu byla schopná „dovážet“ až do Kunratic. V blízkém Dětřichově se nachází ,,pečovatelský dům“, není v něm ale poskytována žádná registrovaná sociální služba. Lidé v domě si musí službu zajistit odjinud, nebo je poskytována domácky, nahodile, neodborně kýmkoliv z obce.

V pracovní skupině byla vznesena otázka na kontrolu využívání příspěvku na péči. Paní Andršová reagovala s tím, že nyní není na sociálním odboru nikdo, kdo by se věnoval pouze kontrole. Kontrolu provádějí pracovnice oddělení péče během sociálního šetření u klientů. Na krajský úřad byl směřován v této věci požadavek na navýšení počtu pracovníků odboru. Na Frýdlantsku je vypláceno zhruba 850 příspěvků na péči, agendu s ním spojenou mají na starosti tři pracovnice. V průměru na jednu pracovnici tak vychází přes 250 klientů, tento stav je neúnosný.

Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory

Schůzka OPS S 22. 06. 2010 ve Středisku sociální péče 1, obrázek se otevře v novém okněPan Uhura navrhuje, aby vznikl registr evidence zájemců o sociální službu na Frýdlantsku. Byla by tak usnadněna spolupráce mezi poskytovateli a obcemi v území, zároveň by se zamezilo duplicitě žádostí, existovala by centrální evidence zájemců o službu.

Úkol: Poslat koordinátorce tyto informace za své zařízení:

1. Počet žádostí do zařízení celkem - počet.

2. Z toho z oblasti Frýdlantska - počet + procentuální vyjádření

3. Příspěvek na péči u žadatelů - II. stupeň, III. stupeň, bez PnP a kategorie ostatní (naléhavé případy apod.) - počet + procenta.

Paní Jurkovičková, paní Plíšková, paní Crhová, paní Lipenská a pan Uhura.

Termín: do 31. srpna 2010.

4. Různé

Odborná koordinátorka informovala přítomné o vzdělávacích akcích, které jsou jednou z dílčích aktivit projektu IP 2. Přihlášky lze posílat do 15. 7. 2010 jednotlivým vzdělávacím institucím. Více na odkazu http://ip2.kraj-lbc.cz.

Další aktivitou projektu IP 2 je Datové centrum. Cílem aktivity je vytvoření jednotné databáze informací a dat o sociálních službách, působících na celém území Libereckého kraje. Databáze bude sloužit všem subjektům zapojeným do procesu komunitního plánování a významně přispěje ke všeobecné informovanosti o sociální problematice. Nyní se doplňují datové struktury a dokončuje provozní verze, která bude na serveru kraje dostupná na začátku září. Od září také budou zahájena uživatelská školení.

Pracovní skupina obecně konstatuje, že vedení Nemocnice Frýdlant s. r. o. je laxní k potřebám v území. Skupina se obává, že se z nemocnice do budoucna stane léčebna dlouhodobě nemocných pro celý Liberecký kraj, která pak bude hlavním partnerem pečovatelských služeb a domovů důchodců v území. Může se také stát ale rizikem kvality SS, konkurentem pro cenu služby.

5. Závěr jednání - diskuze

Odborná koordinátorka poděkovala přítomným za účast na schůzce a ukončila jednání.

Příští schůzka se uskuteční společně s pracovní skupinou Osoby se zdravotním postižením 22. července 2010 od 13 hodin v Domově Raspenava.

Zpracovala:

Lenka Porubská

Odborná koordinátorka komunitního plánování

4.8.2010 7:59:57 | přečteno 918x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load