ENDEFRRUPLNLSPIT

Jednací řád

Jednací řád Územní řídicí skupiny a Odborných pracovních skupin komunitního plánování obcí Frýdlantska

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje přípravu, svolávání a průběh jednání řídicí skupiny a pracovních skupin, dále způsob jejich usnášení, stejně jako i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání. Vztahuje se přímo na Územní řídicí skupinu (ÚŘS) a Odborné pracovní skupiny (OPS) komunitního plánování obcí Frýdlantska.
 2. Jednací řád vychází z dokumentu Struktura a organizace procesu komunitního plánování obcí Frýdlantska pro roky 2010 - 2011.

Článek 2
Svolání jednání řídicí skupiny

 1. ÚŘS zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
 2. Jednání svolává koordinátor po domluvě s předsedou ÚŘS. Pokud jednání nesvolá koordinátor, může tak učinit předseda ÚŘS nebo jeho zástupce.
 3. Jednání musí být svoláno tak, aby pozvánka na jednání (informace o konání jednání) byla doručena členům nejméně 7 dní před jeho konáním. Toto ustanovení neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke konání jednání. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby také program jednání.
 4. Program jednání navrhují členové ÚŘS.
 5. Na jednání řídicí skupiny jsou zváni její členové, případně členové pracovních skupin, nebo hosté.

Článek 3
Průběh jednání řídicí skupiny

 1. Jednání řídicí skupiny vede předseda ÚŘS nebo jím pověřený člen skupiny.
 2. Zápis z jednání ÚŘS provádí koordinátor komunitního plánování.
 3. Členové ÚŘS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat způsoby jejich řešení.
 4. Zápis z jednání se rozesílá všem členům ÚŘS. Pokud se jednání účastnili i členové pracovních skupin, popřípadě jiné osoby, které na komunitním plánování na Frýdlantsku spolupracují, je zápis rozeslán i jim.
 5. Zápis obsahuje datum a místo konání, seznam přítomných, program jednání, stručný záznam přijatých návrhů a rozhodnutí a úkoly pro členy ÚŘS.
 6. Pracovní verze zápisu bude rozeslána členům ÚŘS k připomínkování. Připomínky a návrhy na změny lze zasílat nejpozději do tří dnů od obdržení zápisu. Po této lhůtě bude vyhotovena a rozeslána konečná verze zápisu.
 7. Jednání ÚŘS je neveřejné. Hosté se ohlašují dopředu koordinátorovi. Účast jednotlivých hostů schvaluje předseda ÚŘS.

Článek 4
Usnesení z jednání řídicí skupiny

 1. Pro schvalování závěrů a stanovisek se bude používat hlasování. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů ÚŘS. Hlasování probíhá pouze u schvalování zásadních dokumentů KPF.

Článek 5
Svolání jednání odborných pracovních skupin

 1. Jednání Odborných pracovních skupin se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok.
 2. Jednání OPS svolává koordinátor nebo vedoucí příslušné pracovní skupiny.
 3. Jednání musí být svoláno tak, aby pozvánka na jednání (informace o konání jednání) byla doručena členům nejméně 7 dní před jeho konáním. Toto ustanovení neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke konání jednání.
 4. Program jednání navrhuje Územní řídicí skupina a členové OPS jsou s ním seznámeni v pozvánce.

Článek 6
Průběh jednání odborných pracovních skupin

 1. Jednání Odborných pracovních skupin řídí vedoucí OPS. V nepřítomnosti vedoucího skupiny vede jednání jím pověřený zástupce.
 2. Zápis provádí koordinátor komunitního plánování. Pokud není přítomen, může vedoucí OPS vypracováním zápisu pověřit kteréhokoliv člena OPS. Za rozesílání zápisu odpovídá vedoucí skupiny.
 3. Zápis z jednání se rozesílá všem členům OPS, předsedovi ÚŘS a koordinátorovi (pokud není přítomen). Pokud se jednání účastnily i jiné osoby, které na komunitním plánování na Frýdlantsku spolupracují, je zápis rozeslán i jim.
 4. Zápis obsahuje datum a místo konání, seznam přítomných, program jednání, stručný záznam přijatých návrhů a rozhodnutí a úkoly pro členy OPS.
 5. Pracovní verze zápisu bude rozeslána členům OPS k připomínkování. Připomínky a návrhy na změnu lze zasílat nejpozději do tří dnů od obdržení zápisu. Po této lhůtě bude vyhotovena a rozeslána konečná verze zápisu.
 6. Materiály přijaté OPS i závěry z jednání jsou prostřednictvím vedoucích OPS předávány členům ÚŘS.
 7. Usnesení a závěry z jednání OPS jsou doporučení pro ÚŘS, která vyjadřují vůli a rozhodnutí členů OPS.
 8. Členové OPS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat způsoby jejich řešení.
 9. Jednání pracovních skupin je neveřejné. Hosté se ohlašují dopředu koordinátorovi. Účast jednotlivých hostů schvaluje vedoucí OPS.

Článek 7
Usnesení z jednání odborných pracovních skupin

 1. Pro schvalování návrhů a stanovisek se bude používat hlasování. Pro schválení návrhů postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů pracovní skupiny.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád Územní řídicí skupiny a Odborných pracovních skupin komunitního plánování obcí Frýdlantska byl schválen na jednání Územní řídicí skupiny dne 11. 03. 2010.
 2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení ÚŘS.
3.5.2010 9:39:46 | přečteno 1150x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load