ENDEFRRUPLNLSPIT

Zákon o sociálních službách

Smyslem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin.

Sociální službou se pro účely zákona rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto rozhodnutí vzniká rozhodnutím o registraci.

Poskytujeme odkaz na aktuální znění zákona.

Sociální služba

Sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Sociální služby zahrnují:

- sociální poradenství
- služby sociální péče
- služby sociální prevence

Sociální služby se dělí dle způsobu poskytování na:

- ambulantní
- pobytové
- terénní

Zařízení sociálních služeb - § 34 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

- centra denních služeb
- denní stacionáře
- týdenní stacionáře
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- domovy pro seniory
- domovy se zvláštním režimem
- chráněné bydlení
- azylové domy
- domy na půl cesty
- zařízení pro krizovou pomoc
- nízkoprahová denní centra
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- noclehárny
- terapeutické komunity
- sociální poradny
- sociální terapeutické dílny
- centra sociálně rehabilitačních služeb
- pracoviště rané péče

I. Sociální poradenství - § 37 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

a) základní

- poradenství, které poskytuje potřebné informace osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace
- sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb
- poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni základní poradenství zajistit

b) odborné

- poradenství, které se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami

II. Služby sociální péče - § 38 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

- služby, které se snaží zajistit osobám fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit zapojení do běžného života, případně zajistit těmto osobám důstojné prostředí a zacházení

jedná se o služby :

· osobní asistence
· pečovatelská služba
· tísňová péče
· průvodcovské a předčitatelské služby
· podpora samostatného bydlení
· odlehčovací služby
· centra denních služeb
· denní stacionáře
· týdenní stacionáře
· domovy pro soby se zdravotním postižením
· domovy pro seniory
· domovy se zvláštním režimem
· chráněné bydlení
· sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

III. Služby sociální prevence - § 53 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

- služby sociální prevence mají za cíl zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Sociální prevence napomáhá osobám k překonání nepříznivé sociální situace a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

jedná se o služby :

· raná péče
· telefonická krizová pomoc
· tlumočnické služby
· azylové domy
· domy na půl cesty
· kontaktní centra
· krizová pomoc
· nízkoprahová denní centra
· nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
· noclehárny
· služby následné péče
· sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
· sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
· sociálně terapeutické dílny
· terapeutické komunity
· terénní programy
· sociální rehabilitace

27.4.2010 18:54:15 - aktualizováno 27.4.2010 18:56:47 | přečteno 2705x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load