ENDEFRRUPLNLSPIT

Definice pojmů

Definice pojmů jsme převzali z Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim.

Plán rozvoje sociálních služeb - dle § 3 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

- výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Jeho obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb. Plán rozvoje sociálních služeb nahrazuje podle nového zákona o sociálních službách tzv. komunitní plán sociálních služeb, ovšem techniky a metody v procesu zůstávají stejné.

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

- metoda, kterou lze na úrovni obce plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám. Jde o otevřený proces zjišťování potřeb klientů a možných zdrojů a zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Cílem plánování je vytvořit takový systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám komunity, tedy uživatelů sociálních služeb.

Uživatelé

- osoby, jimž jsou sociální služby poskytovány z důvodu nepříznivé sociální situace
- uživatelé poskytují důležité informace o kvalitě sociálních služeb
- bez účasti uživatelů nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb

Poskytovatelé

- služby provozují, prodávají, uskutečňují
- cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení

Zadavatel

- obce a kraje
- cílem zadavatelů je nakoupit občanům co nejkvalitnější služby co nejlevněji

Triáda

- zástupci za uživatele, poskytovatele a zadavatele
- mezi těmito zástupci musí být rovnost a partnerství

Pracovní skupina

- je tvořena lidmi, kteří mají zájem o rozvoj sociálních služeb
- jsou zde zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů, kteří v dané oblasti sociální služby poskytují
- řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS

Vize

- vymezuje, jak by měly vypadat sociální služby pro danou cílovou skupinu za období 5-10 let
- ukazuje, jaké cíle KPSS chceme naplnit
- jde o dohodu účastníků v pracovní skupině

Priority

- vymezují oblasti, na které je třeba se v rámci komunitního plánování sociálních služeb v daném regionu podrobněji zaměřit

Opatření

- podrobněji vymezují priority
- vymezují způsob, jakým dojde k naplnění stanovených priorit

Aktivity

- rozpracovávají opatření na jednotlivé úkoly
- v rámci úkolu je určena zodpovědná osoba nebo organizace, případně časový termín a finance (jak bude jednotlivá aktivita finančně náročná a kdo ji bude hradit)

Cílová sociální skupina

- skupina osob - klientů, u nichž lze prokázat vyšší potřebu sociálních služeb

3.5.2010 9:37:56 | přečteno 2395x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load