ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 25.6.2009

Přítomni: Mgr. Jana Močárková, Mgr. Hana Kulhavá, Helena Kocková, Zuzana Polčáková, Věra Kukalová, Mgr. Jana Runkasová
Omluveni: Renata Kočovská
Nepřítomni: MVDr. Ladislav Hlávka, Jiří Stodůlka
Host: Mgr. Věra Dunajčíková

Jediným bodem programu bylo seznámení členů Rady školy se změnami ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a jejich schválení. Jednalo se o tyto změny:

1/ Kapitola Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - předešlé zpracování bylo vyhovující, přesto se jednotlivé poruchy více konkretizovaly (jejich charakteristika, znaky poruch, přístup pedagoga, vhodné vyučovací metody)

2/ Ve všech předmětech byla konkretizována předmětová témata i mezipředmětové vztahy

3/ Tělesná výchova pro 2.st. - tabulky se zpracovaly dohromady pro chlapce i dívky (dříve to bylo oddělené)

- lyžařský kurs byl z učiva (povinné) přesunut do poznámek (nepovinné; záleží na zájmu dětí a rodičů)

4/ Pracovní činnosti - byly rozděleny na tyto 4 okruhy:

1. pracovní vyučování (zahrnuje práce s technickým materiálem, pěstitelství a chovatelství)
2. příprava pokrmů
3. provoz a údržba domácnosti
4. svět práce

5/ Volitelný předmět IKT - tvorba webových stránek - rozšířila se nabídka na tyto tři okruhy:

1. tvorba webových stránek
2. tvorba propagační, písemné a grafické dokumentace
3. základy algoritmizace a programování

6/ Nabídka volitelných předmětů pro 7. - 9. ročník se rozšířila o tyto předměty: ekologie, rýsování a technické kreslení, kulturně historický seminář, výtvarné činnosti

7/ Ve školním roce 2009/2010 bude otevřena 6. tř. s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky s tím, že oproti minulému školnímu roku se zde bude vyučovat navíc i ruský jazyk

8/ Kapitola Hodnocení žáků a autoevaluace školy - drobné změny v kapitolách:

Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu žáka ( kontrolní písemné práce opraveny na tematické písemné práce)

Způsob získávání podkladů pro hodnocení (bod č. 7 - učitel je povinen o termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informovat žáky dostatečně dlouhou dobu předem; 25 minut pozměněno na 30 minut)

Rada školy tyto změny v ŠVP jednohlasně schválila. Poděkování patří všem učitelům, kteří se na úpravách vzdělávacího programu podíleli.

Zapsala: Mgr. Jana Runkasová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

5.8.2009 8:58:44 | přečteno 1482x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load