ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 20.10.2009

Zápis z 3. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 20.10.2009

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Polčáková, pí. Kočovská, p. Stodůlka, pí. Richtermocová

Nepřítomni: pí. Kocková
Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program:

1. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva byla všem členům rady předána k nahlédnutí v elektronické podobě. Na jednání rady byl jeden výtisk k dispozici v tištěné podobě. Paní ředitelka uvedla komentářem výroční zprávu. Veškeré dotazy týkající se počtů žáků v daných školách, odkladů v I. třídách, handicapovaných dětí, neomluvených hodin, dotace na asistentky a kvalifikace učitelů byly paní ředitelkou vysvětleny a zodpovězeny. Usnesení: Rada školy jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008 - 2009.

2. Diskuze

Paní ředitelka informovala o získání dotace na projekt interaktivní výuka, která bude probíhat pro žáky druhého stupně na ZŠ Bělíkova ul., přislíbila, že se i nadále bude pokoušet o získání dotací na nové projekty. Dále zmínila rekonstrukci povrchu v tělocvičně na ZŠ Purkyňova, která byla hrazena Městem Frýdlant a opravu povrchu v tělocvičně ZŠ Husova po havárii. Pan Stodůlka vznesl dotaz na paní ředitelku ohledně úspory na školách. Paní ředitelka oznámila, že dne 21.10.2009 bude Radě Města předkládat návrhy na možnou úsporu, zde opět podotkla, že dotace z kraje jsou malé a provoz nejvíce zatěžují provozní zaměstnanci. Panem Hlávkou byl vznesen dotaz ohledně komunikace se zaměstnanci MěÚ Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení právní ochrany dětí - komunikace se nezměnila, stále přetrvává nezájem.

Další plánovaná schůzka proběhne v březnu r. 2010.

Zapsala: Věra Richtermocová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 31.10.2009

5.11.2009 8:23:24 | přečteno 1442x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load