ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze 7. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konané dne 25. října 2007

Přítomní členové rady školy : p. Wurm, MVDr. Hlávka, Mgr. Runkasová, Mgr. Kulhavá, Mgr. Močárková, p. Stodůlka a Ing. Dachsová

Nepřítomní: Mgr. Baboráková

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: Projednání a schválení výroční zprávy za r. 2006-2007 o činnosti školy a výsledky hospodaření za r. 2006

Prvním a nejdůležitějším bodem programu byla diskuze a schválení výroční zprávy školy. Členové rady školy dostali k dispozici zpracovanou zprávu od paní ředitelky v elektronické podobě. Dle paní ředitelky se změnil charakter zprávy, která má podle nových předpisů spíše statistický charakter a nezasahuje příliš do hodnocení. Zpráva je rozpracována na jednotlivá pracoviště, na jednotlivých pracovištích je zjevný klesající počet žáků, pedagogický problém školy přetrvává v aprobovanosti učitelů v cizích jazycích a v informačních technologiích. V současné době zde funguje logopedická poradna pro děti a rozšířily se zájmové činnosti pro děti (DDM). ŠVP (školský vzdělávací program) je neustále doplňován a upravován dle skutečných potřeb (začlenění náplně MŠ do ŠVP, plánované rozšíření ŠVP pro budoucí 6. třídy o vznik 2 specializovaných tříd se zaměření na jazyky a výpočetní techniku s cílem rozšíření nabídky výuky a „konkurence“ víceletému gymnáziu, které připravuje každoročně ZŠ o nadané děti).

Výroční zpráva byla po diskuzi a vysvětlení některých pasáží paní ředitelkou jednomyslně schválena.

Dále byla předměte diskuze nová koncepce využití budov a rozebírání různých možností transformace jednotlivých organizačních jednotek školy - základní školy, ZUŠ. Jednou z výše zmiňovaných možností je přechod ZUŠ a prvních tříd do budovy ZŠ v Husově ulici, se kterou je v rámci úprav školy počítáno v nově vznikajícím projektu Města Frýdlant. Projekt usiluje o podporu financování z fondů EU. Dále se hovořilo o možnosti zachování tříd v ZŠ Purkyňova a Bělíkova i o možnosti spojení těchto škol a vytvoření 2 nových typů škol, ve kterých by byl 1. stupeň soustředěn do jedné z budov a 2. stupeň soustředěn do druhé z budov. Obě myšlenky byly diskutovány, rada školy se však prozatím neshodla na jednostranné podpoře konkrétního návrhu organizační změny základních škol.

Dalším z bodů programu bylo téma z minulé schůzky RŠ - spolupráce MěÚ Frýdlant (odbor sociálních věcí, oddělení SPOD) s učitelkami základních škol v otázce omlouvání absence dětí rodiči a záškoláctví. Dle mínění učitelek zde chybí dobrá spolupráce s úředníky SPOD v otázce záškoláctví problémových dětí. Dále zde byla nastíněna chybějící zpětná vazba mezi učitelkami a úředníky, učitelky si stěžovaly na negativní postoj úředníků při řešení společných problémů týkající se záškoláctví. Pravidla označení absence jako neomluvené jsou dány organizačním řádem školy a dle zástupců školy jsou dodržována. Rada školy proto žádá o schůzku s panem starostou, paní tajemnicí úřadu, vedením školy a zástupců rady školy, která by napomohla k vyřešení procesního postupu řešení záškoláctví a odstranila tak vzniklé komunikační problémy.Na této schůzce by měly být otevřeny konkrétní problémy vzniklé v 2. polovině letošního školního roku, které nejsou dosud vyřešeny. Rada školy určila jako své zástupce p. MVDr. Hlávku a pana Stodůlku.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: p. MVDr. Ladislav Hlávka, předseda

Frýdlant, 1. 11. 2007

17.6.2008 14:29:41 | přečteno 1506x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load