ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze 4. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Přítomní členové: Mgr. Močárková Jana, Mgr. Runkasová Jana, MUDr. Pokorná Šárka, Mgr. Kulhavá Hana, pí Fiedlerová Michaela, Bc. Koutníková Jitka, MVDr. Hlávka Ladislav, Bc. Kvapil Stanislav

Omluveni:  p. Stodůlka Jiří
Hosté: Mgr. Dunajčíková Věra

Program: 

1. Schválení výroční zprávy školy o činnosti a hospodaření ve školním roce 2011/2012

2. Různé

1. Schvalování výroční zprávy školy o činnosti a hospodaření ve školním roce 2011/2012

Předsedkyně rady Mgr. Hana Kulhavá zahájila schůzi a seznámila přítomné s programem jednání. Paní ředitelka okomentovala předloženou výroční zprávu školy a odpověděla na dotazy členů rady. Sdělila, že zpráva je zpracovaná dle osnovy, kterou ukládá příslušný zákon.

Bc.Kvapil: Stav pedagogických pracovníků?

Mgr.Dunajčíková: pedag.pracovníků je dostatek à počet je však limitován dotacemi na počet žáků à úbytek žáků = menší finanční prostředky na pedag.pracovníky

Bc.Koutníková: Aprobovanost pedagogů?

Mgr.Dunajčíková: aprobovanost pedagogů vyhovující, obecně nedostatek aprobovaných pedagogů v přírodních vědách (matematika, přírodověda, zeměpis…)

MVDr.Hlávka: Jaké procento odučeno bez aprobovaných pedagogů?

Mgr.Dunajčíková: v současné době vyučováno bez aprobace v minimálním možném rozsahu , aprobace učitele využívána dle rozvrhu,  kvalifikovanost vyučujících téměř splněna (studující uč.)

MUDr.Pokorná: Počet dětí à sloučení s Višňovou?

Mgr.Dunajčíková: sloučením zaplněny třídy II.stupně – především 6.ročníky – na ZŠ Purkyňova zřízen navíc 1x 6.ročník (celkem 3x 6.r. ZŠ Purkyňova + 2x 6.r. ZŠ Husova) – odhad dalšího vývoje počtu žáků je však klesající včetně dětí v MŠ

MVDr.Hlávka: Počet dětí v MŠ? Proč v základním údaji o MŠ je 305 dětí a skutečnost 254 dětí – dotaz ve vztahu k nově zřizovanému oddělení MŠ Bělíkova?

Mgr.Dunajčíková: základní údaj 305 dětí je nejvyšší počet – povolená kvóta (z doby 4 MŠ), ale současná kapacita budov MŠ nestačí pro požadavky na umístění dětí (zrušena MŠ Komenského)

Bc.Kvapil: Úspěšnost dětí přijatých na střední školy?

Mgr.Dunajčíková: vysoká 80-90% skoro všichni à problém ve vysokém počtu středních škol à střední školy přijmou „každého“ kvůli počtu žáků

MUDr. Pokorná: Prospěch žáků, chování a zameškané hodiny žáků – znepokojující číslo zameškaných a neomluvených hodin?

Mgr.Dunajčíková: statisticky zkresleno – jedná se o 1-2 problematické děti „trvale“ zameškávající docházku

MUDr. Pokorná: vhodné toto ve zprávě okomentovat

MUDr. Pokorná: Došlo k nějakému zlepšení na základě smluv s rodiči?

Mgr.Dunajčíková: projekt je již ukončen – očekávalo se více, ale výsledky bez většího efektu à sankce pro rodiče žádné; škola se snaží – možnosti jsou

Mgr.Kulhavá: škola informuje o neprospěchu rodiče à v oznámení uvedené i možnosti jak může škola pomoci i co musí rodič udělat

Bc.Koutníková: Jaká je spolupráce se SPOD při řešení neomluvené absence?

Mgr.Dunajčíková: spolupráce dobrá; i SPODu však chybějí vhodné prostředky na vymahatelnost rozhodnutí – pokud rodič „nechce“ těžko dochází ke zlepšení

MVDr.Hlávka: Integrace problematických dětí do kolektivu?

Mgr.Dunajčíková +

Mgr.Kulhavá: existují harmonizační akce – využíváno v 6. a 7. ročnících – tj. začleňování dětí do kolektivu  převážně dětí ze spádových obcí nastupující do II.stupně z jiné školy

MUDr.Pokorná: Je možnost rozšířit harmonizační akce – počet akcí?

Mgr.Dunajčíková: harmonizačních akcí včetně aktivit školy je dost – mimoškolní aktivity můžou narazit na ochotu a finanční možnosti rodičů

MUDr. Koutníková: Psycholog na škole?

Mgr.Dunajčíková: psycholog není, prostředky na financování jsou, ale žádný psycholog se na inzerát nepřihlásil – obecný stav nedostatku psychologů

MUDr. Pokorná: Technické připomínky ke zprávě?

- uspořádání základních údajů o součástech školy

- nesrovnalost v tabulce přehledu o vzdělanosti pedagogů – tab.3.3 a 3.4 – počet mužů (12/13)

- Je pravidelně kontrolováno účetnictví školy ze strany zřizovatele? - ANO

Bc.Kvapil: Dotační programy – velké množství?

Mgr.Dunajčíková: dot.programů hodně, již nad možnostmi školy – velká administrativní i časová zátěž à díky nim financováno vzdělávání pedagogů a vybavení kabinetů

Mgr.Kulhavá: Ukončila diskuzi a vyzvala členy k hlasování

Usnesení:

Rada školy schvaluje předloženou výroční zprávu školy o činnosti a hospodaření za školní rok 2011/2012. Schváleno jednohlasně přítomnými členy.

2. Různé

Mgr.Runkasová: Nové oddělení MŠ Bělíkova – byli již vybráni noví pedagogové?

Mgr.Dunajčíková: předpokládané otevření nového oddělení MŠ od 2.1.2013, pedagogové již vybráni (2), z toho jeden muž.

Mgr.Kulhavá, Mgr.Runkasová: informovaly o povinném školním plavání  v novém bazénu Antonie – velká spokojenost s průběhem i s personálem bazénu.

Mgr.Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc. Kvapil Stanislav
Ověřila: Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně

Frýdlant: 15. 11. 2012


30.11.2012 8:08:34 | přečteno 1228x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load