ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze 4. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 12. 10. 2006

Přítomní členové rady školy : Mgr. Buřitová, Mgr. Kulhavá, Mgr. Močárková, p. Wurm, Mgr. Baboráková, p. Stodůlka a Ing. Dachsová

Nepřítomní: MVDr. Hlávka, Ing. Lásková

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Dne 27.6.2006 v 16.00 se uskutečnila schůzka rady školy, na které se projednávala Výroční zpráva o činnosti školy, kterou radě školy předložila ředitelka školy - Mgr. Dunajčíková. Diskutovalo se o různých problémech školy, přičemž se paní ředitelka snažila zodpovědět všechny vznesené dotazy.

Aprobovanost pedagogického sboru - diskutovalo se především o aprobovanosti učitelů na všech odloučených pracovištích (OP) základní školy. Z výsledků zprávy vyplývá, že nejnižší aprobovanost učitelů je v současné době na odloučeném pracovišti ZŠ - Purkyňova ul. Tuto skutečnost vysvětlila paní ředitelka odchodem starších aprobovaných učitelů do důchodu, v důsledku toho ve škole vznikl poměrně mladý pedagogický kolektiv, v němž řada učitelů studuje a po ukončení studia bude v budoucnu požadovaná aprobovanost školy zachována.

Přípravná třída - je ve stávajícím systému školství ve Frýdlantu zachována, v současné době funguje při OP Husova ZŠ, ve školní družině. Docházka do přípravné třídy je dle nového školského zákona nepovinná. A i když je bezplatná, někteří rodiče a jejich děti tuto službu školy nevyužívají, což potom snižuje připravenost a dovednost dětí v 1. ročníku základních škol.

Zajištění základních škol dostatečným počtem IT pracovníků (informatiků) - na každé škole již na částečný úvazek správce sítě. Každý pracovník je částečně metodikem a částečně správcem sítě, všechny pracovníky metodicky zastřešuje p. Marval.

Počty dětí v MŠ - počty dětí v MŠ má stále klesající tendenci. V MŠ Sídliští byli přijaty i „4 hodinové děti“, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, aby byl zachován stávající stav pedagogický a nepedagogických pracovníků. Tyto děti chodí do MŠ nepravidelně.

Stávající systém odměňování nepedagogických pracovníků neustále snižuje jejich stav. Výhledově je možné, že budou obce, jako jejich zřizovatelé, nuceni přispívat na odměňování nepedagogických pracovníků ve školství.

DDM - školní klub byl v červnu přestěhován do nově zrekonstruovaného DDM, kde již od září 2006 zahájil svou činnost, je zde široká nabídka kroužků pro děti, kterou mohou využít všechny děti základní školy. Pro zabezpečení financování chodu DDM vznikla nová nevýdělečná organizace - občanské sdružení Domeček.

Výpočetní technika na školách - v současné době probíhá dovybavení počítačové třídy DDM novými PC z dotace, která byla poskytnuta ZŠ. V současné době je k čerpání na VT 750.000,-- Kč pro všechna odloučená pracoviště ZŠ. Všechna 3 OP ZŠ jsou vybavena interaktivními tabulemi.

OP Husova ZŠ - zamykání dvoru při ZŠ Husova - zodpověděl p. starosta, že se postará o nápravu zamykání dvoru, který sousedí se Školní jídelnou, Frýdlant.

V závěru schůze byla Výroční zpráva jednomyslně schválena všemi zúčastněnými členy rady školy.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: p. Jindřich Wurm, starosta

Frýdlant, 16. 10. 2006

26.4.2007 14:53:06 | přečteno 1700x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load