ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze 3. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Přítomní členové: Mgr. Močárková Jana, Mgr. Runkasová Jana, prim.MUDr. Pokorná Šárka, Mgr. Kulhavá Hana, pí Fiedlerová Michaela, Bc. Koutníková Jitka

Omluveni: Bc. Kvapil Stanislav, MVDr. Hlávka Ladislav, p. Stodůlka Jiří

Hosté: Mgr. Dunajčíková Věra

Program: 

1. Schválení organizačního řádu školy
2. Projednání Školního vzdělávacího plánu
3. Různé

1. Schvalování organizačního řádu školy

Paní ředitelka seznámila radu s novou úpravou vyhlášky MŠMT č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. s účinností od 01.09.2012. Hlavní změny se týkají zejména možnosti zkrátit polední přestávku v rozsahu 30 -50 min. Dále je možnost zkrátit přestávky na 5 min mezi jednotlivými předměty, zůstanou zachovány 10 min. Další změnou je nutnost zajistit dozor během polední přestávky, kdy děti mohou zůstat v objektu školy. Vyučování na I. stupni  může trvat souvisle šest hodin, pokud není ve třídě žák se SPUCH. Další změnou je změna oznamovací povinnosti, kdy učitelé mají povinnost hlásit změny v rozvrhu dva dny předem. Zároveň vyhláška upravuje pravidla zkoušení žáků navštěvujících zahraniční školu..

Usnesení: Organizační řád školy byl jednohlasně členy rady schválen.

2. Projednání Školního vzdělávacího plánu

Radu se změnami v ŠVP seznámila Mgr. Jana Runkasová. Změny se netýkají učebního plánu, pouze charakteristiky školy. Z ŠVP byla odstraněna výuka německého jazyka pro 3.- 9. ročník,  výuka volitelného anglického jazyka pro 7.- 9. ročník. Rovněž bylo z ŠVP odstraněno časové rozvržení autoevaluačních činností, které již není podle zákona nutné. Bude zachováno plavání na I. stupni v rozsahu 20 hodin.

Součástí ŠVP je nová příloha č. 2, kde budou uvedeny nové volitelné předměty vycházející z projektů.

Usnesení: Rada školy byla seznámena a projednala Školní vzdělávací plán

3. Různé

Paní ředitelka informovala o tom, že plavání na I. stupni bude probíhat ve Frýdlantě, tím dojde k úspoře finančních prostředků za dopravu dětí do Nového Města p. S.. Dále paní ředitelka seznámila členy rady s tím, že došlo ke zúžení vedení školy, od 01.09.2012 bude pouze jeden zástupce ředitelky a to Mgr. Drechslerová.

Následovala diskuse. MUDr. Pokorná vznesla dotaz na zpracování webových stránek školy, kdy na stávajících stránkách není odkaz na historii školy, výroční zprávy, SRPDŠ, výchovného poradce a jiné.

Paní ředitelka sdělila, že stránky se nyní nově zpracovávají a všechny uvedené odkazy budou na webových stránkách školy uvedeny.

Další dotaz MUDr. Pokorné směřoval k využití školních sportovišť a nabídce sportovních kroužků.

Paní ředitelka sdělila, že všechna školní sportoviště jsou maximálně využita, škola i Dům dětí nabízejí dostatek sportovních kroužků. V loňském školním roce naopak musely být některé sportovní kroužky zrušeny pro nedostatečný zájem ze strany dětí.

Dále byla diskutována možnost volitelného předmětu anglický jazyk - konverzace na II. stupni, kdy by se žáci mohli zdokonalit v anglickém jazyce. K tomu paní ředitelka uvedla, že je možné o tom uvažovat, ale nejdříve je nutné zjistit, jaký by byl o tento předmět zájem ze strany žáků.

Na dotaz Mudr. Pokorné jak by paní ředitelka zhodnotila stávající reorganizaci školy uvedla, že ji považuje za nedostatečnou z hlediska zajištění kvalitní výuky. Je obtížné sestavit rozvrh tak, aby bylo zajištěno co nejmenší přecházení učitelů z jedné budovy do druhé a tím  zajištěna výuka aprobovanými učiteli. Zvýšila se kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni mají odpovídající pedagogické vzdělání nebo právě studují). Dále informovala o tom, že z provedeného auditu budov, který bude předložen radě města, je jednoznačnou prioritou rekonstrukce budovy Bělíkova, se záměrem využít celou budovu školy. Další na řadě by byla budova sídlištní školky.

K otázce MUDr. Pokorné zda bude nadále probíhat ve škole sběr tříděného odpadu, uvedla paní ředitelka, že záměrem školy je naučit děti odpad třídit, a proto budou na každé budově kontejnery na tříděný odpad a ve škole bude probíhat pouze jednorázově sběr starého papíru.

MUDr. Pokorná se ještě zeptala na počet dětí, které nastupují do MŠ a první třídy.

Paní ředitelka sdělila, že k zápisu do MŠ přišlo 91 dětí, přijato bylo 65. Do první třídy nastupuje 80 dětí, na každé budově bude jedna třída a na budově Bělíkova bude probíhat současně standardní výuka a výuka Comenia Skript.


Zapsala: Bc. Koutníková Jitka
Ověřila: Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně

Frýdlant: 28. 08. 2012

12.9.2012 8:14:44 | přečteno 1198x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load