ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze 3. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 27.6.2006

Přítomní členové rady školy : MVDr. Hlávka, Mgr. Buřitová, Mgr. Kulhavá, Ing. Lásková, Mgr. Baboráková, p. Stodůlka a Ing. Dachsová

Nepřítomní: Mgr. Močárková, p. Wurm

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: projednání a schválení organizačního řádu školy

Dne 27.6.2006 v 16.00 se uskutečnila na žádost paní ředitelky mimořádná schůzka rady školy, na které se projednával nový organizační řád školy. Diskutovalo se především o systému omlouvání a uvolňování žáků během výuky, o přecházení žáků na volitelné předměty konající se v jiných budovách ZŠ (odloučených pracovištích), vypnutí mobilních telefonů během vyučování apod.

Všechny písemné i ústní opodstatněné připomínky pedagogů základní školy a členů rady školy byly do nového organizačního řádu zapracovány. Nový organizační řád byl všemi přítomnými členy rady školy jednomyslně schválen a bude platný pro následující školní rok.

V rámci diskuse se hovořilo o dokončování rekonstrukce na domu dětí a mládeže, o zahájení jeho činnosti a způsobech financování provozu tohoto nově vzniklého odloučeného pracoviště ZŠ.V souvislosti se zajištěním financování zájmových aktivit dětí vzniklo Občanského sdružení Domeček, což je sdružení rodičů a pedagogů základní školy. Sdružení si stanovilo jako svou prioritu podporu rozvoje zájmové činnosti dětí a mládeže v rámci domu dětí a mládeže při ZŠ. Sdružení se bude snažit finančně zajistit zájmovou činnost dětí pomocí různých grantů a finančních příspěvků.

Dále se diskutovalo o dokončení nového hřiště při OP - ZŠ Purkyňova a o jeho využitelnosti pro žáky v době výuky i mimo ni a také o schůzce pedagogů OP - ZŠ Bělíkova

s p. RNDr. R. Gambou (vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na KÚLK Liberec), se zástupci rady školy a zástupci vedení školy. Schůzka proběhla dne 26.6.2006 v zasedací místnosti radnice, kde se diskutovalo o problémech spojených s vytvořením jednoho právního subjektu sloučením základních škol, školek, ZUŠ a DDM (problémy komunikační, organizační, finanční apod.). Další pokračující schůzka s p. Gambou se uskuteční v září tohoto roku.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: MVDr. Ladislav Hlávka

Frýdlant, 28. 6. 2006

26.4.2007 14:52:00 | přečteno 1661x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load